CFD Słownik najważniejszych pojęć

998

CFD – Kontrakty na różnice kursową

Aby zwiększyć swoje szanse powodzenia podczas inwestowania w kontrakty na różnicę, konieczne jest pełne zrozumienie tego produktu. Umożliwi to bezproblemowe zawieranie transakcji i ułatwi podejmowanie możliwie najlepszych decyzji. Na tej stronie znajdziesz wyjaśnienie kluczowych pojęć. Do ich lepszego wyjaśnienia wykorzystane zostały przykłady.

Aktywa bazowe:

Aktywa bazowe stanowią przedmiot kontraktu na różnicę. Chcesz inwestować w oparciu o zmiany kursu EUR/USD – wybierz aktywa bazowe powiązane z parą walutową EUR/USD. Aktywa bazowe są podzielone na cztery różne kategorie: pary walutowe, indeksy, akcje i towary.

Rozbieżność:

Rozbieżność cen, znana również jako po prostu rozbieżność (z ang. slippage). Na płynnym rynku występuje ciągłość ceny tzn. każda cena jest szacowana na rynku.

Przykład:
Kurs akcji Apple rośnie ze 100,00 $ do 100,10 $ w dziesięciu krokach, jednym dla każdego centa notowanej ceny. Rozbieżność ma miejsce, gdy cena skacze bezpośrednio ze 100,00 $ do 100,10 $, a poziomy ceny pomiędzy zostają pominięte. Takie rozbieżności mogą skutkować lepszymi, bądź gorszymi cenami wejścia lub wyjścia.

Cena kupna/sprzedaży i spread:

Dla wszystkich aktywów bazowych określane są dwie ceny – kupna (bid) i sprzedaży (ask). Cena kupna jest zawsze ceną, po której sprzedajesz aktywa bazowe, a cena sprzedaży jest zawsze ceną, po której kupujesz aktywa bazowe.

Trzymanie pozycji przez noc lub rolowanie:

Na rynku kontraktów terminowych inwestujesz w duże wolumeny, co oznacza, że musisz pożyczać duże ilości pieniędzy, jeśli zawierasz pozycje długie lub blokować środki jeśli zawierasz pozycje krótkie. W przypadku pozycji długich musisz zazwyczaj płacić odsetki (opłatę za rolowanie), a w przypadku pozycji krótkich odsetki są zazwyczaj doliczane do Twojego konta.

Godziny sesji handlowych:

Platforma forex jest dostępna do zawierania transakcji na parach walutowych od niedzieli 23.00 do piątku 23:00 czasu polskiego. Niektórzy brokerzy zamykają możliwość handlu już od 22:00 w piątek. Czasy te podlegają letniej zmianie czasu, która rozpoczyna się w ostatnią niedzielę marca, a kończy w ostatnią niedzielę października. Poszczególne aktywa bazowe charakteryzują się różnymi godzinami sesji. Przed rozpoczęciem zawierania transakcji, prosimy zapoznać się z wynikającym z tego ryzykiem oraz ogólnym ryzykiem związanym z zawieraniem kontraktów na różnicę.

Lewar:

Lewar umożliwia sytuację, w której poprzez wykorzystanie pożyczonego kapitału, już małe zmiany mogą prowadzić do diametralnych różnic w ostatecznych wynikach. Lewar wskazuje jaka jest proporcja kapitału własnego do pożyczonego. 1:100 oznacza, że jeśli zainwestujesz 101 €, 100 € będzie pochodziło z pożyczki, a jedno euro będzie stanowiło własny kapitał. W ten sposób, wzrost ceny o 1% spowoduje wzrost całkowitej inwestycji 0 1,01 €. Aby otrzymać taką kwotę bez zaciągania pożyczki, zmiana kursu musiałaby wynieść 101%. Podczas zawierania transakcji na kontrakty na różnicę, lewar odnosi się do współczynnika wymaganego depozytu zabezpieczającego do nominalnej kwoty transakcji rynkowej. Poniższy przykład powinien pomóc w zrozumieniu pojęcia lewara.

Przykład Chcesz zawrzeć transakcję na EUR/USD, którego obecny kurs wynosi 1,08755, przy standardowym kontrakcie, który odpowiada 100 000 jednostkom aktywów bazowych, co w tym przypadku odzwierciedla łączny rynkowy wolumen w kwocie 108 755 $. Twój wymagany depozyt zabezpieczający, czyli kwota wymagana do otwarcia pozycji CFD jest określana przez lewar. Poniższy przykład zilustruje relację pomiędzy lewarem, a depozytem zabezpieczającym, gdy wolumen transakcji jest stały.

LewarWolumenDepozyt
100108 755 $1087,55 $
200108 755 $543,78 $
500108 755 $217,51 $

Jak widać wysoki lewar zmniejsza wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. W oparciu o zapisy dotyczące kontraktu standardowego, wolumen transakcji jest zawsze ten sam. Dźwignia wysokości 500 oznacza, że potrzebujesz jedynie 217,51 $ jako zabezpieczenia, ale w praktyce dokonujesz na rynku transakcji o 500-krotnie wyższej wartości.

Saldo konta:

Ważne jest, aby zawsze posiadać odpowiednią ilość kapitału na rachunku transakcyjnym, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko niezamierzonego, automatycznego zamknięcia pozycji.

Przykład:
Posiadasz 2500 $ na swoim rachunku i chcesz dokonać transakcji na dwa standardowe kontrakty na wzrost kursu EUR/USD. Przy cenie 1,10 $ za euro, odpowiada to depozytowi zabezpieczającemu w wysokości 2200 $, który mieści się w ramach salda Twojego rachunku. Załóżmy, że EUR/USD ciągle spada i osiąga kurs 1,08970, co oznacza dla Ciebie stratę w wysokości 2060 $. W tym momencie pozycja zostanie automatycznie zamknięta, ponieważ saldo Twojego konta osiągnęło próg 20% wymaganego depozytu zabezpieczającego. (2500 $ – 2060 $ = 440 $; 440 $ = 20% * 2200 $) Jeśli EUR/USD znowu zacznie rosnąć, Twoja zamknięta pozycja nie pozwoli Ci zarobić na tym wzroście.

Rozmiar kontaktu lub lot:

Rozmiar kontraktu, znany również jako lot opisuje wolumen transakcji zawieranej na aktywach bazowych, a tym samym określa jaka wartość zostaje przypisana jednemu pipowi na rozmiar kontraktu.

Przykład: Transakcje na pary walutowe są zazwyczaj zawierane w kontraktach standardowych wynoszących 100 000 jednostek na standardowy kontrakt. Pieniężna wartość jednego pipa jest otrzymywana przez pomnożenie pipa i liczby jednostek. EUR/USD → pip * jednostka = 0,0001 $ * 100,000 = 10 $
ZŁOTO → pip * jednostka = $1 * 100 uncji = 100 $

Płynność:

Płynność opisuje faktyczną dostępność aktywów bazowych. Wysoka płynność prowadzi do jednostajnej wyceny, co oznacza, że możliwe powinno być zawarcie transakcji po zleconej cenie. Niska płynność może prowadzić do nagłych wahań ceny (zobacz rozbieżność i rozbieżność cen), które mogą prowadzić do różnic pomiędzy ceną zlecenia, a zawarcia transakcji.

Depozyt zabezpieczający:

Pojęcie „depozyt zabezpieczający” oznacza niezbędne, wolno dostępne środki na rachunku transakcyjnym wykorzystywane podczas otwierania nowych pozycji. Kwota ta zostanie odłożona na Twoim rachunku transakcyjnym, jako zabezpieczenie na wypadek fluktuacji kursu.

Depozyt zabezpieczający zostanie ponownie zwolniony w momencie zamknięcia pozycji. Wszelkie poniesione straty zostaną pobrane bezpośrednio z tego depozytu. Straty, których nie pokrywa depozyt zabezpieczający zostaną pobrane z rachunku transakcyjnego.

Pips:

Pip jest jednostką, w której określana jest zmiana kursów danych aktywów bazowych. Rozmiar pip jest zależny od aktywów bazowych będących przedmiotem transakcji oraz ich ceny. W większości przypadków stosowana jest bardzo prosta zasada: Najmniejsza wartość wykorzystywana do notowania kursu aktywów bazowych pomnożona przez 10 stanowi jeden pip.

Przykład: Para EUR/USD jest zawsze wyświetlana z dokładnością do piątego miejsca dziesiętnego – 0,00001 – razy 10 → Pip = 0,0001
Para USD/JPY jest zawsze wyświetlana z dokładnością do trzeciego miejsca dziesiętnego – 0,001 – razy 10 → Pip = 0,01 Indeks DAX jest zawsze wyświetlany z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego – 0,1 – razy 10 → Pip = 1

Rozbieżność cen:

W momentach, gdy rynki są bardzo zmienne, może się zdarzyć, że pozycja nie może zostać zamknięta po kursie określonym w zleceniu stop-loss lub take-profit. Różnica pomiędzy poziomem stop-loss lub take-profit, a faktyczna ceną zawarcia transakcji nazywana jest właśnie rozbieżnością ceny.

Przykład: Para EUR/USD jest notowana po kursie 1,10248/1,10256, a Ty otwierasz pozycję wielkości jednego kontraktu standardowego na wzrost cen, po kursie 1,10256. Zlecenie take-profit powinno zabezpieczyć zysk przy cenie 1,10340/1,10348. Wiadomości z rynku prowadzą do gwałtownego wzrostu ceny z 1,10338/1,10346 bezpośrednio do 1,10362/1,10370. Zlecona cena take-profit – 1,10340 nie jest dostępna, a kolejna wynosi 1,10362. Różnica wynosząca w tym przypadku 0,00022 nazywa się rozbieżnością cen. Tego rodzaju fluktuacje cen mogą prowadzić do zwiększenia oczekiwanych zysków, bądź strat.

Stop i limit:

Stop i limit odnoszą się do metody realizacji złożonych zleceń. Te dwa pojęcia nie mają nic do czynienia z podobnie brzmiącymi wyrażeniami stop-loss i take-profit. Zlecenie STOP oznacza, że sądzisz, iż obecny trend będzie kontynuowany po osiągnięciu określonego poziomu. Zlecenie LIMIT oznacza przekonanie, że trend po osiągnięciu danego poziomu ulegnie odwróceniu.

Stop Loss i Take Profit

Te typy realizacji zleceń pomogą Ci automatycznie zamykać pozycje, po osiągnięciu określonych poziomów. Funkcja stop-loss pozwala kontrolować straty, a take-profit chronić zyski.