Średni ważony koszt kapitału

2167

Średni ważony koszt kapitału

Łączne koszty w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa albo w formie odsetek od długu po opodatkowaniu, albo oczekiwanej dywidendy od kapitału, liczone łącznie dla uzyskania „ważonego” albo „złożonego” kosztu kapitału dla całego przedsiębiorstwa:

Średni ważony koszt kapitału

WACC jest ważnym czynnikiem przy decyzjach budżetowania nakładów kapitałowych. Długoterminowy projekt inwestycyjny może być finansowany przez określony składnik kapitału (tj. tylko dług albo tylko kapitał własny), decyzja o inwestowaniu powinna opierać się na ogólnym WACC firmy, który odzwierciedla optymalną długoterminową równowagę między różnymi składnikami kapitału. WACC jest również stosowany przy obliczaniu ekonomicznej wartości dodanej. W warunkach niskiej inflacji WACC dla firm o dużej kapitalizacji rynkowej może wahać się w granicach, powiedzmy, od 10% do 15%.