Minimalna wpłata do funduszu inwestycyjnego

Giełda Słownik Pojęć

908

Pierwsza minimalna wpłata do funduszu na zakup jednostek uczestnictwa funduszy TFI wynosi zwykle 100 PLN. Kolejna minimalna wpłata na zakup jednostek uczestnictwa wynosi 50 PLN. Jeśli opłacono subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych, jest to kwota wskazana w formularz subskrypcji. Minimalna subskrypcja może być dokonana dla jednego certyfikatu, chyba że statut funduszu stanowi inaczej, np. podaj min. próg wejścia wyrażony w walucie i / lub liczbie certyfikatów.

Dlatego fundusz pozwala inwestorom, którzy nie mają dużego kapitału, na upublicznienie. W takich przypadkach inwestowanie niezależnie jest praktycznie niemożliwe, a na pewno nierentowne ze względu na wysokie ceny akcji i prowizje domów maklerskich.