Teoria Dowa

znaczenie teorii na rynku

1523
Teoria Dowa
Teoria Dowa

Teoria Dowa a znaczenie dla rynku Forex

Teoria Dow’a, istniejąca od XIX wieku, to nic innego jak zasady inwestycyjne, które uznaje się za początki analizy technicznej. Co prawda została ona stworzona z myślą o średnich cenowych spółek kolejowych i przemysłowych, niemniej jednak można je z powodzeniem wykorzystywać na rynku Forex. Już wtedy zauważono, że akcje mają tendencję do równoczesnego spadku lub wzrostu, zaś większość kursów podporządkowuje się trendom.

W najprostszym ujęciu – teoria Dow’a zakłada, że zmiany notowań akcji zgadzają się z ogólnymi trendami, panującymi na giełdzie. Gdy ma miejsce bessa – ceny większości (szacuje się, że 75%) akcji spadają. Gdy panuje hossa – kursy (w 90% przypadków) są zwyżkowe.

Trendy w teorii Dow’a

Dow, na potrzeby swojej teorii, wyróżnił kilka rodzajów tendencji, które różnią się czasem trwania.

  • trend bazowy (podstawowy) charakteryzuje się kilkunastoletnim czasem trwania,
  • trend pierwotny (major trend) – trwa co najmniej rok (zwykle 2-4 lata);
  • charakterystyczne dla niego jest to, że często zakłócony jest konsolidacją rynków lub trendami krótszymi
  • trend średnioterminowy (wtórny / secondary trend), który charakteryzuje się czasem trwania od jednego do kilkunastu miesięcy
  • trend krótkoterminowy (minor trend) – czas jego trwania wynosi kilka dni-kilka tygodni; stanowi udokumentowanie krótkoterminowych wahań kursów

Najważniejsze zasady teorii Dow’a w odniesieniu do rynku Forex

Teoria Dow’a odnosi się do kilkunastu zasad, które można ująć w kilka najważniejszych. Co prawda dotyczą one rynku akcji, niemniej jednak jej założenia są na tyle uniwersalne, że pasują do wszystkich rynków, gdzie podaż spotyka się z popytem oraz, gdzie na kursy akcji i walut wpływają psychologiczne postawy inwestorów.

Odzwierciedleniem całości są średnie giełdowe – jako że kursy z rynku walutowego (giełdy) stanowią odzwierciedlenie zachowania wszystkich inwestorów, kierujących się konkretnymi zasadami (bazują na analizie technicznej, wykorzystują analizę fundamentalną, obserwują sytuację polityczną) oznacza to, że aktualnie panujące ceny stanowią odzwierciedlenie wszystkich czynników, które wpływają na zmianę równowagi między popytem a podażą. Na rynku obecne są trzy najważniejsze rodzaje trendów, które utrzymują się od kilkunastu miesięcy do kilkunastu lat. Z trendem zwyżkującym (z hossą) mamy do czynienia dopóki zwyżka trendu głównego osiąga najwyższy poziom, a zniżka trendu średnioterminowego (wtórnego) znajduje się na poziomie wyższym niż poprzednia. Zaś z bessą mamy do czynienia wtedy, gdy każda zniżka trendu podstawowego osiąga poziom najniższy, a zwyżka trendu wtórnego utrzymuje się na poziomie niższym niż poprzednia.

Hossa – dzieli się na trzy etapy, będące ruchami zwyżkującymi. Pierwszy stanowi reakcję na niedowartościowanie rynku. Drugi odpowiada poprawie cen poszczególnych walut – potencjalni inwestorzy przekonują się do wejścia na rynek walutowy, ponadto pojawiają się informacje o poprawie gospodarki danego kraju, w efekcie czego kurs waluty wzrasta i wreszcie – pojawiają się opracowania prasowe zachęcające do inwestowania w daną parę walutową. Trzeci to efekt dużego optymizmu inwestorów, czego konsekwencją jest zwykle przewartościowanie waluty – to odpowiedni moment na sprzedawanie waluty.

Bessa – wyróżnić można trzy fazy. Pierwsza dotyczy wyprzedaży akcji przez inwestorów, którym udało się prawidłowo ocenić rynek – dochodzi do zmniejszania się stopy zysku z walut – inwestorzy zaczynają stopniowo sprzedawać konkretną walutę. Przechodzi to w drugi etap – panikę, ponieważ popyt powoli maleje, zaś rośnie podaż – dochodzi do maksymalnego wyprzedawania walut, co powoduje maksymalne spadki cen. Między drugą a trzecią fazą występuje korekta techniczna (rosnący trend wtórny), czyli lekkie ożywienie, kiedy to dochodzi do lekkiego „odbicia się” cen walut. Trzecim etapem bessy jest rozczarowanie – brak oczekiwanych zysków, czego efektem jest najgłębsza fala spadkowa.

Obroty zgodne z trendem – w najprostszym ujęciu można stwierdzić, że obroty mają tendencję wzrostu wraz z trendem głównym. Oznacza to, że na rynku zwyżkowym wzrost wolumenu obrotów jest proporcjonalny do wzrostu cen. Jeśli chodzi o rynek malejący, jest odwrotnie: wolumen obrotów wzrasta podczas zniżki, a maleje w czasie zwyżkowym.

Warto jeszcze raz podkreślić, że teoria Dow’a została stworzona z myślą o rynku giełdowym. Aczkolwiek jej najważniejsze założenia można wykorzystać dla rynku Forex. Trzeba jednak mieć świadomość, że teorii tej nie można w sposób praktyczny wykorzystać do wyznaczania punktu sprzedaży lub kupna par walutowych na Forexie. Nie da się jednak ukryć, że jej poznanie i zrozumienie w znaczący sposób ułatwia przyswojenie analizy wskaźników technicznych kursów, analizy trendu czy analizy formacji. Zrozumienie teorii Dow’a pozwala również na łatwiejsze przyswojenie innych systemów i teorii, służących do wyznaczania punktów zwrotnych kursów.