Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Inwestycje Giełdowe

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Dokument prawny, który zastąpił wcześniej stosowane Skróty Prospektów Informacyjnych. Jest to dwustronicowy dokument zawierający informacje o podstawowych cechach (sub)funduszu, tj.: 1/...
Emerytura

KALKULATOR EMERYTALNY

KALKULATOR EMERYTALNY Narzędzie elektroniczne służące do wyliczenia przyszłej emerytury, oszacowania oszczędności wynikających ze zwolnień podatkowych oraz oszacowania wypłat emerytalnych. Umożliwia symulację różnych wariantów inwestycji przy...
Giełda

JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

JEDNOSTKA UCZESTNICTWA Prawo majątkowe uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu otwartego lub specjalistycznego funduszu otwartego. Środki zainwestowane przez klientów są przeliczane na jednostki...
Instrumenty Finansowe

INWESTOWANIE

INWESTOWANIE Lokowanie środków w różnego rodzaju inwestycje mające najczęściej za cel osiągnięcie zysku. Obarczone są ryzykiem w zależności od skali i form przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ze względu...
Doradca Inwestycyjny

Instrumenty pochodne wstęp

INSTRUMENTY POCHODNE Nazywane inaczej derywatywami (choć często używane jest sformułowanie "derywaty"). Do instrumentów pochodnych zaliczamy różnego rodzaju opcje, kontrakty terminowe futures i forward, swapy, warranty....
Instrumenty Finansowe

INSTRUMENTY FINANSOWE

INSTRUMENTY FINANSOWE Forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego, która może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego. Papiery wartościowe to np. certyfikaty inwestycyjne, akcje,...
Bank

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego Indywidualny Numer Rachunku Bankowego uczestnika funduszu, na którego rejestrze znajdują się jednostki. Znajduje się on na potwierdzeniach transakcji wysyłanych do uczestników....
Emerytura

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE Konta IKE zostały wprowadzone, żeby promować systematyczne oszczędzanie z myślą o emeryturze. Inwestujesz tak samo jak w zwykłe fundusze, przy jednoczesnej korzyści...
Indie

Indie Inwestycje

INDIE Inwestycje Gospodarka Indii jest jedną z najbardziej perspektywicznych spośród rynków rozwijających się. Charakteryzuje się dużym potencjałem demograficznym (1.2 mld mieszkańców), podobnym do Chin, jednak...
Byk Giełda

Co to jest HOSSA ?

Hossa Hossa (fr. hausse, pot. rynek byka, ang. bull market) Termin giełdowy oznaczający długotrwałą, silną tendencję wzrostową cen instrumentów finansowych na rynku. Potocznie nazywana rynkiem byka....
Broker Vipro Markets