Forex

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Audytor

DEPOZYTARIUSZ

DEPOZYTARIUSZ Podmiot dbający, by TFI zarządzające funduszem działało zgodnie z prawem i statutem regulującym działalność funduszu. Przechowuje środki funduszu, sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi TFI...
Bank

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN Fundusze inwestycyjne dokonują wycen z częstotliwością określoną w statucie, ustalając: 1) wyceny aktywów funduszu; 2) wartość aktywów netto funduszu; 3) wartość aktywów netto...
Chiny

Inwestycje w Chinach

Inwestycje w Chinach Chiny to bez wątpienia wciąż jedno z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc na świecie. Od dwóch dekad średnioroczny wzrost PKB oscyluje wokół 10%,...
Inwestycje Giełdowe

CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA)

CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA) Tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) jest powszechnie rozpoznawanym i uznawanym międzynarodowym standardem, świadczącym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania...
Inwestycje Giełdowe

CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

CERTYFIKAT INWESTYCYJNY Papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty, reprezentujący prawo majątkowe uczestnika funduszu do udziału w jego aktywach. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą...
Gielda FX

CENA WYKUPU CERTYFIKATU

CENA WYKUPU CERTYFIKATU Jest równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być...
Gielda FX

CENA EMISYJNA CERTYFIKATU

CENA EMISYJNA CERTYFIKATU Ustalana jest na potrzeby danej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według...
Cel

CEL INWESTYCYJNY

CEL INWESTYCYJNY Kluczowa kwestia do zdefiniowania przez każdego inwestora. Celem może być np. powiększenie kapitału, otrzymywanie regularnej renty, ochrona majątku, czy zabezpieczenie finansowe bliskich. Determinuje...
Kraje BRIC

Kraje BRIC

BRIC Koncepcja inwestycyjna krajów BRIC wywodzi się z obserwacji analityków banku inwestycyjnego Goldman Sachs, którzy zauważyli, że Brazylia, Rosja, Indie i Chiny mają duże szanse...
Brazylia Inwestycje

BRAZYLIA

BRAZYLIA Szósta co do wielkości gospodarka świata, zaliczana do grupy najbardziej perspektywicznych krajów rozwijających się. Jest piątym pod względem wielkości państwem świata, zamieszkiwanym przez 198...
Broker Vipro Markets