JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

Prawo majątkowe

452
Giełda
Giełda

JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

Prawo majątkowe uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu otwartego lub specjalistycznego funduszu otwartego. Środki zainwestowane przez klientów są przeliczane na jednostki uczestnictwa. Wartość jednostki uczestnictwa wyceniana jest przeważnie codziennie, a wycenę publikują codzienne gazety i portale internetowe. W przypadku funduszy zarządzanych przez Investors TFI, wycena dokonywana jest w każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

JEDNOSTKI: KONWERSJA

Przeniesienie zainwestowanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego – najczęściej o innej polityce inwestycyjnej – zarządzanego przez to samo TFI. Przy konwersji z funduszu o niższej opłacie manipulacyjnej do funduszu o wyższej opłacie – pobierana jest opłata wyrównawcza. Konwersja oznacza konieczność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych.

JEDNOSTKI: NABYCIE

Nabycie jednostek uczestnictwa czyli prawa majątkowego uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu otwartego lub specjalistycznego funduszu otwartego. Jednostki uczestnictwa funduszy Investors są dystrybuowane w sposób ciągły. Można je nabywać elektronicznie za pośrednictwem serwisu Investor Online, po aktywowaniu dostępu do systemu lub osobiście w Punktach Obsługi Klienta.

JEDNOSTKI: TRANSFER

Jednostki uczestnictwa danej kategorii mogą być transferowane pomiędzy różnymi rejestrami uczestnika w tym samym funduszu. Transfer jednostek uczestnictwa nie powoduje obowiązków podatkowych, ani nie jest obarczony opłatą manipulacyjną.

JEDNOSTKI: UMORZENIE

Fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Fundusze Investors TFI dokonują odkupień jednostek uczestnictwa w każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

JEDNOSTKI: ZAMIANA

Przeniesienie zainwestowanych pieniędzy z jednego subfunduszu do drugiego – najczęściej o innej polityce inwestycyjnej – w ramach tego samego funduszu. Zamiana nie oznacza konieczności zapłacenia podatku od zysków kapitałowych