Wewnętrzna stopa wzrostu

1729

Wewnętrzna stopa wzrostu

Maksymalny wskaźnik rocznego wzrostu sprzedaży, jaki spółka może osiągnąć bez posiłkowania się finansowaniem zewnętrznym (zarówno w postaci długu, jak i kapita- łu). W ten sposób nowe inwestycje w kapitał obrotowy lub aktywa trwałe, konieczne dla osiągnięcia wzrostu sprzedaży, będą w  całości finansowane z  własnych przychodów firmy. W  konsekwencji spadnie dźwignia, ponieważ nastąpi wzrost kapitału własnego bez zmian kapitału obcego.

Wewnętrzna stopa wzrostu

W ten sposób spółka może osiągnąć wyższy wskaźnik wzrostu bez zwiększania finansowania zewnętrznego, pod warunkiem że: 1) reinwestuje więcej swoich zysków, 2) podniesie rentowność swoich przychodów, 3) zmniejszy stosunek długu do kapitału własnego.