Działalność maklerska

242

Działalność maklerska – ściśle określone obszary działalności na rynku kapitałowym wymagające w Polsce zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Domy maklerskie to firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską za pośrednictwem maklerów oraz doradców inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.0.1768), działalności maklerska polega na:

 • przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 • wykonywaniu zleceń na rachunek dającego zlecenie;
 • nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 • zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 • doradztwie inwestycyjnym;
 • oferowaniu instrumentów finansowych;
 • świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 • organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających m.in. na:

 • przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;
 • udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 • doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 • doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 • wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską;
 • sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 • świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

Zobacz także domy maklerskie

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut