Prawo popytu i podaży

99

Wraz ze wzrostem ceny popyt maleje, natomiast spadkowi ceny towarzyszy wzrost wielkości popytu. Ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie. Wraz ze wzrostem ceny podaż wzrasta, natomiast spadkowi ceny towarzyszy spadek podaży.

Kiedy popyt zrówna się z podażą mówi się o równowadze rynkowej. Każda inna kombinacja podaży i popytu powoduje nadwyżkę lub niedobór danego dobra na rynku.

Prawo Popytu

Popyt (ang. demand) – funkcyjna zależność między ceną produktu a jego ilością, którą skłonni są zakupić nabywcy. Na tę skłonność składa się chęć (determinowaną preferencjami) oraz ekonomiczna możliwość (determinowaną siłą nabywczą).

Na przykład: jeśli wydasz 10 USD na jeden produkt, koszt alternatywny to nie kupowanie jednego produktu za 8 USD lub 2 produktów za 5 USD za każdy. Innymi słowy, koszt alternatywny to korzyści, których zapomniałeś, podejmując inne działania.

Osoby żądające produktów zawsze będą starały się pozyskać te produkty po niższych i najniższych kosztach.

Prawo Popytu

Prawo podaży

Wraz ze wzrostem ceny podaż wzrasta, natomiast spadkowi ceny towarzyszy spadek podaży. Producenci mają tendencję do produkowania więcej, gdy ceny są wyższe ze względu na rosnące przychody. Im wyższe dochody dostawcy, tym szybciej dostawca rozszerza produkcję i produkuje jeszcze więcej. Zgodnie z tą logiką producenci zawsze będą starali się sprzedawać swoje produkty po coraz wyższych cenach.

Prawo podaży

Efekt czasowy podaży

Prawo podaży – wielkość podaży zmienia się w ty, samym kierunku co zmiany ceny. Prawem podaży nazywamy obiektywną zależność przyczynowo-skutkową oraz funkcyjną zachodzącą pomiędzy ceną i podażą o charakterze dodatnim, co oznacza, że w przeważającej liczbie przypadków wzrost ceny powoduje wzrost podaży i spadek ceny powoduje spadek podaży.

Zmiana popytu/podaży – są to wszelkie przesunięcia podaży od strony graficznej (zmiana położenia funkcji). zmiana wielkości popytu/podaży – zmiana punktu równowagi który zajmowany jest na funkcji.

Relacje między Podażą i Popytem

Wzrost popytu prowadzi do wzrostu zapotrzebowania, czyli cena maleje, a to z kolei powoduje spadek ilości towaru oferowanego.

Popyt-to zapotrzebowanie, miarą popytu jest wielokość popytu (ilość towaru na które jest zapotrzebowanie w określoym czasie po określonej cenie).Podaż-oferta produktu, miernikiem podaży jest wielkość podaży (ilość towarów oferowanych na runku w określonym czasie po określonej cenie). Jeśli cena popytu maleje, to zapotrzebowanie wzrasta (czyli popyt rośnie)Jeśli cena popytu wzrasta, to zapotrzebowanie maleje (czyli popyt maleje) Jeśli cena podaży wzrasta, to ilość oferowanego towaru również wzrasta (podaż rośnie) Jeśli cena podaży maleje, to ilość oferowanego towaru również maleje (podaż maleje) .

Równowaga

Równowaga między popytem i podażą to sytuacja, w której określona cena ustala się samoistnie, ponieważ wielkość popytu na określony produkt zrównuje się z wielkością jego podaży. Jest to tzw. równowaga rynkowa i najprościej można ją przestawić za pomocą wykresu (cena/popytu lub podaży), na który nanosi się krzywą popytu i krzywą podaży. Równowaga rynkowa w praktyce oznacza stan, w którym nie pojawiają się nadwyżki i niedobory, zarówno po stronie popytu, jak i po stronie podaży.

Wszystkie zaplanowane transakcje kupna i sprzedaży mogą być zrealizowane. Dzięki temu satysfakcja pojawia się zarówno po stronie konsumenta, jak i producenta. Stan równowagi rynkowej stanowi idealne dopasowanie potrzeb konsumentów do możliwości producentów. Stąd wciąż trwają procesy, które dążą do zrównania popytu z podażą.

Nierównowaga

Nierównowaga występuje, gdy cena lub ilość nie jest równa P lub Q, który wskazuje punkt równowagi.

Nadwyżka podaży

Nadwyżka podaży nad popytem oznacza, że ilość wyprodukowanych towarów/dóbr jest większa od zapotrzebowania klienta na ten towar.

Nadwyżka popytu nad podażą oznacza, że zapotrzebowanie na dany towar jest większe od wyprodukowanego towaru.

nadwyżka podaży

Nadmierny popyt

Nadmierny popyt ma miejsce, gdy cena znajduje się poniżej ceny równowagi, co prowadzi do tego, że konsumenci żądają znacznie więcej produktu, a producenci nie wytwarzają go w wystarczającym stopniu.

P1 to aktualna cena, która wskazuje, ile jest popytu (Q2). Popyt jest znacznie wyższy niż dostępna podaż (Q1). Konkurencja wśród konsumentów może prowadzić do wzrostu cen wiodących dostawców, którzy mogą produkować więcej i pomagać w osiągnięciu cen, które są bliższe równowadze.

nadmierny popyt
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut