Cena wykupu certyfikatu

982

Jest równa wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień wyceny aktywów. Przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych opłaty manipulacyjne mogą zostać naliczone, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną kwotę i sposób pobierania takich opłat. Po zakupie funduszu inwestycyjnego zamkniętego certyfikaty inwestycyjne są umarzane przez prawo.