Indeks CAC 40

CAC 40 Indeks

1537

CAC 40 – największe francuskie spółki

CAC 40 (fr. Cotation Assistée en Continu – notowania ciągłe) – francuski indeks akcji, benchmark giełdy Euronext. Indeks ten skupia 40 najsilniejszych spółek spośród 100 o najwyższej kapitalizacji na Giełdzie Paryskiej (Bourse de Paris).

Wartość bazowa indeksu CAC 40 sięga do 1987 r., gdy zaczął być notowany z wartością 1000, a jego nazwa wywodzi się z francuskiego Cotation Assistée en Continu. Indeks ten uwzględnia 40 spółek o największej stopie kapitalizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy i stanowi główny indeks dla Euronext w Paryżu.

Indeks ten jest rewidowany kwartalnie przez niezależny komitet indeksu, który jest odpowiedzialny za wiarygodność oraz reprezentatywność indeksu.

Indeks CAC40 jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem na paryskim rynku i odzwierciedla wyniki 40 największych spółek notowanych na francuskim rynku kapitałowym, mierzonym poprzez kapitalizację akcji w wolnym obrocie oraz ich  płynność. Wahania tego indeksu są blisko skorelowane z trendami rynkowymi.

Zasada ogólna CAC40:

Indeks CAC40 jest kolejnym przykładem na to, w jaki sposób indeksy giełdowe służą jako wskaźniki sytuacji ekonomicznej w Europie.

Zawieranie transakcji na indeks CAC 40

Indeks CAC 40 uwzględnia akcje 40 największych spółek notowanych na paryskiej giełdzie Euronext Paris, wcześniej Paris Bourse. Indeks CAC (Cotation Assistée en Continu) wziął swą nazwę od wczesnego systemu automatyzacji na giełdzie Paris Bourse o tej samej nazwie. Wśród międzynarodowych spółek objętych indeksem znajdują się: Michelin, L’Oreal i Renault.

Indeks ten jest głównym indeksem wskaźnikowym giełdy Euronext Paris, podobnie jak Dow Jones Industrial Average w Stanach ZJednoczonych, DAX w Niemczech i Nikkei w Japonii. Indeks CAC jest najczęściej cytowany jako wskaźnik ogólnej sytuacji, nastrojów i kierunku rozwoju wydarzeń na rynku francuskim.

Indeks jest co kwartał poddawany ocenie przez specjalną komisję. Tworzony jest ranking 100 czołowych spółek na giełdzie Euronext Paris na podstawie wartości giełdowej i poziomu obrotu akcjami. Spośród tych 100 spółek 40 jest wybieranych do indeksu.

Indeks jest ważony liczbą wyemitowanych akcji, a zatem wartość giełdowa spółki jest obliczana jako cena akcji pomnożona przez liczbę akcji dostępnych w obrocie publicznym.

Indeks CAC 40: Co trzeba wiedzieć

  • Choć niemal wszystkie spółki objęte indeksem CAC 40 to spółki francuskie, wiele z nich ma charakter międzynarodowy lub wielonarodowy, a dwie trzecie ich działalności i siły roboczej jest ulokowanych poza granicami Francji. Około 45% ich akcji będących w obrocie należy do inwestorów zagranicznych.
  • Ze względu na globalizację firm francuskich indeks CAC reaguje na wydarzenia na świecie, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i aktualności gospodarcze. Istotne jest także śledzenie danych ekonomicznych z Francji i Unii Europejskiej, w tym stóp bezrobocia, tempa tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, wartości PKB i innych wskaźników ekonomicznych.
  • Aktualności finansowe ze Stanów Zjednoczonych mają wpływ na wszystkie rynki światowe, zatem publikacja sprawozdań lub stóp procentowych zasadniczo wpływa na handel także na rynkach europejskich.
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut