Strona główna Wiadomości Informacje o instrumentach finansowych

Informacje o instrumentach finansowych

Instrumenty Finansowe

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem świadczonych usług przez banki, z uwzględnieniem charakteru i ryzyka związanego z danym instrumentem. Poniższe informacje wymieniają i opisują instrumenty finansowe,...
Indeksy giełdowe

Instrumenty udziałowe i inne – warranty

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Warrant to papier wartościowy w swojej konstrukcji podobny do opcji. Wariant daje jego posiadaczowi prawo do kupna (warrant kupna)...
Rynek Finansowy

Instrumenty udziałowe i inne – opcje

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Opcja to papier wartościowy, dający jego posiadaczowi prawo do kupna (opcja kupna) lub do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonej ilości...
Instrumenty Finansowe

Instrumenty udziałowe i inne – prawa poboru

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Prawo poboru to papier wartościowy, dający jego posiadaczowi prawo do zamiany tego prawa na określoną ilość akcji nowej emisji...
Fundusz Hedgingowy

Instrumenty udziałowe i inne – certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ)

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Certyfikat funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ, Certyfikat FIZ) to papier wartościowy, stanowiący tytuł uczestnictwa w aktywach i zobowiązaniach tego funduszu....
Rynek kontraktów futures

Instrumenty udziałowe i inne – kontrakty terminowe na akcje i indeksy...

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Kontrakt terminowy na akcje lub indeks akcji (Kontrakt futures) to umowa zawierana na rynku regulowanym, w wyniku której nabywca...
Akcje

Instrumenty udziałowe i inne – prawa do akcji

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Prawo do akcji (PDA) to papier wartościowy reprezentujący prawo do otrzymania akcji sprzedawanych w publicznej subskrypcji po ich ostatecznym...
Akcje

Instrumenty udziałowe i inne – akcje

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Akcja to udziałowy papier wartościowy reprezentujący prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa posiadacza akcji w spółce...
Rynek Finansowy

Instrumenty dłużne – obligacje zamienne

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Obligacja zamienna to dłużny papier wartościowy emitowany przez przedsiębiorstwa, po określonym terminie wykupu, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, który...
Instrumenty Finansowe

Instrumenty dłużne – obligacje indeksowane

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Obligacja indeksowana to dłużny papier wartościowy, o określonym terminie wykupu, którego ostateczna, nominalna stopa zwrotu powiązana jest ze zmianą...
Admiral Markets
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut