Home Kompendium terminów z zakresu rachunkowości

Kompendium terminów z zakresu rachunkowości

Rachunkowość i księgowość

finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Rachunkowość – spis treści

Akcje i udziały w innych jednostkach, rozliczanie w rachunkowości Akcje własne Aktywa (w rachunkowości) Aktywa finansowe, rozliczanie w rachunkowości Aktywa trwałe i aktywa obrotowe Aktywa wyczerpujące się Aktywa wymienne (jednorodne) Aktywowanie (kapitalizowanie) czy zaliczanie wydatków w koszty Aktywowanie...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Żniwa (żargon)

Żniwa Taktyka stosowana często w procesie uzdrawiania przedsiębiorstw przechodzących trudności finansowe, polegająca na wykorzystaniu jednorazowych źródeł nadwyżki finansowej na doraźną poprawę wyników i uniknię- cie kłopotów związanych...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zyski wyjątkowe

Zyski wyjątkowe* Stosowane w rachunkowości pojęcie, odnoszące się do zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, niemniej jednak na tyle dużego, że wymaga on odrębnego ujawnienia w sprawozdaniu finansowym....
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zyski/straty nadzwyczajne

Zyski/straty nadzwyczajne Zyski lub straty wynikające ze zdarzeń wykraczających poza zwykłą działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Zgodnie ze standardami rachunkowości, są one wyodrębniane z zysków powtarzalnych. Za przykład...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk ze sprzedaży środków trwałych

Zysk ze sprzedaży środków trwałych Dodatnia różnica między wartością księgową netto, a wartością sprzedaży netto środka trwałego, zbytego na koniec gospodarczo uzasadnionego okresu jego używania. Jeżeli...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk warunkowy

Zysk warunkowy Przyszły zysk lub potencjalny składnik majątku, którego realizacja uzależniona jest od niepewnego jeszcze, aczkolwiek prawdopodobnego zdarzenia. Przykładowo, jeżeli jesteśmy przekonani (na podstawie opinii...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją Akronim EBITDA (wymawiaj „i-bit-da”) jest przybliżoną miarą zdolności generowania środków pieniężnych przez aktywa przedsiębiorstwa, obliczaną na podstawie rachunku zysków i strat...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem

Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem Akronim EBIT (wymawiaj „i-bit”) jest popularną (choć nie jedyną) miarą rentowności „operacyjnej”, tj. zysku wypracowanego w ramach działalności podstawowej przedsiębiorstwa. EBIT jest jednym...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk niepodzielony

Zysk niepodzielony Część zysku netto, która nie została wypłacona akcjonariuszom w formie dywidend, lecz zatrzymana w przedsię- biorstwie (zwana również zyskiem z lat ubiegłych). Choć inwestorzy lubią otrzymywać...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk nadzwyczajny

Zysk nadzwyczajny Nieoczekiwany zysk, który jakby „spadł z nieba” (skojarzenie to jest zwłaszcza trafne w języku angielskim, gdyż „windfall” oznacza ‘spady’, czyli owoce strącone z drzewa przez wiatr)....