Polityka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego

POLITYKA INWESTYCYJNA

1099

Polityka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego określa sposoby osiągania celu inwestycyjnego przez fundusz, a w szczególności: 1) typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat funduszu; 2) kryteria doboru lokat; 3) zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne; 4) dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w statucie każdego funduszu. Skrócone i uproszczone opisy znajdują się m.in. w kluczowych informacjach dla inwestorów, czy kartach funduszy.