Pozycja walutowa

302
waluty forex

Otwarta pozycja walutowa (ang. open currency position) – w wąskim ujęciu, pozycja walutowa banku w danym dniu i w określonej walucie jest tworzona przez różnicę sumy wszystkich wpływów i sumy wszystkich wypływów, które odnotowywane są w danej walucie na rachunkach „nostro”. W ujęciu szerokim, jest ona wynikiem różnic między wielkością aktywów i pasywów wyrażonych w konkretnych walutach obcych. Rozróżnia się krótką i długą pozycję walutową. Banki, które posiadają otwartą pozycję walutową narażone są na ryzyko dewizowe.

Pozycja walutowa i jej kluczowa rola w ograniczaniu ryzyka walutowego przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo, które przynajmniej część swojej działalności prowadzi na rynkach zagranicznych, a więc przeprowadza transakcje i realizuje kontrakty w obcych walutach, jest narażone na ryzyko walutowe, które potencjalnie nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zysku, lecz w ekstremalnych sytuacjach może przynieść firmie straty.

Skuteczne zarządzania ryzykiem walutowym prowadzi do niemal całkowitej jego eliminacji. Domy maklerski wspierają swoich klientów indywidualnych i biznesowych w skutecznym zarządzaniu ryzykiem, poprzez wdrażanie wieloaspektowych strategii walutowych. OBszar doradztwa walutowego skupia się na pięciu głównych obszarach:

  • Poziomach wymiany
  • Kosztach bankowych
  • Audycie transakcji walutowych
  • Wycenie instrumentów finansowych
  • Zabezpieczenie płatności przed ryzykiem walutowym

Ostatni z nich – zabezpieczenie płatności przed ryzykiem, polega na wyborze odpowiednich instrumentów zabezpieczających. Jednym z najważniejszych kroków w tym procesie jest oszacowanie pozycji walutowej przedsiębiorstwa.

Dlaczego pozycja walutowa jest ważna?

Wyliczenie pozycji walutowej przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem walutowym, bowiem pomijając ten krok nie jesteśmy w stanie wybrać odpowiednio skutecznych narzędzi zabezpieczających. Bez prawidłowego oszacowania pozycji jakiekolwiek zarządzanie ryzkiem walutowym przypomina błądzenie po omacku. Co więcej, trafnie wyliczona pozycja walutowa pozwala na skuteczną modyfikację przyjętej strategii, nawet jeśli wcześniej zawodziła.

Pozycja walutowa przedsiębiorstwa

​Istnieją dwa rodzaje pozycji walutowych:

  • Długa pozycja walutowa to sytuacja, w której przedsiębiorstwo zyska wraz ze wzrostem kursu danej waluty
  • Krótka pozycja walutowa to zaś sytuacja, w której przedsiębiorstwo zyska, jeśli kurs danej waluty spadnie

W finansach przedsiębiorstw otwarta pozycja walutowa w najprostszym ujęciu jest natomiast różnicą pomiędzy wszystkimi składnikami długiej i krótkiej pozycji walutowej.

Prawidłowe oszacowanie pozycji nie jest jednak procesem banalnym, ponieważ w praktyce składają się na nią szereg czynników zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych. Do bilansowych należą między innymi zobowiązania i należności w obcej walucie, rachunki walutowe, walutowe pożyczki i kredyty, zaliczki. Czynniki pozabilansowe to z kolei między innymi towar przeznaczony na eksport, prognozy zakupu i sprzedaży, podpisane kontrakty na transakcje w walutach obcych – lista może być w zasadzie nieograniczona. Na podstawie tych czynników wyliczana jest pozycja walutowa i związana z nią ekspozycja na ryzyko walutowe.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem walutowy

​Zarządzanie ryzykiem walutowym przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych punktów w ofercie domów maklerskich. W tym zakresie warto skontaktować się z zaufanymi i licencjonowanymi brokerami i ekspertami działającymi na polskim rynku. Na Państwa życzenie dom maklerski dokona audytu strategii zarządzania ryzykiem walutowym, doradztwo w zakresie wyboru poziomu wymiany walut w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Doradzamy również w kwestii walutowej współpracy z bankiem, a przede wszystkim opracowania skutecznej strategii zabezpieczającej. Współpraca z dobrym domem maklerskim to gwarancja zwiększenia zysków i bezpieczeństwa.