Czym jest ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

226

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) została utworzona w 1994 r. W celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR został powołany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do działania jako akredytowana agencja płatnicza. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i zapewnia pomoc ze środków krajowych. Jako wykonawca polityki rolnej agencja ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega także nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie zarządzania środkami publicznymi.

Struktura organizacyjna

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarządza Prezydent powołany przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa – Siedziba, 16 oddziałów regionalnych i 314 powiatów.

Kogo wspiera ARiMR ?

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela również pomocy podmiotom z sektora rybołówstwa.

Zakres działalności

ARiMR w ramach wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa na lata 2014–2020 jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z następujących funduszy UE:

ARiMR w ramach wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa na lata 2014–2020 jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z następujących funduszy UE:

  • Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), w ramach którego Agencja wdraża instrumenty pomocy z pierwszego filaru WPR: płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynków owoców i warzyw.
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), który finansuje wszystkie działania związane z rozwojem i wzrostem konkurencyjności polskiego rolnictwa, przetwórstwa spożywczego i obszarów wiejskich (II filar WPR).
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), w ramach którego wspierane są projekty wspierające tworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury, społeczny rozwój terytorialny obszarów rybackich.

ARiMR podejmuje również działania w ramach pomocy krajowej, w ramach której wsparcie finansowe pochodzi z budżetu państwa – w szczególności dotacje na preferencyjne pożyczki, inwestycje i katastrofy. Jest instytucją prowadzącą rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich (system IRZ) i system identyfikacji działek rolnych (LPIS).

Realizowane zadania

  • Płatności bezpośrednie

Płatności bezpośrednie są głównym instrumentem wspierania dochodów rolników w Unii Europejskiej. Polscy rolnicy objęci są uproszczonym systemem dotacji. Wsparcie finansowe przyznawane jest proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt. Płatności bezpośrednie wypłacono po raz pierwszy w 2004 r. Po przystąpieniu Polski do UE. System obejmuje ok. 1,4 miliona rolników, kolejne 700 tysięcy. otrzymuje dotacje od ARiMR na prowadzenie działalności rolniczej na obszarach górskich i trudnych do zagospodarowania (ONW). Równolegle grupa około 100 000 rolników korzysta z tak zwanych płatności rolnośrodowiskowych.

Beneficjenci zrealizowali ponad 4000 projektów. Większość w ramach priorytetu „Ochrona i rozwój zasobów wodnych, hodowla i hodowla ryb, portowa infrastruktura rybacka, przetwórstwo i rynek ryb, rybołówstwo śródlądowe” – 46% zrealizowanych projektów oraz priorytet „Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów (złomowanie, zmiana przeznaczenia statków, joint ventures) ”- 36%