Etyka w biznesie

622

Etyka biznesu, gałąź etyki stosowanej, która bada moralne wymiary działalności handlowej, często, ale nie tylko w odniesieniu do korporacji. Obejmuje ona niezwykle szeroki zakres zagadnień, w tym czy i w jaki sposób korporacje – w odróżnieniu od ich członków kadry kierowniczej lub udziałowców – są moralnymi agentami; czy korporacje mają moralne zobowiązania lub obowiązki (np, wobec społeczności lokalnych, rządów krajowych lub środowiska naturalnego) wykraczające poza prawny imperatyw zarabiania pieniędzy dla swoich udziałowców; stosunek pracy i prawa pracownicze; uczciwy ład korporacyjny; etyczne implikacje reklamy i marketingu (zwłaszcza dla dzieci i innych wrażliwych grup odbiorców); granice uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami; sposoby rozwiązywania sprzecznych ze sobą zobowiązań wobec udziałowców (osób lub grup, które mają istotny interes w działalności przedsiębiorstwa lub są nią istotnie dotknięte); a nawet moralność motywu zysku i samego kapitalizmu. Jako dyscyplina akademicka, etyka biznesu informuje o różnych praktycznie zorientowanych podejściach do zrozumienia i poprawy zachowań i zarządzania w biznesie, w tym o społecznej odpowiedzialności biznesu, obywatelstwie korporacyjnym i zarządzaniu interesariuszami.

Wiele stypendiów akademickich z zakresu etyki biznesu wiąże się z zastosowaniem istotnych historycznie teorii etycznych do problemów postrzeganych jako charakterystyczne dla środowisk biznesowych. Do takich teorii zalicza się konsekwencjonalizm – popularną, specyficzną wersję utylitaryzmu; deontologię, czyli moralność bazującą na zasadach, opartą na myśli niemieckiego filozofa oświeceniowego Immanuela Kanta; oraz teorię cnót, która ma swoje podstawy w etyce arystotelesowskiej.