Dywersyfikacja ryzyka

270
Jak kontrolować ryzyko na rynku walutowym

Czym jest dywersyfikacja ryzyka?

Strategia stosowana przez inwestorów do zarządzania ryzykiem. Rozkładając swoje pieniądze na różne aktywa i sektory, możesz liczyć na to, że zawirowania w jednym obszarze zostaną zrównoważone przez pozostałe inwestycje. Strategia ta jest przeciwieństwem „umieszczania wszystkich jaj w jednym koszyku”.

Gdzie słyszałeś o dywersyfikacji ryzyka?

Termin ten często pada w okresach turbulencji ekonomicznych, kiedy na rynkach finansowych rośnie niepewność. Zamiast narażać się na wahania na giełdzie, inwestorzy powinni rozglądać się za innymi aktywami, takimi jak obligacje i towary.

Co powinieneś wiedzieć o dywersyfikacji ryzyka?

Wszystkie inwestycje wiążą się z pewnym ryzykiem, którego nie można całkowicie uniknąć. Dobrą wiadomością jest to, że dywersyfikacja ryzyka może przynajmniej pomóc w uniknięciu nadmiernej ekspozycji na ryzyko w określonym obszarze.

Dywersyfikacja Twoich inwestycji nie oznacza tylko rozłożenia pieniędzy na różne aktywa. Powinno się raczej rozkładać je na firmy o różnej wielkości, na różne sektory i regiony geograficzne.

Dywersyfikacja ryzyka jest także ważna w świecie biznesu. Na przykład zamiast specjalizować się w pojedynczym obszarze, firma może rozszerzać swoją działalność o nowe produkty i sektory.

Jak inwestować – dywersyfikacja

Choć podczas inwestowania nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, istnieją metody, które umożliwiają skuteczne jego ograniczanie. Sprawdzone oraz dostosowane do początkujących inwestorów sposoby zostały wymienione w naszej poprzedniej publikacji. W niniejszym artykule skupimy się na dywersyfikacji inwestycji.


Dywersyfikacja portfela to najpopularniejsza oraz określana jako jedna z najefektywniejszych metod ograniczania ryzyka. Cały sens tego narzędzia można zawrzeć w popularnym powiedzeniu: „Nigdy nie wsadzaj wszystkich jaj do jednego koszyka”. W odniesieniu do portfela inwestycyjnego, stwierdzenie to należy rozumieć jako podział portfela na różne rodzaje inwestycji między innymi pod względem rodzaju rynku (np. surowce, waluty, akcje, obligacje), branży (w przypadku akcji) czy zasięgu geograficznego, które obejmują dane podmioty (np. akcje, fundusze akcji przedsiębiorstw z określonego rejonu). Celem jest zatem wybór inwestycji, które różnią się między sobą określonymi cechami.

Należy pamiętać, że między ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu istnieje wprost proporcjonalna zależność. Im większe ryzyko, tym większa oczekiwana stopa zwrotu.

– Jedną z pierwszych teorii dotyczących dywersyfikacji stworzył laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Harry Markowitz. Według jego koncepcji powinniśmy szukać tak zwanych portfeli efektywnych, tzn. takich które dają najwyższe stopy zwrotu przy określonym ryzyku lub takich, które charakteryzują się najmniejszym ryzykiem przy danej stopie zwrotu. Występuje tu bardzo duży aspekt indywidualny z uwagi na różne podejścia do ryzyka straty oraz oczekiwania co do ewentualnych profitów – wyjaśnia Adam Anioł z Biura Maklerskiego Banku BGŻ.

– Zasady dywersyfikacji portfela złożonego wyłącznie z akcji, zasady dywersyfikacji przedstawił inny laureat nagrody Nobla – William Sharpe. Według założeń amerykańskiego ekonomisty, kluczową rolę w redukcji ryzyka odgrywa dobór spółek o różnym współczynniku korelacji stóp zwrotu. Przy czym współczynnik korelacji obrazuje stopień powiązania stóp zwrotu danych aktywów. Zatem efektem zwiększania liczby spółek (ich udziały w portfelu powinny być równe) będzie zmniejszanie się ryzyka całego portfela, gdyż będzie zależało ono w coraz mniejszym stopniu od ryzyka pojedynczych walorów. Tym samym w coraz większym stopniu będzie zależało od ryzyka powiązania par akcji. Należy zwrócić uwagę, że zwiększanie liczby spółek w portfelu jest ograniczone, do momentu kiedy dalszy wzrost liczby papierów nie prowadzi do spadku ryzyka – dodaje Adam Anioł. W takim przypadku mamy do czynienia z przedywersyfikowaniem portfela. Oznacza to, że korzyści ze spadku ryzyka nie są współmierne do ponoszonych kosztów nowych zakupów. Najczęściej uznaje się, że optymalna liczba spółek w portfelu nie powinna przekraczać dwudziestu pozycji – doprecyzowuje ekspert z Biura Maklerskiego Banku BGŻ.

Szybki rozwój rynków finansowych, stwarza możliwość dywersyfikacji tzw. międzynarodowej. Dostępne instrumenty pozwalają na inwestowanie na rynkach zagranicznych. Implikuje to możliwość doboru spółek cechujących się niską korelacją stóp zwrotu w stosunku do przedsiębiorstw krajowych. Jednakże należy pamiętać, że takim działaniom towarzyszy ryzyko kursowe, które może istotnie wpływać na końcowy wynik inwestycji.

Podejmując się samodzielnych inwestycji, nie powinniśmy zapominać o omówionej powyżej metodzie, której skuteczność jest często niedoceniana przez początkujących adeptów inwestowania. Dywersyfikacja pozwala na maksymalizację zysków przy możliwie jak najmniejszym poziomie ryzyka, a zatem w pełni spełnia swoją rolę. Skutecznie chroni także przed znaczną stratą kapitału, który bez tej wiedzy moglibyśmy zainwestować wyłącznie w jeden instrument finansowy czy też w jedną spółkę. W przypadku podjęcia tak dużego ryzyka, ewentualną stratę z pewnością zapamiętalibyśmy niestety na długo.