Giełda Inwestycje

EMERGING MARKETS

EMERGING MARKETS Rynki wschodzące (ang. emerging markets) to określenie używane w stosunku do niektórych regionów świata ze względu na ich charakterystyczne cechy rozwoju gospodarczego i...
Dźwignia Finansowa

DZWIGNIA FINANSOWA

DŹWIGNIA FINANSOWA Inwestowanie z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu. Pozwala to, przy zaangażowaniu relatywnie niskiej kwoty, osiągnąć duże zyski. Jednak wiąże się to również ze...
Dywidenda

Co to jest Dywidenda – Definicja

Dywidenda definicja Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) Dochód akcjonariusza spółki giełdowej z posiadanych przez niego akcji, generowany z podziału zysku spółki akcyjnej. Występuje również...
Giełda Inwestycje

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela Choć podczas inwestowania nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, istnieją metody, które umożliwiają skuteczne jego ograniczanie. Sprawdzone oraz dostosowane do początkujących inwestorów sposoby zostały...
Doradca Inwestycyjny

DYSTRYBUTOR FUNDUSZY

DYSTRYBUTOR Dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych prowadzą bezpośrednią obsługę inwestorów w zakresie przyjmowania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, prowadzenia programów opartych o fundusze,...
Doradca Inwestycyjny

Doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny Tytuł Doradcy Inwestycyjnego jest polskim standardem świadczącym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed...
Fundusz Algorytmiczny

DERYWATYWY

DERYWATYWY  Inaczej instrumenty pochodne, do których zaliczamy różnego rodzaju opcje, kontrakty terminowe futures i forward, swapy, warranty. Są to instrumenty finansowe, uzależnione od instrumentu bazowego,...
Audytor

DEPOZYTARIUSZ

DEPOZYTARIUSZ Podmiot dbający, by TFI zarządzające funduszem działało zgodnie z prawem i statutem regulującym działalność funduszu. Przechowuje środki funduszu, sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi TFI...
Bank

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN Fundusze inwestycyjne dokonują wycen z częstotliwością określoną w statucie, ustalając: 1) wyceny aktywów funduszu; 2) wartość aktywów netto funduszu; 3) wartość aktywów netto...
Chiny

Inwestycje w Chinach

Inwestycje w Chinach Chiny to bez wątpienia wciąż jedno z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc na świecie. Od dwóch dekad średnioroczny wzrost PKB oscyluje wokół 10%,...