Forex

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Emerytura

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE Konta IKE zostały wprowadzone, żeby promować systematyczne oszczędzanie z myślą o emeryturze. Inwestujesz tak samo jak w zwykłe fundusze, przy jednoczesnej korzyści...
Indie

Indie Inwestycje

INDIE Inwestycje Gospodarka Indii jest jedną z najbardziej perspektywicznych spośród rynków rozwijających się. Charakteryzuje się dużym potencjałem demograficznym (1.2 mld mieszkańców), podobnym do Chin, jednak...
Byk Giełda

HOSSA

Hossa Hossa (fr. hausse, pot. rynek byka, ang. bull market) Termin giełdowy oznaczający długotrwałą, silną tendencję wzrostową cen instrumentów finansowych na rynku. Potocznie nazywana rynkiem byka....
Byk i Niedźwiedź

HORYZONT INWESTYCYJNY

HORYZONT INWESTYCYJNY Przewidywany i akceptowalny przez inwestora okres czasu na jaki może „zamrozić” pieniądze lokowane w aktywa obciążone ryzykiem, np. istotnych wahań wartości lub płynności....
Fundusz Hedgingowy

FUNDUSZ INWESTYCYJNY

FUNDUSZ INWESTYCYJNY Umożliwia zbiorowe inwestowanie pieniędzy we wspólnym interesie uczestników. Wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w ustawowo określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego...
Inwestycje Giełdowe

FUNDUSZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

FUNDUSZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż: 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone...
Take Profit

FACT SHEET – KARTA FUNDUSZU

FACT SHEET Nazwa angielska dokumentu "Karta funduszu". Zwykle jedno-dwu stronicowy dokument informacyjny opisujący profil funduszu, jego parametry, wyniki, skład portfela. KARTA FUNDUSZU Zwykle jedno-dwu stronicowy dokument informacyjny...
Bezpieczeństwo Funduszy

EWIDENCJA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

EWIDENCJA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU Dotyczy uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, może być prowadzona przez jeden z poniższych podmiotów wskazanych w statucie funduszu: 1) towarzystwo zarządzające tym funduszem;...
Bank

EMISJA CERTYFIKATÓW

EMISJA CERTYFIKATÓW Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują okresowo certyfikaty inwestycyjne (podobnie jak spółki akcyjne emitują akcje). Emisja certyfikatów może być publiczna (ogólnodostępna) lub prywatna (dla wybranych...
Emerytura

EMERYTURA BEZ PODATKU

EMERYTURA BEZ PODATKU Eksperci nie pozostawiają złudzeń, wysokość emerytury nie sięgnie nawet połowy naszych obecnych pensji, a dla wielu z nas będzie to ok. 1/3...
Broker Vipro Markets