Forex BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Gielda FX

BENCHMARK

BENCHMARK Wzorzec, stopa odniesienia służąca do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu. Benchmarkiem może być np. indeks giełdowy (WIG, WIG20) lub średnia rentowność bonów...
Bank

BANK DEPOZYTARIUSZ

BANK DEPOZYTARIUSZ Depozytariusz jest to podmiot prowadzący rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego. Depozytariusz jest uprawniony do kontrolowania, czy zarządzanie aktywami funduszu, w szczególności przestrzeganie limitów zaangażowania...
Audytor

AUDYTOR (BIEGŁY REWIDENT)

AUDYTOR (BIEGŁY REWIDENT) Podmiot dokonujący bezstronnej oceny sprawozdań finansowych funduszu. Sprawdza, czy sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z prawem i statutem funduszu. Jednym z największych audytorów...
Giełda Inwestycje

AMERYKA ŁACIŃSKA

AMERYKA ŁACIŃSKA Kraje Ameryki Łacińskiej zaliczane są do grupy krajów rozwijających się, co oznacza, że wzrost gospodarczy w tych krajach przewyższa i prawdopodobnie w najbliższych...
Gielda FX

ALOKACJA ŚRODKÓW

ALOKACJA ŚRODKÓW W przypadku wpłat do programów inwestycyjnych lub oszczędnościowych opartych o więcej niż jeden fundusz, pieniądze są rozdzielane (alokowane) zgodnie z dyspozycją inwestora. Jest...
Fundusz Algorytmiczny

ALGORYTMICZNE FUNDUSZE

ALGORYTMICZNE FUNDUSZE Koncepcja algorytmiczna zakłada, że rynek można systematycznie pokonać wyłącznie poprzez ścisłe stosowanie reguł zapisanych w postaci wzoru/modelu/algorytmu. Najważniejszą cechą funduszy algorytmicznych jest zastąpienie...
Inwestycje Giełdowe

AKCJE I FUNDUSZE AKCYJNE

AKCJE I FUNDUSZE AKCYJNE Akcje to instrumenty finansowe emitowane przez spółkę akcyjną, reprezentują udział w kapitale zakładowym spółki. Są najpopularniejszym instrumentem udziałowym, w który inwestują...
Inwestycje na Giełdzie

Agent transferowy

Agent transferowy Podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszu. Przelicza zainwestowane pieniądze na odpowiednią liczbę jednostek uczestnictwa oraz zapewnia, by właściwie zostały zrealizowane zlecenia składane przez inwestorów,...
Inwestycje

Absolute Return

Absolute Return Strategia, która zakłada generowanie pozytywnych wyników niezależnych od koniunktury panującej na pojedynczych rynkach. Jest charakterystyczna m.in. dla funduszy hedgingowych (hedge funds), które w...
Makler

Makler

Makler Tytuł Maklera Papierów Wartościowych Makler jest polskim standardem świadczącym o kwalifikacjach zawodowych. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego i wpisaniu...
Broker Vipro Markets