Forex

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Gielda FX

CENA WYKUPU CERTYFIKATU

CENA WYKUPU CERTYFIKATU Jest równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być...
Gielda FX

CENA EMISYJNA CERTYFIKATU

CENA EMISYJNA CERTYFIKATU Ustalana jest na potrzeby danej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według...
Cel

CEL INWESTYCYJNY

CEL INWESTYCYJNY Kluczowa kwestia do zdefiniowania przez każdego inwestora. Celem może być np. powiększenie kapitału, otrzymywanie regularnej renty, ochrona majątku, czy zabezpieczenie finansowe bliskich. Determinuje...
Kraje BRIC

Kraje BRIC

BRIC Koncepcja inwestycyjna krajów BRIC wywodzi się z obserwacji analityków banku inwestycyjnego Goldman Sachs, którzy zauważyli, że Brazylia, Rosja, Indie i Chiny mają duże szanse...
Brazylia Inwestycje

BRAZYLIA

BRAZYLIA Szósta co do wielkości gospodarka świata, zaliczana do grupy najbardziej perspektywicznych krajów rozwijających się. Jest piątym pod względem wielkości państwem świata, zamieszkiwanym przez 198...
Bon Skarbowy

BONY SKARBOWE

BONY SKARBOWE Krótkoterminowe (do 52 tygodni) dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa (Ministerstwo Finansów). Pozyskane w ten sposób pieniądze finansują bieżące wydatki budżetowe. Instrumenty...
Bezpieczeństwo Funduszy

BEZPIECZEŃSTWO FUNDUSZY

BEZPIECZEŃSTWO FUNDUSZY Rynek funduszy inwestycyjnych jest w Polsce regulowany. Działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i zarządzanych przez nie funduszy jest na bieżąco nadzorowana przez Komisję...
Czarny Czwartek

BESSA

Bessa Pod pojęciem bessy należy rozumieć okres długotrwałego spadku cen na danym (określonym) rynku. Bessa (fr. baisse, pot. rynek niedźwiedzia, ang. bear market). Termin giełdowy oznaczający...
Gielda FX

BENCHMARK

BENCHMARK Wzorzec, stopa odniesienia służąca do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu. Benchmarkiem może być np. indeks giełdowy (WIG, WIG20) lub średnia rentowność bonów...
Bank

BANK DEPOZYTARIUSZ

BANK DEPOZYTARIUSZ Depozytariusz jest to podmiot prowadzący rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego. Depozytariusz jest uprawniony do kontrolowania, czy zarządzanie aktywami funduszu, w szczególności przestrzeganie limitów zaangażowania...
Broker Vipro Markets