Giełda Inwestycje

Rynki wschodzące (EMERGING MARKETS)

Rynki wschodzące (EMERGING MARKETS) to termin używany w odniesieniu do niektórych regionów świata ze względu na ich charakterystyczne cechy rozwoju gospodarczego i działalności rynków...
Dywidenda

Co to jest Dywidenda – Definicja

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału). Dochód akcjonariusza spółki giełdowej z posiadanych przez niego akcji, generowany z podziału zysku osiągniętego przez spółkę akcyjną...
Doradca Inwestycyjny

Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych) Dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych zapewniają bezpośrednią obsługę inwestorów...
Doradca Inwestycyjny

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny ?

Tytuł Doradcy Inwestycyjnego to polski standard potwierdzający wysoki poziom kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Nadzoru...
Audytor

Depozytariusz

Depozytariusz to podmiot zapewniający, że TFI zarządzający funduszem działa zgodnie z prawem i statutem regulującym działalność funduszu. Posiada zasoby funduszu, kontroluje decyzje inwestycyjne TFI...
Bank

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN

FFundusze inwestycyjne przeprowadzają wyceny z częstotliwością określoną w statucie, określając: 1) wycenę aktywów funduszu; 2) wartość aktywów netto funduszu; 3) wartość aktywów netto funduszu...
Chiny

Inwestycje w Chinach

Inwestycje w Chinach Chiny to bez wątpienia wciąż jedno z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc na świecie. Od dwóch dekad średnioroczny wzrost PKB oscyluje wokół 10%,...
Inwestycje Giełdowe

Egzamin CFA – Chartered Financial Analyst

Tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) jest powszechnie uznanym i uznanym międzynarodowym standardem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się...
Gielda FX

Cena wykupu certyfikatu

Jest równa wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień wyceny aktywów. Przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych opłaty manipulacyjne mogą zostać naliczone, jeżeli statut...
Gielda FX

Cena emisyjna certyfikatu

Cena emisyjna certyfikatu ustalana jest na potrzeby danej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny zgodnie...