Wskaźniki rentowności

1638

Wskaźniki rentowności

Kategoria wskaźników finansowych skupiających się na zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków. Najpowszechniejsze wskaźniki rentowności – patrz tabela na s. 166. Wskaźniki te mają istotne znaczenie, ponieważ rentowność jest jednym z podstawowych mierników wyników przedsiębiorstwa. Jak większość wskaźników najlepiej interpretować je za pomocą analizy trendów w czasie i porównań grup o podobnym statusie. Wskaźniki marży z  przychodów ze sprzedaży należy umieścić w  kontekście wskaźników obrotu aktywów, ponieważ model działalności typu „niska marża–duży obrót” może być sensowną alternatywą dla działalności typu „wysoka marża–mały obrót”. Dobrze jest zwracać uwagę na zmienność, jak również poziom marż. Wahania marży zysku brutto są dobrą miarą ryzyka konkurencyjnego. Zmiany marży zysku operacyjnego przydają się w pomiarze ryzyka działalności gospodarczej. Patrz również równanie Du Ponta.

Wskaźniki rentowności