Teoria arbitrażu cenowego

1251

Model wyceny papierów wartościowych alternatywny do modelu wyceny aktywów kapitałowych. W przeciwieństwie do modelu CAPM, który określa zwroty w postaci funkcji liniowej wyłącznie ryzyka systemowego, teoria APM może określać zwroty w postaci funkcji liniowej więcej niż jednego czynnika makroekonomicznego. Czynniki zależą od firmy. Na przykład akcje spółki naftowej mogą być wrażliwe na ceny ropy, wzrost zużycia, ceny energii alternatywnej itp. Inwestorzy będą poszukiwali premii za ryzyko w  oparciu o postrzegane ryzyko związane z tymi czynnikami.