Jednostka uczestnictwa

15

Jednostka uczestnictwa – tytuł prawny uprawniający do uczestnictwa w aktywach otwartego funduszu inwestycyjnego lub specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego. Jednostka uczestnictwa jest jedną z form uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jednostka uczestnictwa nie jest fizycznie istniejącym dokumentem. Nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa może wiązać się z odpowiednią opłatą.

Jednostki uczestnictwa reprezentują prawa własności uczestnika funduszu inwestycyjnego. Fundusz może sprzedawać jednostki różnych kategorii, jak wskazano w statucie funduszu (który jest częścią prospektu emisyjnego funduszu). Fundusz określa w prospekcie emisyjnym wszystkie prawa, ograniczenia, ryzyko oraz zasady sprzedaży i umorzenia jednostek.

Jednostki uczestnictwa funduszu wyceniane są co najmniej raz na siedem dni. Odbywa się to na podstawie wyceny aktywów netto funduszu i podzielenia ich przez liczbę jednostek przydzielonych i zarejestrowanych w dniu wyceny. W wyniku inwestycji aktywa funduszu zmieniają swoją wartość, a tym samym wartość jednostek uczestnictwa.

Jednostki uczestnictwa nie podlegają przeniesieniu: nie można ich przenieść, odsprzedać ani podarować komuś. Możesz je jednak odziedziczyć i wpaść do posiadłości pod Twoją nieobecność. Aby anulować uczestnictwo w danym funduszu inwestycyjnym, jednostka uczestnictwa musi zostać anulowana.

Jednostki uczestnictwa są podzielne – ich ilość jest prezentowana z dokładnością określoną dla danego funduszu – np. do 3 cyfr dziesiętnych.

W Polsce jednostki uczestnictwa są sprzedawane i odkupywane przez otwarte fundusze inwestycyjne (działające zgodnie z prawem UE regulującym działalność przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe UCITS) oraz specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne. Akcje nie są papierami wartościowymi. Papiery wartościowe są jednak certyfikatami inwestycyjnymi emitowanymi przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut