Cena otwarcia (kurs otwarcia) i cena zamknięcia (kurs zamknięcia)

317
Dlaczego zarządzanie kapitałem jest takie ważne w tradingu

Kurs otwarcia i zamknięcia pozycji obliczany jest jako bieżąca cena rynkowa, która wynika z ofert kupna i sprzedaży na giełdzie. Zależy więc nie tylko od wartości kursów, ale i od wolumenu oferowanych transakcji.

Cena zamknięcia (kurs zamknięcia)

Cena zamknięcia jest pojęciem związanym z sesją giełdową, na której odbywają się giełdowe transakcje. Jest to cena ostatniej transakcji na danej sesji, a dokładniej mówiąc kurs papieru wartościowego, po którym zawarta została ostatnia transakcja. W przypadku notowań jednolitych (zwanych fixingami), kursem odniesienia jest ostatni kurs jednolity danego papieru wartościowego, natomiast w notowaniach ciągłych kursem odniesienia dla kursu wyznaczonego na otwarciu danej sesji, jest właśnie kurs zamknięcia z dnia poprzedniego.

Cena otwarcia (kurs otwarcia)

Cena otwarcia odnosi się do sesji giełdowej i oznacza kurs pierwszej transakcji danego instrumentu finansowego na sesji giełdowej. Kurs otwarcia obliczany jest przed rozpoczęciem danej sesji, i określony zostaje na podstawie zleceń przyjętych przed otworzeniem sesji. Obliczenia niezbędne do ustalenia ceny otwarcia, wykonuje się po każdym złożeniu zlecenia kupna lub sprzedaży. Wyznaczenie kursu otwarcia następuje dzięki systemowi transakcyjnemu danej giełdy (np. na GPW w Warszawie obliczenia wykonuje system informatyczny Werset, wdrożony w roku 2000). Przed rozpoczęciem sesji przyjmowane są bowiem zlecenia od inwestorów (wówczas transakcje nie są zawierane), a zadaniem systemu jest zebranie tych wszystkich zleceń jeszcze przed otwarciem sesji giełdowej i obliczenie na ich podstawie ceny otwarcia.

Na warszawskiej giełdzie, kurs otwarcia wyznaczany jest podczas fixingu otwarcia.