Instrumenty udziałowe i inne – akcje

Akcje

2333

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Akcja to udziałowy papier wartościowy reprezentujący prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa posiadacza akcji w spółce akcyjnej, a w szczególności prawo do udziału w zyskach tej spółki. Bardziej szczegółowy opis akcji można między innymi znaleźć na stronie internetowej GPW: www.gpw.pl

Złożoność Niska

Warianty instrumentu Zależnie od rynku obrotu: akcje notowane na rynku regulowanym, akcje notowane na rynku zorganizowanym – nieregulowanym lub akcje na rynku prywatnym. Zależnie od przypisanych praw, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych: akcje uprzywilejowane; akcje zwykłe. Zależnie od ograniczeń w obrocie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych: akcje imienne; akcje na okaziciela.

Dokumenty informacyjne Dla akcji sprzedawanych w publicznej subskrypcji podstawowym dokumentem informacyjnym jest Prospekt emisyjny, udostępniany przez oferującego lub przez emitenta. Jednocześnie emitenci akcji notowanych na rynku regulowanym mają obowiązek przekazywać do publicznej wiadomości określone przepisami prawa bieżące i okresowe informacje. Lista spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest dostępna na stronie www.gpw.pl. W przypadku akcji notowanych na rynku zorganizowanym – nieregulowanym remitenci mogą mieć obowiązek udostępniania do publicznej wiadomości określonych przepisami obowiązującymi na tym rynku informacji i dokumentów informacyjnych.

Profil zysków i strat Instrument liniowy

Rynek obrotu Akcje mogą podlegać wtórnemu obrotowi na rynku regulowanym (w Polsce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA), na rynku zorganizowanym – nieregulowanym lub na rynku prywatnym.

Depozyt zabezpieczający Brak wymogów

Opis składników Instrument prosty

Gwarancje Brak

Dźwignia finansowa Brak

Zmienność ceny Wysoka

Ryzyko płynności Niskie / średnie / wysokie – zależnie od rynku obrotu oraz od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne akcje.

Ryzyko stopy procentowej Niskie

Ryzyko kredytowe Niskie