Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Opłaty

OPŁATY FUNDUSZE INWESTYCYJNE

OPŁATA BIEŻĄCA Jest to wartość procentowa zawierająca faktycznie pobrane opłaty z aktywów funduszu w ostatnim roku kalendarzowym. Opłata ta zawiera opłatę stałą za zarządzanie, a...
Obligacje

Obligacje i fundusze obligacji

OBLIGACJE I FUNDUSZE OBLIGACJI Obligacja to dłużny instrument finansowy. Na jego podstawie emitent (dłużnik) zaciąga zobowiązanie (dług) u obligatariusza (właściciela obligacji) na z góry określony...
Gielda FX

NABYCIE JEDNOSTEK FUNDUSZU

NABYCIE JEDNOSTEK FUNDUSZU Nabycie jednostek uczestnictwa czyli prawa majątkowego uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu otwartego lub specjalistycznego funduszu otwartego. Jednostki uczestnictwa "Funduszy...
Biznes Plan

MINIMALNA WPŁATA DO FUNDUSZU

MINIMALNA WPŁATA DO FUNDUSZU Pierwsza minimalna wpłata do funduszu na nabycie jednostek uczestnictwa w przypadku funduszy TFI wynosi zwykle 100 zł. Kolejna minimalna wpłata na...
Spółka

MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI

MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Segment rynku akcyjnego, który bardzo interesuje inwestorów szukających ponadprzeciętnych stóp zwrot, jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne. Niższa kapitalizacja rynkowa i wyższe...
Byk i Niedźwiedź

LOKATA INWESTYCYJNA

LOKATA INWESTYCYJNA Jest połączeniem lokaty bankowej oraz inwestycji na rynku kapitałowym. Lokata inwestycyjna jest lokatą strukturyzowaną i składa się z dwóch części: bezpiecznej, będącej odpowiednikiem...
List

LIST ZASTAWNY

LIST ZASTAWNY Papier wartościowy o charakterze dłużnym emitowany przez bank hipoteczny. Charakteryzuje go niskie ryzyko inwestycyjne. Podstawą emisji listów zastawnych są udzielone przez bank hipoteczny...
Bezpieczeństwo Funduszy

LIKWIDACJA FUNDUSZU

LIKWIDACJA FUNDUSZU Podstawą takiej decyzji może być m.in. upływ okresu na jaki utworzono fundusz, spadek wartości aktywów poniżej ustawowej wartości, podjęcie stosownej uchwały przez radę...
Giełda

KONWERSJA JEDNOSTEK FUNDUSZU

KONWERSJA JEDNOSTEK Przeniesienie zainwestowanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego - najczęściej o innej polityce inwestycyjnej - zarządzanego przez to samo TFI. Przy konwersji z...
Inwestycje Giełdowe

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Dokument prawny, który zastąpił wcześniej stosowane Skróty Prospektów Informacyjnych. Jest to dwustronicowy dokument zawierający informacje o podstawowych cechach (sub)funduszu, tj.: 1/...
Admiral Markets
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut