Transakcje giełdowe

166

Giełda – zapewnia koncentrację popytu i podaży różnych towarów w jednym miejscu i o określonej godzinie oraz umożliwia zawieranie transakcji giełdowych kupna i sprzedaży zgodnie z wcześniej określonymi zasadami, z zastrzeżeniem przepisów giełdy. Transakcje zawierane są podczas sesji giełdowej, która odbywa się w specjalnym pokoju o nazwie parkiet taneczny. Podczas sesji tylko członkowie giełdymaklerzy, brokerzy, domy maklerskie lub pracownicy tej instytucji – mogą wejść na parkiet.

 Możemy wyróżnić następujące transakcje giełdowe:

1. Transakcje rzeczywiste , zwane również transakcjami efektywnymi – charakteryzują się tym, że towary są faktycznie do dyspozycji sprzedającego i są dostarczane kupującemu natychmiast lub wkrótce po transakcji. Celem tych transakcji jest faktyczne przeniesienie prawa własności. Transakcje te obejmują:

  • transakcje z natychmiastową dostawą – towary są odbierane w ciągu jednego dnia do dwóch tygodni od momentu zawarcia umowy;
  • transakcje „na przybycie” lub „na towary w drodze” – dotyczą towarów już załadowanych i skierowanych do określonego miejsca, po zawarciu transakcji kupujący wskazuje miejsce, w którym towary mają zostać ostatecznie dostarczone;
  •    transakcje „na załadowanie” – charakteryzują się tym, że sprzedawca fizycznie przekazuje towary sprzedane na giełdzie w późniejszym terminie.

Płatności w tego rodzaju transakcjach zwykle mają miejsce w momencie dostawy towaru.

2.   Transakcje dostawy są podstawą spekulacyjnych transakcji na rynku kontraktów terminowych – są przeprowadzane w celu późniejszej sprzedaży towarów z zyskiem. Celem nie jest faktycznie posiadanie towarów, ale handel z zyskiem. Opierają się na prognozach przyszłych zmian cen. Nie ma fizycznego przepływu między kupującym a sprzedającym. Kupujący przewiduje, że cena będzie wyższa w przyszłości, a sprzedawca obniży. Transakcje te pozwalają na rozwój gwarancji cen i łagodzą wpływ sytuacji gospodarczej na wahania cen towarów.

Na giełdzie przeprowadzane są także transakcje zabezpieczające, tzw. transakcje hedgingowe. Nazwa pochodzi od angielskiego pojęcia hedge – czyli odgrodzenie się czy zabezpieczenie. Celem takiej transakcji jest zabezpieczenie się na wszelki wypadek przed zmianą ceny w niekorzystnym dla nas kierunku. Polega to na tym, że jednocześnie zawiera się transakcję odwrotną na taką samą ilość towarów.

Transakcje zabezpieczające są również przeprowadzane na giełdzie papierów wartościowych tzw. transakcje hedgingowe. Nazwa pochodzi od angielskiego terminu „ hedge ” – to znaczy zabezpieczenie. Celem takiej transakcji jest ochrona się przed wszelkimi zmianami cen w niekorzystnym dla nas kierunku. Polega na tym, że w tym samym czasie zawierana jest transakcja odwrotna dla tej samej ilości towarów.