Banque Saudi Fransi

101

Banque Saudi Fransi jest klasycznym bankiem komercyjnym, który świadczy usługi detaliczne, korporacyjne, inwestycyjne, skarbowe i maklerskie. Bank został założony dekretem królewskim w 1977 roku, a oficjalną działalność rozpoczął w 1989 roku.

BSF jest filią banku korporacyjnego i inwestycyjnego Crédit Agricole. Z kolei Crédit Agricol jest częścią Crédit Agricole Group, który drugim co do wielkości bankiem we Francji i siódmym co do wielkości kapitału własnego wśród banków Unii Europejskiej.

W 2019 roku jedna z najpopularniejszych agencji ratingowych Fitch Ratings potwierdziła rating domyślny długoterminowego emitenta BSF na poziomie „A”. Wskaźnik ten wskazuje na wysoką zdolność do spłaty odsetek i długów o stabilnej perspektywie. Fitch Ratings wskazała również na wysokie prawdopodobieństwo poparcia Banque Saudi Fransi ze strony władz Arabii Saudyjskiej.

Według giełdy Tadawul w kwietniu 2019 roku akcje BSF sprzedano na 31,64 mln SAR, 9,35 mln SAR i 1 mln SAR.

Ponadto, spółka zależna państwowego funduszu inwestycyjnego, Saudi Real Estate Refinance Co, nabyła portfel kredytów hipotecznych od Banque Saudi Fransi w wysokości 750 mln SAR.

W pierwszym kwartale 2018 roku Zarząd Banque Saudi Fransi wypłacił akcjonariuszom 0,90 SAR.

W swojej analizie na 2019 roku Agencja ratingowa Moody’s oświadcza, że praca Banque Saudi Fransi mówi o wysokiej wypłacalności, która jest wspierana przez rentowność, obrót kapitałowy, finansowanie i płynność.

Działalność Banque Saudi Fransi została skierowana na to, aby można było go nazwać nowoczesnym i innowacyjnym bankiem nie tylko w świecie arabskim, ale także za granicą.

Celem banku jako organizacji komercyjnej jest zaspokajanie potrzeb klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa, a ważna zasada Banque Saudi Fransi brzmi: „myśl szeroko, ale działaj szybko”. Najważniejsze jest tworzenie długoterminowego partnerstwa, budowanie zaufania, tworzenie jakościowych usług i oferowanie tylko sprawdzonych nowoczesnych rozwiązań finansowych.

Zmniejszenie zysków lub stały wzrost?

W ostatnich latach BSF podejmował stałe kroki w kierunku zrównoważonego wzrostu, co wyraźnie wskazywało by na pozycję lidera wśród innych banków w Arabii Saudyjskiej. Niemniej jednak raport śródroczny za drugą połowę 2019 roku pokazuje spadek zysku netto o 4,39%, co stanowi 804 mln SAR. Bank wiąże spadek zysków ze spadkiem rezerw.

Jednak w raporcie za I kwartał 2019 roku wskaźniki wykazują wzrost zysku o 1,26%. Zysk netto pożyczkodawcy wzrósł do 1,13 mld SAR. Przedstawiciele BSF wiążą wzrost z obniżeniem kosztów operacyjnych na tle niższych płac i wydatków. Interesujący jest również fakt, że wzrosły również całkowite przychody w trzymiesięcznym okresie 2019 roku o 8,28%, czyli do 1,86 mld SAR.

Wracając do strat, w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku zysk spadł o 9,04% do 1,72 mld SAR. Do końca czerwca 2019 roku aktywa spadły o 1,26% w ujęciu rocznym do 186,5 mld SAR.

Zasadniczo wynika to z presji spowodowanej obniżeniem ceny ropy naftowej i spowolnieniem wzrostu gospodarczego w regionie, chociaż wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych pomógł regionalnym kredytodawcom zwiększyć przychody odsetkowe z pożyczek w 2018 roku.

Mimo pewnych trudności związanych z warunkami gospodarczymi w Arabii Saudyjskiej, perspektywy dla wskaźników dochodu sektora bankowego można nazwać optymistycznymi.