Zarządzanie majątkiem (wealth management)

129
biznes firma

Coraz popularniejsza staje się profesjonalizacja podejścia do zarządzania majątkiem, co jest wynikiem dynamicznego rozwoju obrotu gospodarczego. Zarządzanie majątkiem w XXI wieku oznacza konieczność budowy odpowiedniej infrastruktury prawnej, która – z jednej strony – zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa prawnego dla zgromadzonych aktywów (odpowiednia forma zarządzania, umowy, stosowanie zabezpieczeń prawnych) oraz przychodów, a – z drugiej strony – pozwoli, jeżeli taka jest wola osoby zarządzającej majątkiem, na najkorzystniejszą pod względem płynności i stabilności, w pełni kontrolowaną, sukcesję majątkowa.

Bieżące zarządzanie majątkiem

Budowa bezpiecznej infrastruktury prawnej przy inwestycjach w majątek, w tym nieruchomości, to podstawowe zadanie dla osoby dbającej o swoje interesy. Oznacza to konieczność przewidywania ewentualnych ryzyk inwestycyjnych (np. przy zawieraniu umów najmu) i zabezpieczenia na wypadek niewykonania zobowiązania przez drugą stronę transakcji. Bieżące zarządzanie majątkiem w praktyce to także działania związane z upłynnieniem majątku oraz inwestycjami w nowe aktywa. We wskazanym powyżej zakresie Kancelaria oferuje swoje doradztwo prawne, które może polegać m.in. na sporządzaniu analizy prawnej aktywa, w tym ryzyk o charakterze prawnym, wskazaniu na koszty podatkowe, sporządzaniu i opiniowaniu umów czy zaprojektowaniu zabezpieczeń dla transakcji.

Sukcesja majątkowa

Na pewnym etapie życia może pojawić się moment, gdy trzeba będzie zaplanować sukcesję majątkowa. Może odnosić się ona do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (np. przekazanie przedsiębiorstwa następnym pokoleniom), zgromadzonego majątku czy być związana po prostu z chęcią przygotowania się na nieoczekiwane zdarzenia (np. choroba, śmierć).

W takim przypadku najlepiej mieć przygotowane scenariusze związane z sukcesją majątkową. Pozwolą one na przebieg sukcesji w sposób wcześniej zaplanowany. Istotna jest indywidualizacja rozwiązań – inne działania  należy wdrożyć w sytuacji, gdy naszym celem jest sukcesja w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a jeszcze inne, gdy chodzi o zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzenia losowego.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut