Arbitraż walutowy

475
Rynek walutowy forex (FX)

Na temat arbitrażu na rynku finansowym można spojrzeć z wielu perspektyw. Choćby jako narzędzie “uefektywniające” rynki, czy jako strategia pozbawiona ryzyka. Czym jest arbitraż? Jaką rolę pełnią na rynkach arbitrażyści? Trudno omówić w całości te kwestie w ramach jednego artykułu, więc postaram się przybliżyć go na tyle, by stało się to zachętą do dalszej edukacji.

Na większości giełd, obok inwestorów i spekulantów, można spotkać także innych uczestników handlu. Wśród nich są arbitrażyści, którzy również liczą na zyski, ale dochodzą do nich w specyficzny sposób.
Arbitraż jest to transakcja, której celem jest osiąganie zysku bez ryzyka. Polega na wykorzystywaniu różnic w cenach co najmniej dwóch podobnych lub identycznych instrumentów finansowych. Niedowartościowany należy kupić, a przewartościowany sprzedać. Z czasem instrumenty te będą ponownie prawidłowo wyceniane (czyli tak samo), a inwestor zainkasuje zysk wynikający z początkowej różnicy. Tego typu transakcje zazwyczaj stanowią niewielką część całkowitego dziennego wolumenu na giełdzie, ale podczas sesji charakteryzujących się dużą zmiennością ich udział może sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent obrotu.
Arbitraż najczęściej wykonywany jest na:
  • Walutach
  • Akcjach
  • Derywatywach
  • Obligacjach
  • Towarach masowych (np. ropa, węgiel)

Arbitraż – zakup dobra lub aktywa na rynku, na którym jego cena jest względnie niższa w celu jednoczesnej odsprzedaży tego dobra lub aktywa na innym rynku, na którym jego cena jest względnie wyższa. Realizacja takiej transakcji odbywa się bez ponoszenia ryzyka. Istotą arbitrażu jest zauważenie różnicy cen tego samego produktu na różnych rynkach lub na tym samym rynku. W przypadku, gdy owa różnica jest większa od kosztów transakcyjnych, inwestor, kupując produkt na rynku tańszym, a sprzedając na droższym, osiąga zysk.

Arbitraż prowadzi do ograniczenia różnicy cen tego samego dobra lub aktywa na różnych rynkach do wysokości marży zależnej od wielkości kosztów transakcyjnych, podnosząc tym samym efektywność działania rynków.

W bankowości jest to wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów są korzystne, w celu ich odsprzedaży z zyskiem na innych rynkach. W matematyce finansowej arbitraż to strategia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, walut, towarów lub finansowych instrumentów pochodnych, w której istnieje dodatnie prawdopodobieństwo zysku bez ryzyka poniesienia strat.

Przykład arbitraży

Arbitraż na akcjach

Załóżmy, że akcje przedsiębiorstwa X są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie po 100, a na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie po 102. Arbitrażysta może wykorzystać tą różnicę kupując akcje w Londynie i sprzedając w Warszawie, zarabiając na każdej akcji 2 jednostki.

Arbitraż na walutach

Przykładem arbitrażu na walutach mogłaby być sytuacja, w której w Nowym Jorku ceny walut wyglądają następująco: 1EUR = 2USD a w Warszawie 1EUR = 1.9USD. Przeprowadzając arbitraż, inwestor mógłby kupować Euro za dolary w Warszawie i sprzedawać w Nowym Jorku, za każdym razem uzyskując 10USD na każdych 100 EUR.

W praktyce różnice tego typu są tak rzadkie i tak niskie, że przeprowadzanie na nich arbitrażu jest w zasadzie niemożliwe. Arbitraże przeprowadzane są na znacznie bardziej złożonych zależnościach pomiędzy akcjami i walutami oraz ich cenami spot i future.