Podstawowe wskaźniki techniczne na Forex

Forex Podstawy

1157
Analiza Forex
Analiza Forex

Wskaźniki techniczne

  • Teoria Dow’a
  • Fale Elliotta
  • Stochastic Slow
  • Simple Moving Averages, Exponential MA
  • RSI-Relative Strenght Index
  • Momentum
  • MACD – Moving Averages Convergence/Diver
  • Bollinger Bands

 

Teoria Dow’a
Charles Henry Dow (ur. 6.11.1982 – zm. 4.12.1902) – amerykański dziennikarz, współzałożyciel Dow Jones & Company i założyciel jednej z najbardziej prestiżowych gazet finansowych na świecie The Wall Street Journal. Z jego inwencji powstał też sławny indeks Dow Jones Industrial Average potocznie nazywany Dow Jones jako część jego badań nad ruchami rynku. Stworzył serię zasad pozwalających zrozumieć i analizować zachowania rynku.

Główne założenia teori Dow’a:

1) Na rynku występują trzy trendy
trend wzrostowy – kiedy kolejne szczyty ceny występują na wyższych poziomach  niż poprzednie szczyty
ceny i kolejne dołki cenowe zamykają sie na  poziomach wyższych niż poprzednie dołki cenowe.
trend spadkowy – sytuacja odwrotna do trendu spadkowego, kiedy kolejne szczyty występują na niższych
poziomach niż poprzednie
trend głowny  –  przyrównał do przypływów i odpływów morza, trend wtórny do fal składających się na
przypływy i odpływy, a trend krótkookresowy do zmarszczek tworzących się na fal. Trend główny trwa ponad
rok, a nawet do kilkunastu lat. Trend wtórny stanowi korektę trendu głównego i na ogół trwa od trzech tygodni
do trzech miesięcy. Trendy krótkookresowe trwają zazwyczaj niespełna trzy tygodnie i stanowią krótkie korekty
trendu wtórnego.

2) Trendy mają trzy fazy
      – faza akumulacji – jest to faza w której inwestorzy wykorzystując wiedzę aktywnie kupują lub sprzedają dany
instrument przeciw ogolnej opini rynku początkowo będąc w mniejszości, w tej fazie cena nie ulega dużym
zmianom.
faza publicznego udziału – jest to faza kiedy rynek zaczyna rozumieć inwestorów będących początkowo w
mniejszości i zaczyna się bardziej gwałtowna zmiana ceny.
faza dystrybucji – kiedy wszyscy inwestorzy masowo uczestniczą w rynku, sytuacja posiada doskonałe
rekomendacje i zaczyna się wyprzedaż przez inwestorów realizujących zyski.

3) Rynek dyskontuje wszystkie wiadomości
     Ceny akcji wchłaniają nowe informacje tak szybko jak one stają się dostępne. Ilekroć nowa wiadomość jest
wypuszczana ceny zmieniają się by uwzglenić  nową informację.

4) Średnie rynkowe się potwierdzają
      Każdy istotny sygnał generowany przez którąś ze średnich musi być potwierdzony przez drugą średnią, na
przykład obieś rednie muszą się przebić przez określony punkt ażeby można było mówić o początku nowej
sytuacji.

5) Trendy są potwierdzane przez volumen
Według Dow’a znaczące ruchy cen idą w parze ze wskaźnikiem volumenu.

6) Trend istnieje dopóki nie pojawi się wyraźny sygnał jego zakończenia.
     Dow wierzył że istniejący trend pomimo swych ruchów wykazuje tendencję do kontynuacji dopóki nie pojawią
się zmieniające ten stan wyraźne zewnętrzne czynniki.

0

Fale Elliotta
Ralph Nelson Elliott (ur. 28.07.1871 – zm. 15.01.1948) – był księgowym i kierownikiem przedsiębiorstw kolei w Meksyku i Ameryce Środkowej. Stan Zdrowia zmusił go do emerytury w 1929 roku. Elliott zaczął studiować rynek akcji i historyczne ruchy cen. Wcielił w życie teorie o rynkach finansowych odbijające cykle ludzkiego optymizmu i pesymizmu. Twórca teorii fal Eliotta opartej na liczbach Fiobonacciego używanej do określania trendów rynku.TEORIA
Zasada oparta jest na psychologi inwestorów na którą oddziaływują na przemian optymizm i pesymizm. Te huśtawki tworzą wzory które są nieodzowną częścią każdego trendu i stanowią strukturę 5-3. Według Elliott’a sekwencje mniejszych fal tworzą większe sekwencje fal poprzez łączenie się w dłuższym okresie czasowym . W kierunku obowiązującego trendu tworzy się pięć głównych fal po czym następuje ruch trzech fal w kierunku przeciwnym do ogólnie panującego trendu. Pięć fal stanowi falę impulsu i oznacza sie je cyframi 1,2,3,4,5 a trzy fale następujące po nich literami A,B,C.

Według Elliott’a układy fal formują się w następujących strefach czasowych:
– Submicro – minuty do godzin
– Micro – godziny do dni
– Subminuette – dni do tygodni
– Minutte – tygodnie do miesięcy
– Minor – tygodnie do kwartałów
– Intermediate – miesiące do kwartałów
– Primary – miesiące do lat
– Cycle – kwartały do lat
– Supercycle – lata
– Grand Supercycle – dekady lub wiek.

 

Stochastic Slow
Oscylator stochastyczny wolny
Wskaźnik ten przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 100. W oscylatorze tym używa się dwóch linii %K oraz %D. Zasadniczą rolę odgrywa linia %D, która jest głównym źródłem sygnałów. Linie %K i %D tworzą tzw. szybki oscylator stochastyczny, który jest raczej rzadko stosowany ze względu na nadmierna wrażliwość. Wolny Oscylator Stochastyczny jest wygładzoną wersją szybkiego, który otrzymuje się stosując średnią z 3 jednostek czasowych linii %K i %D. Podstawowe sygnały oscylatora to przecięcie linii %K i %D. Obserwując je należy brać pod uwagę poziom, na jakim się znajdują. Obszar wyprzedania dla %D to mniej niż 30, zaś obszar wykupienia to więcej niż 70. Sygnały sprzedaży generowane są zazwyczaj, gdy linia %K (szybsza) przecina od góry zniżkującą linię %D. Sygnał kupna występuje, gdy linia % K przebija od dołu zaczynającą już zwyżkować linię %D. Kluczowym zagadnieniem przy analizie oscylatora stochastycznego jest analiza dywergencji pomiędzy linią %D a wykresem cenowym. Pojawienie się dywergencji świadczy o osłabieniu bądź możliwym odwróceniu dotychczasowego trendu.

 

Simple Moving Averages, Exponential MA
Średnie kroczące zwykłe i wykładnicze
Średnie kroczą ce stanowią najprostsze i popularne narzędzie identyfikacji trendu. Najczęściej używanymi parametrami są 5 i 25 oraz 15 i 45 okresów. Sygnały kupna generowane są w momencie przebicia od dołu średniej dłuższej przez średnią krótkookresową. Przecięcie od góry generuje z kolei sygnał sprzedaży. Często obok średnich kroczących zwykłych używane są średnie wykładnicze. Ze względu na większe wagi wcześniejszych danych uważa się, że średnie wykładnicze szybciej reagują na zmianę trendu.

 

RSI-Relative Strenght Index
Wskaźnik siły względnej
Jeden z najpopularniejszych wskaźników mierzących tempo zmiany cen na rynku. Przyjmując skrajne wartości sygnalizuje stany wyprzedania i wykupienia rynku. Zmiany wskaźnika zgodne z panującym trendem potwierdzają siłę tendencji. Ważne sygnały mogą płynąć z dywergencji wskaźnika i cen rynkowych. Stan wyprzedania rynku można zidentyfikować, gdy wskaźnik RSI przyjmuje wartości poniżej 20-30 pkt, stan wykupienia natomiast jest sygnalizowany przy wskaźniku przebywającym powyżej granicy 70-80 pkt. W analizie najczęściej wykorzystywany jest wskaźnik obliczany na podstawie cen zamknięcia z czternastu okresów.

 

Momentum
Wskaźnik momentum określa siłę panującego trendu. Najczęściej używanymi parametrami przy konstrukcji wskaźnika momentum są 10, 14 oraz 25. Wartości powyżej 100% mówią o trendzie wzrostowym, natomiast poniżej tego poziomu sygnalizują trend spadkowy. Zmiany wskaźnika idące zgodnie z trendem potwierdzają jego siłę. Sygnały kupna lub sprzedaży generowane są w momencie przebicia linii równowagi umiejscowionej przy poziomie 100%. Należy również zwrócić uwagę na pojawiające się dywergencje obrazujące osłabienie dotychczasowego trendu i mogące sugerować jego zmianę. Ponadto częstym sposobem analizy tego wskaźnika jest badanie poziomów ekstremalnych. Ze względu na brak standaryzacji wskaźnika momentum (ścisłego ograniczenia w zakresie przyjmowanych wartości) wyznaczenie poziomów ekstremalnych następuje na podstawie historycznych wartości.

 

MACD – Moving Averages Convergence/Diver
Wskaźnik konwergencji i dywergencji średnich kroczących
Najpopularniejszy wskaźnik służący identyfikacji kierunku panującego trendu. Wskaźnik składa się z histogramu, którego wartość odzwierciedla różnicę dwóch średnich kroczących wykładniczych (standardowo 12 i 26-cio okresowej) oraz z linii sygnału (9-cio okresowa średnia krocząca wartości MACD). Sygnały kupna generowane są w momencie przecięcia opadającej linii sygnału z histogramem przyjmującym ujemne wartości. Analogicznie sygnał sprzedaży występuje, gdy rosnąca linia sygnału przecina histogram znajdujący się na dodatnich poziomach. Możliwa jest także analiza dywergencji oraz wartości skrajnych. Dywergencje w trendzie wzrostowym występują, gdy nowy szczyt na wykresie cenowym nie jest potwierdzony przez analogiczny szczyt na wykresie wskaźnika MACD. W trendzie spadkowym z kolei ceny wyznaczają nowe minimum, natomiast dołek na wykresie MACD położony jest powyżej poprzedniego. Takie zachowanie wskaźnika stanowi wyraźny sygnał możliwości zmiany dotychczasowego trendu.

 

Bollinger Bands
Wstęgi Bollingera
Jest to wskaźnik zbudowany w oparciu o zmienność występującą na rynku. Składa się ze średniej kroczącej (np. 15-to okresowej) oraz dwóch wstęg wyznaczających poziomy znajdujące się w odległości dwóch odchyleń standardowych od średniej. W okresach niewielkiej zmienności zakres wahań wyznaczony przez wstęgi ulega zawężeniu, co często poprzedza wybicie, natomiast wzrost zmienności powoduje zwiększenie rozpiętości pomiędzy ramionami wstęgi. Podstawowym założeniem, jakie wykorzystuje ten wskaźnik jest to, iż kurs powinien znajdować się wewnątrz wstęgi. Sygnał kupna generowany jest w momencie, gdy po wyjściu poza dolną wstęgę kurs przecina ją w ruchu powrotnym od dołu. W przypadku sygnału sprzedaży kurs po wybiciu poza górna wstęgę kurs przecina ją od góry. Częstą sytuacją, która występuje po okresie obniżonej zmienności jest wybicie i dłuższe przebywanie kursu poza wstęgą. Wstęga Bollingera wykorzystywana jest często razem z takimi wskaźnikami jak RSI, Momentum czy oscylatorem stochastycznym.

John Bollinger (CFA,CMT) jest prezesem i założycielem Bollinger Capital Management, Inc., firmy z sektora finansowego specjalizującej się w usługach doradczych oraz zarządzaniu z wykorzystaniem analizy technicznej jako głównego podejścia do rynku. Firma świadczy swoje usługi zarówno indywidualnym klientom, korporacjom jak i specjalistycznym funduszom.

Bollinger przez wiele lat pełnił funkcję głównego analityka finansowego(Chief Market Analyst) w ogólnokrajowej sieci Financial News Network. Swoje analizy prezentuje również w telewizji CNBC.

John Bollinger jest najbardziej znany jako autor jednego z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej-wstęg Bollingera(Bollinger’s Bands). Jego wskaźnik wykorzystywany jest niemal w każdym oprogramowaniu służącym do analizy technicznej. Książka „Bollinger on Bollinger Bands” której jest autorem-wydana przez McGraw Hill- została przetłumaczona na pięć języków.

Prace wybitnego specjalisty od rynków finansowych stanowią źródło bardzo cennej wiedzy przydatnej zarówno początkującym jak i profesjonalnym inwestorom.