Działania promujące polską żywność w kraju

198

Dążeniem polityki promocji jest budowa marki polskich produktów żywnościowych, jako produktów wysokiej jakości, innowacyjnych, naturalnych. Niniejsza strategia zakłada realizację na rynku krajowym działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej, promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, przy zaangażowaniu wszystkich instytucji administracji publicznej i samorządowej, podmiotów gospodarczych, zajmujących się promocją produktów rolno-spożywczych.

W ramach realizacji powyższego celu, MRiRW:

 • wyróżnia produkty wysokiej jakości;
 • buduje markę polskich produktów żywnościowych, jako produktów wysokiej jakości;
 • koordynuje działania promocyjne produktów żywnościowych;
 • nadzoruje systemy wsparcia promocji produktów rolno-spożywczych;
 • zachęca producentów do uczestnictwa w systemach jakości żywności oraz wspiera tych, którzy już w nich uczestniczą;
 • współpracuje z mediami zarówno ogólnopolskimi jak i regionalnymi poprzez współtworzenie programów promocyjnych i informacyjnych, dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Działania informacyjno – promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczą przede wszystkim rolnictwa i gospodarki żywnościowej, produktów wysokiej jakości, w tym m.in. wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, uczestniczących w systemach Chronionych Oznaczeń Geograficznych, Chronionych Nazw Pochodzenia, Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, Rolnictwa Ekologicznego oraz programu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poznaj Dobrą Żywność.

Polityka jakości żywności odgrywa w Polsce coraz większą rolę. Polska aktywnie uczestniczy w unijnych systemach Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG), Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) i Rolnictwa Ekologicznego. System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich, tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Ma to ogromne znaczenie, w szczególności dla obszarów odległych lub obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) gdyż zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. O tym, że Polska jest bogata w produkty regionalne, tradycyjne i lokalne świadczy Lista Produktów Tradycyjnych, która jest uznawana za inkubator produktów, które mogą być zgłoszone do rejestracji w unijnym systemie, na której znajduje się obecnie blisko 1,7 tys. wpisów.

Mając na względzie potencjał produktów regionalnych i tradycyjnych, których zdecydowana większość związana jest z danym regionem, ważne jest większe zaangażowanie samorządów (głównie wojewódzkich) w promocję regionów poprzez upowszechnianie informacji o tych produktach. Działania te powinny być spójne z innymi działaniami prowadzonymi w ramach promocji polskiej żywności.

Głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty krajowej polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej KOWR.

Działania promocyjne i informacyjne realizowane przez KOWR na rynku krajowym opierać się będą na:

 • promowaniu produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministra rolnictwa;
 • promocji zasad prawidłowego odżywiania, w tym kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych nawyków żywieniowych w szczególności w kontekście realizowanych przez KOWR programów wsparcia konsumpcji;
 • zwiększaniu dostępności do lokalnych i regionalnych producentów żywności wysokiej jakości poprzez m.in. budowanie portali internetowych (np. www.polskasmakuje.pl), prowadzenie działań i kampanii internetowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, które przyciągać będą konsumentów z całej Polski;
 • wspieraniu systemów jakości żywności oraz zachęcanie producentów do uczestnictwa w tych systemach;
 • lokowaniu kontekstowym wybranych produktów rolnych i spożywczych we wszystkich organizowanych przez siebie lub inne podmioty prawne wydarzeniach lokalnych i ogólnopolskich;
 • zapewnieniu konsumentom szerszej dostępności do lokalnych i regionalnych produktów wysokiej jakości;
 • worzeniu grup networkingowych i dostarczanie beneficjentom KOWR najnowszej wiedzy na temat komunikacji marek i firm z otoczeniem podczas szkoleń, wykładów, seminariów i warsztatów;
 • budowaniu patriotyzmu konsumenckiego, poprzez podkreślanie polskiego pochodzenia produktów, wyróżniających się wysoką jakością.

W komunikacji z beneficjentami i branżą rolniczą prowadzone będą działania związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu nowoczesnej komunikacji, budowania marki, public relations i marketingu, tworzone będą fora współpracy i wymiany wiedzy. Celem tych działań będzie podnoszenie kompetencji rolników i przedsiębiorców w zakresie docierania do konsumentów z konkretnym komunikatem w atrakcyjny i co najważniejsze, skuteczny sposób.

Celem działań, skierowanych do konsumentów, będzie natomiast umiejętne łączenie ich z producentami (lokalnymi i krajowymi) i wspieranie tym samym trendu na kupowanie polskiej żywności wysokiej jakości. W związku z powyższym udostępniona została strona internetowa www.polskasmakuje.pl i darmowa aplikacja Polska smakuje, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci, lokalnych wytwórców żywności. Aplikacja ta gromadzi informacje o lokalnych rolnikach i wytwórcach regionalnych produktów spożywczych. Każdy, kto produkuje żywność zgodnie z systemami jakości, działa w ramach rolniczego handlu detalicznego, może założyć własny profil, na którym zamieści informacje o swojej ofercie oraz dane kontaktowe. Profil będzie mógł być na bieżąco uzupełniany, a zdjęcia produktów zostaną zamieszczone przy opisie. Dzięki temu konsumenci, którzy coraz częściej i chętniej szukają zdrowej regionalnej żywności, będą mogli jednym kliknięciem odnaleźć lokalnych producentów.

Ponadto, przygotowywane będą ogólnopolskie akcje promocyjne, cykliczne kampanie na święta państwowe i kościelne m.in. w mediach ogólnopolskich, jak i mediach społecznościowych. Realizowane będą również kampanie skierowane zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, których celem będzie uświadomienie rodzicom, co jedzą dzieci w szkole i poza szkołą.

Programy edukacyjne pełnią ważną rolę w kształtowaniu pozytywnych nawyków żywieniowych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jak również mają duże znaczenie dla promocji zdrowego stylu życia oraz wzrostu spożycia warzyw, owoców, a także mleka i ich przetworów w tej grupie społecznej. Należy propagować zdrowy ogólnoświatowy trend spożywania coraz większej ilości warzyw i owoców oraz ich przetworów, jako produktów o stosunkowo niskiej kaloryczności przy wysokiej wartości odżywczej. Dlatego też, w większym stopniu niż dotychczas, programy te powinny obejmować kształcenie społeczeństwa w zakresie, dotyczącym żywności i żywienia, celem przeciwdziałania chorobom dieto zależnym oraz trwałej zmiany nawyków żywieniowych. Poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym, informujące o zaletach spożywania owoców i warzyw oraz mleka, realizowane są następujące cele: zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie, propagowanie zdrowego odżywiania, popularyzacja i zwiększenie udziału w konsumpcji krajowych produktów żywnościowych, popularyzacja i promocja innowacyjnych przetworów o wysokiej wartości odżywczej dla różnych grup konsumentów np. osoby starsze, osoby młode intensywnie pracujące, a także edukacja społeczeństwa nt. zasad prawidłowego odżywiania z wykorzystaniem krajowych produktów spożywczych poprzez kampanie promocyjno-informacyjne.