Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Giełda Inwestycje

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela Choć podczas inwestowania nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, istnieją metody, które umożliwiają skuteczne jego ograniczanie. Sprawdzone oraz dostosowane do początkujących inwestorów sposoby zostały...
Doradca Inwestycyjny

DYSTRYBUTOR FUNDUSZY

DYSTRYBUTOR Dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych prowadzą bezpośrednią obsługę inwestorów w zakresie przyjmowania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, prowadzenia programów opartych o fundusze,...
Doradca Inwestycyjny

Doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny Tytuł Doradcy Inwestycyjnego jest polskim standardem świadczącym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed...
Fundusz Algorytmiczny

DERYWATYWY

DERYWATYWY  Inaczej instrumenty pochodne, do których zaliczamy różnego rodzaju opcje, kontrakty terminowe futures i forward, swapy, warranty. Są to instrumenty finansowe, uzależnione od instrumentu bazowego,...
Audytor

DEPOZYTARIUSZ

DEPOZYTARIUSZ Podmiot dbający, by TFI zarządzające funduszem działało zgodnie z prawem i statutem regulującym działalność funduszu. Przechowuje środki funduszu, sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi TFI...
Bank

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN Fundusze inwestycyjne dokonują wycen z częstotliwością określoną w statucie, ustalając: 1) wyceny aktywów funduszu; 2) wartość aktywów netto funduszu; 3) wartość aktywów netto...
Chiny

Inwestycje w Chinach

Inwestycje w Chinach Chiny to bez wątpienia wciąż jedno z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc na świecie. Od dwóch dekad średnioroczny wzrost PKB oscyluje wokół 10%,...
Inwestycje Giełdowe

CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA)

CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA) Tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) jest powszechnie rozpoznawanym i uznawanym międzynarodowym standardem, świadczącym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania...
Inwestycje Giełdowe

CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

CERTYFIKAT INWESTYCYJNY Papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty, reprezentujący prawo majątkowe uczestnika funduszu do udziału w jego aktywach. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą...
Gielda FX

CENA WYKUPU CERTYFIKATU

CENA WYKUPU CERTYFIKATU Jest równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być...
Broker Vipro Markets