Wady pojazdu w leasingu – kto ponosi za nie odpowiedzialność

2421

Usterki mogą przytrafić się również w przypadku leasingu pojazdu. Jak wówczas wygląda odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy? Poznaj najważniejsze zasady.

Kiedy odpowiedzialność ponosi firma leasingowa?

Uregulowania prawne nie gwarantują większych szans na pociągnięcie do odpowiedzialności za wady pojazdu firmy leasingowej. Zdarzają się jednak przypadki obciążenia leasingodawcy zobowiązaniem z tytułu usterki. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy wady powstały w momencie, kiedy przedmiot umowy – samochód osobowy, ciężarowy czy ciągnik siodłowy na leasing – nie został jeszcze wydany do użytkowania klientowi.

Podobnie stanie się w przypadku zatajenia przez leasingodawcę faktu uszkodzenia pojazdu przed leasingobiorcą.  Taką sytuację należy rozpatrywać także pod kątem profesjonalnej działalności firmy leasingowej, która powinna funkcjonować z właściwą starannością. Z pewnością można stwierdzić, że leasingodawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalną ocenę stanu pojazdu. Warto zatem zdecydować się na usługi firmy rzetelnie sprawdzającej sprawność przedmiotu umowy. Przykładowo leasing ciągnika siodłowego na korzystnych warunkach proponowany jest na wielu stronach firm online. Godny zaufania leasingodawca dostarcza pojazdy gruntownie przetestowane i niebudzące zastrzeżeń technicznych.

Komu przysługuje rękojmia?

Chociaż odpowiedzialność firmy leasingowej jest ograniczona, decydując się na jakąkolwiek formę leasingu, np. na leasing ciągników siodłowych, leasingobiorca nie jest na straconej pozycji. Na korzystającego przechodzą niemal wszelkie uprawnienia wiążące się z nabyciem pojazdu od zbywcy. Oznacza to, że może on zwrócić się z żądaniami wynikającymi z rękojmi bezpośrednio do osoby, która sprzedała przedmiot umowy firmie leasingowej.

W klasycznym schemacie umowy sprzedaży uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu przeciw sprzedawcy, którym korzystający nie jest. Leasingobiorca ma prawo jednak zwrócić się z żądaniami wynikającymi z rękojmi bezpośrednio do osoby, która sprzedała rzecz firmie leasingowej. Leasingobiorca może zatem żądać obniżenia ceny pojazdu, przy czym obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy. Korzystający ma również szansę ubiegać się o usunięcie wady czy naprawę rzeczy albo zażyczyć sobie wymiany przedmiotu na wolny od wad.

Gwarancja jakości

Uprawnienia z gwarancji nie budzą większych wątpliwości, a ich zakres ściśle wyznacza sam dokument gwarancyjny. Trzeba jednakże pamiętać,  że skuteczne wystąpienie z roszczeniami gwarancyjnymi będzie uzależnione od wydania leasingobiorcy przez leasingodawcę ważnego dokumentu gwarancyjnego. Jeśli będzie on imienny, należy dokonać najpierw jego cesji na leasingobiorcę.

Kwestia odpowiedzialności za wady pojazdu w leasingu jest  dość skomplikowana. Co do zasady firma leasingowa nie odpowiada wobec korzystającego za usterki, chyba że powstały one wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi. Ograniczenie tego rodzaju oznacza, że w większości przypadku odpowiedzialność poniesie ktoś inny. Najczęściej będzie to zbywca przedmiotu, do którego leasingobiorca ma szansę się zgłosić w celu rozwiązania problemu wad pojazdu.