Analiza Techniczna: Formacje zmiany i kontynuacji trendu

analiza techniczna

2419
Analiza Techniczna

Podczas analizy wykresów cen instrumentów finansowych zauważyć można charakterystyczne kształty zwane formacjami. Formacje tworzą się w okresach, kiedy trendy zmieniają swoje kierunki albo w okresach przejściowych, mogą więc stanowić swoistą przerwę w dotychczasowym trendzie, zapowiadać zmianę trendu, kontynuację trendu lub zwiększać/zmniejszać prawdopodobieństwo jednej z tych możliwości.

Formacje zmiany trendu

Formacje zmiany trendu, jak sama nazwa wskazuje, zapowiadają zmianę kierunku trendu poprzedzającego wystąpienie danej formacji.

Formacja głowy i ramion – składa się z trzech wierzchołków, z których środkowy jest najwyższy (głowa), a dwa boczne (ramiona) są podobnej wysokości. Zazwyczaj występuje pod koniec długotrwałego trendu wzrostowego i zapowiada odwrócenie trendu.

Formacja głowy i ramion

Formacja odwróconej głowy z ramionami – składa się z trzech lokalnych dołków, z których środkowy jest najniższy (głowa), a dwa boczne (ramiona) są podobnej wielkości, przy czym rzadko formacja ta jest idealnie pozioma, zwykle jest pochylona zgodnie z trendem spadkowym. Formacja najczęściej zapowiada odwrócenie trendu spadkowego.

Formacja odwróconej głowy z ramionami

Podwójne dno (formacja W) – wyznaczają ja dwa minima cenowe na zbliżonym poziomie rozdzielone wyraźnym wzrostem cen. Po drugim dnie następuje wybicie ponad wcześniejsze maksimum cenowe przy wyraźnym wzroście wolumenu obrotów. Występuje najczęściej w końcowej fazie długo- lub średniookresowej zniżki i zapowiada odwrócenie trendu.

Podwójne dno

Podwójny szczyt (formacja M) – w przeciwieństwie do poprzednio opisywanej formacji podwójnego dnia występuje odpowiednio w końcowej fazie długo- lub średniookresowej zwyżki i zapowiada odwrócenie trendu na spadkowy. Wyznaczają ją dwa maksima na podobnym poziomie rozdzielone wyraźnym spadkiem ceny. Po osiągnięciu drugiego maksimum następuje spadek poniżej poziomu minimum z formacji przy jednoczesnym znacznym wzroście wolumenu obrotu.

Podwójny szczyt analiza techniczna

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu wskazują na to, że trend horyzontalny, jaki uwidocznił się na wykresie  jest tylko przerwą w dominującym trendzie głównym i że następny ruch cen będzie miał ten sam kierunek, co trend poprzedzający ukształtowanie się tej formacji.

 Klin zniżkujący – kształtuje się najczęściej podczas średniookresowej korekty trendu wzrostowego i zapowiada wzrost cen. Klin wyznaczają dwie pochylone w tym samym kierunku, nierównoległe do siebie i do osi poziomej proste – krawędzie – z których górna jest nachylona pod większym kątem, co oznacza, że każdy kolejny spadek jest większy od poprzedniego, a następujący po nim wzrost jest od niego mniejszy, a kolejne minima (a także maksima) są położone coraz niżej. Odwrócenie trendu następuje po przebiciu górnej krawędzi i towarzyszącym mu znacznym wzroście obrotów. Analogicznie powstaje klin zwyżkujący.

Klin zniżkujący analiza techniczna

 

 

Klin zwyżkujący

Formacja flagi – jest formacją korekcyjną, zazwyczaj pojawia się w trakcie silnych i długotrwałych trendów. Jej kształt wyznaczają dwie równoległe linie, przyjmujące nachylenie przeciwne do przeważającego trendu, między którymi przez kilka-kilkanaście sesji kształtuje się kurs, przy jednoczesnym malejącym wolumenie obrotu.

formacja flagi giełda forex

 

 

formacja flagi

Formacja chorągiewki (trójkąta symetrycznego) – budową i funkcjonowaniem przypomina flagę, jednakże linie łączące kolejne maksima i minima nie są równoległe, tylko schodzą się, tworząc trójkąt równoramienny, a więc ruchy cen wewnątrz formacji nie są równe jak w przypadku flagi, tylko są coraz mniejsze.

Formacja chorągiewki

formacja chorągiewki giełda forex