Firma transportowa – Przewoz osób (transport osób i rzeczy)

1016
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, czyli regularnego przewozu osób lub rzeczy, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Do świadczenia okazjonalnych usług przewozowych konieczne jest posiadanie licencji. Ze względu na wymóg posiadania zezwolenia lub licencji, działalność gospodarcza tego typu ma charakter działalności reglamentowanej.
Istotą działalności reglamentowanej jest to, że nie każdy przedsiębiorca po spełnieniu ogólnych obowiązków związanych z założeniem działalności gospodarczej, może ją wykonywać. Rozpoczęcie działalności przez przedsiębiorstwo przewozowe oferujące np. wynajem autokarów, musi być poprzedzone uzyskaniem stosownych zezwoleń i licencji. W przeciwnym razie prowadzona działalność zostanie uznana za nielegalną.

Swoboda działalności gospodarczej

W gospodarce wolnorynkowej obowiązuje ogólna zasada swobody działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy obywatel posiadający zdolność do czynności prawnych, bez względu na swoje cechy indywidualne, po uzyskaniu kapitału i dopełnieniu ogólnych formalności jednolitych dla wszystkich przedsiębiorców, może otworzyć swoją firmę. Niemniej od zasady swobody działalności gospodarczej są wprowadzone wyjątki. Jednym z nich jest tzw. działalność regulowana wymagająca uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, działalność koncesjonowana (wymagająca uzyskania koncesji) oraz działalność reglamentowana wymagająca uzyskania zezwoleń i licencji.

Dodatkowe wymagania

Wprowadzenie dodatkowych wymogów w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności jest związane z tym, że świadczenie niektórych usług wiąże się z pewnym ryzykiem ponoszonym przez przedsiębiorcę, na które jest narażone społeczeństwo. W przypadku usług przewozowych organy wydające zezwolenia i licencje muszą mieć pewność, że przedsiębiorca lub jego pracownicy posiadają stosowne uprawnienia i prowadzenie przez niego działalności przewozowej nie narazi pasażerów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Nie chodzi tu o samo istnienie ryzyka wypadków komunikacyjnych, które istnieje zawsze, ale o to, czy przedsiębiorca przez swoje niedbalstwo nie sprowadzi na pasażerów zagrożenia, albo nie naruszy ich praw w inny sposób.

Zezwolenia dla przewoźników drogowych

Przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na regularnym przewozie osób i rzeczy, jeżeli posiada stałą siedzibę w państwie członkowskim, dobrą reputację, zdolność finansową i odpowiednie kompetencje zawodowe. Kolejnym wymogiem udzielenia zezwolenia jest to, aby w stosunku do kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę i innych osób wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz (umowa zlecenie, o dzieło), nie został orzeczony zakaz wykonywania zawodu kierowcy. Organem udzielającym zezwolenia jest starosta, a w przypadku miasta na prawach powiatu – prezydent miasta.

Transport autobusowy a wymagane licencje

Przedsiębiorcy zajmujący się transportem lądowym pasażerskim polegającym na przewozie osób autokarem lub busem, potrzebują licencji dotyczącej autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób udzielanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwykle na okres 50 lat, a także licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób udzielanego przez starostę również zazwyczaj na 50 lat. Informacje na temat udzielenia licencji są umieszczane w treści wpisu przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W odniesieniu do spółek, które są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego, informacje o udzieleniu licencji także widnieją w CEIDG.

Jak otworzyć firmę transportu osób

Działalność firmy transportu osób

Firma transportu drogowego osób świadczy usługi w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi. Transport osób może być wykonywany:

 • autobusami
 • pojazdami samochodowymi o pojemności od 7 do 9 osób – łącznie z kierowcą (busami)
 • samochodami osobowymi

Co zrobić, aby otworzyć firmę transportu osób

Działalność gospodarcza w zakresie usług transportu osób jest działalnością regulowaną. Transport osób wymaga uzyskania odpowiednich licencji i zezwoleń, w zależności od wykorzystywanych środków transportu oraz zakresu i rodzaju wykonywanych usług. W zależności od rodzaju zakładanej działalności gospodarczej członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska (dobra reputacja). Ponadto osoby te nie mogą być objęte zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Jeśli chcesz otworzyć firmę transportu osób, pamiętaj, że:

 • przedsiębiorca musi posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych
 • w przypadku przewoźnika drogowego osób korzystającego z pojazdów o pojemności powyżej 9 osób (łącznie z kierowcą) przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • w zależności od miejsca wykonywania usług transportowych albo ich zakresu przedsiębiorca może być zobowiązany do uzyskania licencji wspólnotowej albo licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodami osobowymi
 • przedsiębiorca powinien posiadać zdolność finansową zapewniającą podjęcie działalności gospodarczej

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Otwierając firmę transportu drogowego osób możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską).

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • jedna ze spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna

Dla działalności transportu osób wybierz numer PKD:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany