Alternatywne metody transferu ryzyka

1241

Alternatywne metody transferu ryzyka

Wykorzystanie technik inżynierii finansowej w miejsce tradycyjnych źródeł ubezpieczenia i reasekuracji. Alternatywne metody transferu ryzyka powstały wskutek ograniczonej zdolności branży ubezpieczeniowej do ponoszenia ryzyka. Stanowią one dla rynków finansowych zachętę do odegrania bardziej bezpośredniej roli w procesie tworzenia ochrony przed ryzykiem – metody te istnieją więc na styku rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Ich przykładem są obligacje katastroficzne (płatność kwoty głównej jest umarzana w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia), samodzielne ubezpieczenie z użyciem wewnętrznych towarzystw ubezpieczeniowych i pogodowych instrumentów pochodnych (przepływy pieniężne zależą od zjawisk pogodowych). Inny przykład to kredytowe instrumenty pochodne, będące sposobem transferu ryzyka za pośrednictwem rynku kredytowego. Gracze bankowi uczestniczący w stosowaniu alternatywnych metod transferu ryzyka to głównie duże podmioty bankowe z Wall Street.