Dyrektor generalny jako zawód

101

Inna nazwa zawodu dyrektor generalny: dyrektor zarządzający, dyrektor naczelny, prezes.

Głównym celem pracy dyrektora generalnego jest zarządzanie ludźmi i organizowanie ich pracy tak, aby firma mogła realizować swoje kluczowe zadania i osiągać cele. Praca dyrektora polega na zarządzaniu firmą, organizowaniu jej działalności, ustalaniu strategii rozwoju oraz reprezentowaniu firmy na zewnątrz na różnych spotkaniach, spotkaniach, oficjalnych wizytach, kontaktach z mediami.

Do najważniejszych zadań dyrektora generalnego należą:

 • nadzorowanie najważniejszych zadań i koordynowanie działań podległych mu działów – różne, w zależności od aktualnej struktury firmy;
 • przyjmowanie na siebie zobowiązań materialnych i finansowych wynikających z zakresu działania jednostki;
 • zawieranie umów cywilno-prawnych na wykonanie różnych prac i kontraktów związanych z bieżącą działalnością spółki;
 • alokowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie na dany rok i planowanie ich zgodnie ze statutem jednostki;
 • selekcja pracowników (zatrudnianie i zwalnianie);
 • podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rynku i inwestycji, spraw pracowniczych;
 • analizowanie elementów ryzyka i w miarę możliwości zapobieganie potencjalnym kryzysom;
 • współpraca z udziałowcami, instytucjami zewnętrznymi (USA, bank, ZUS, administracja samorządowa)

Zadaniem dyrektora jest również zapewnienie spółce płynności finansowej i planowanie działań mających na celu jej rozwój. Wymaga to między innymi znajomości aktualnych zmian w przepisach prawnych, przestrzegania prawa, analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i podejmowania na jej podstawie odpowiednich decyzji. Ponadto, w sytuacjach kryzysowych (po akceptacji przez radę nadzorczą, właściciela itp.), realizuje plany poprawy kondycji firmy, np. restrukturyzacja, zmiana statusu prawnego, zmiana profilu produkcji, wejście na nowe rynki, wprowadzenie zupełnie nowych rodzajów usług itp. Praca na tym stanowisku wymaga praktycznej i merytorycznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz często profesjonalnego przygotowania (doświadczenia) w dziedzinie odpowiedniej dla zarządzanej przez nią firmy.

Ważnym elementem pracy dyrektora generalnego jest również ścisła współpraca i realizacja uchwał rady nadzorczej firmy, właściciela firmy lub innej organizacji nadzorującej zarządzanie firmą, przed którą dyrektor generalny jest odpowiedzialny za wyniki pracy firmy. Dobry dyrektor generalny musi być w stanie przydzielać zadania innym – nie może bezpośrednio nadzorować wszystkiego. W zarządzaniu firmą i realizacji planów jej rozwoju pomagają mu zastępcy, którym wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację – np. dyrektorzy działów marketingu, produkcji, finansów, IT itp.

W zasadzie nie ma istotnych różnic pomiędzy rodzajem obowiązków i odpowiedzialności dyrektorów zarządzających firmami z różnych branż.

ŚRODOWISKO PRACY

Warunki materialne

Środowisko pracy dyrektora generalnego jest bardzo zróżnicowane. Pracuje głównie we własnym biurze oraz innych pomieszczeniach konferencyjno-biurowych, gdzie spotyka się z pracownikami, kontrahentami, przedstawicielami różnych instytucji, organizacji, władz na różnych szczeblach. Jednak ze względu na konieczność częstych podróży, dużo czasu spędza w samochodach i samolotach podróżując zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Ponadto specyfika branży, w której pracuje, może wymagać od niego wizyt na stanowiskach pracy lub w innych miejscach, gdzie jego obecność jest wymagana, okresowo lub w sytuacjach kryzysowych. Narzędziami pracy dyrektora są przede wszystkim: odpowiednio zaprogramowany komputer i telefon.

Warunki socjalne

Praca dyrektora generalnego jest zarówno indywidualna, jak i zespołowa. Praca na tym stanowisku polega przede wszystkim na podejmowaniu ważnych decyzji, ale także na intensywnych kontaktach z innymi ludźmi. Kontakty te są częste i konieczne i dotyczą indywidualnych spotkań z pracownikami firmy (zlecanie zadań, rozliczanie pracy, uzgadnianie ważnych kwestii w bieżących sprawach, planowanie przyszłych działań, spotkań itp.) oraz z zewnętrznymi klientami lub właścicielami/menedżerami firmy. Dyrektor często spotyka się również z przedstawicielami różnych grup, które reprezentują interesy swoich członków (np. organizacji pracodawców, samorządów, związków zawodowych). Podczas tych spotkań prowadzi rozmowy i negocjacje. Reprezentując firmę na zewnątrz, dyrektor kontaktuje się z innymi instytucjami i firmami, agencjami rządowymi i lokalnymi. i dość często pojawia się w mediach.

Warunki organizacyjne

Dyrektor sam ustala godziny pracy i pracuje średnio od 9 do 12 godzin dziennie, w razie potrzeby także w weekendy i dni wolne od pracy. Jego codzienne czynności i obowiązki nie są rutynowe, a on ma dużą swobodę w wyborze metod i środków zarządzania firmą. Tylko bardzo ważne decyzje muszą być konsultowane przez radę nadzorczą spółki, właściciela lub inny organ założycielski. Jest on odpowiedzialny za funkcjonowanie całej firmy lub instytucji, którą zarządza. Praca na tym stanowisku wymaga częstych wyjazdów służbowych, w tym wyjazdów zagranicznych. Najczęściej wymaganym strojem prezesa jest strój reprezentacyjny, urzędowy – garnitur, kostium.

Wymagania psychologiczne

Osoby na tym stanowisku powinny mieć wysoką odporność emocjonalną, zdolność do zdystansowania się od problemów w celu dokonania realistycznej oceny sytuacji, odporność na zmęczenie i stres oraz ogólny dobry stan zdrowia. Pożądanymi cechami są umiejętności organizacyjne, dobra komunikacja interpersonalna, konsekwencja w działaniu, uwzględnianie podejmowania decyzji, wiarygodność, uczciwość, wytrwałość, stałość poglądów etycznych i moralnych, elastyczność, kreatywne i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów.

Na stanowisku dyrektora naczelnego ważna jest również umiejętność samokontroli i szybkiego podejmowania trafnych decyzji, nawet gdy nie ma pełnych powodów do ich podejmowania, a także umiejętność przekonywania ludzi o ich słuszności. Ważna jest również umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, sprawnego organizowania własnej pracy oraz planowania pracy podwładnych. Dyrektor generalny musi być niezależny od opinii i osądów, cierpliwy i konsekwentny w realizacji swoich celów. Ponieważ duża część zadań, które sobie stawia, musi być w stanie pracować indywidualnie, ale ze względu na swoją rolę w przedsiębiorstwie, powinien być w stanie pracować z grupą. Umiejętności przywódcze, umiejętność delegowania zadań i tworzenia wizji firmy na najbliższą i dalszą (kilka lat) przyszłość w zależności od zmieniającego się rynku.

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca dyrektora generalnego pod względem obciążenia fizycznego należy do następujących kategorii praca lekka, ale ze względu na stałe napięcie psychiczne, konieczność częstych podróży i wykonywania zadań przez 8 godzin dziennie jest pracą, która wymaga dużej wytrzymałości i odporności emocjonalnej. Do pracy na stanowisku dyrektora nie ma formalnych zastrzeżeń, ale ze względu na charakter pracy i wysoki stopień odpowiedzialności, nie zatrudnia się dużych osób z problemami psychicznymi i emocjonalnymi, o małej odporności na stres i z zaawansowanymi chorobami układu krążenia. Istotna na tym stanowisku jest sprawność intelektualna, brak niepełnosprawności, zwłaszcza w odniesieniu do systemu. Poniżej wymienione są granice ruchu oraz ograniczenia w funkcjonowaniu wzroku i słuchu. Utrudnia to, ponieważ uniemożliwia, a czasem nawet uniemożliwia, wykonywanie większości obowiązków, np. uniemożliwia poruszanie się w różnych odległościach i na różnych powierzchniach, wykonywanie czynności w pozycji stojącej.

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Możliwości awansu w tradycyjnym sensie są ograniczone, ponieważ dyrektor generalny jest najwyższym menadżerem w swojej firmie i aby awansować, może zostać dyrektorem generalnym innej, większej firmy. Może również zostać współwłaścicielem poprzez zakup akcji lub udziałów, zostać prezesem firmy, która jest organem założycielskim jego firmy lub założyć własną prywatną firmę. W ten sposób zwiększa on swój wpływ na kształtowanie polityki i głównych celów firmy.

Zawody pokrewne

 • zastępca dyrektora generalnego ds. finansowo – administracyjnych
 • zastępca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
 • zastępca dyrektora naczelnego ds. osobowych i szkolenia
 • zastępca dyrektora generalnego ds. techniczno – produkcyjnych
 • kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej działalności podstawowej
 • kierownik małego i średniego zakładu pracy