Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

442

Wypowiedzenie oznacza jednostronne rozwiązanie umowy. Umowa ubezpieczenia na życie może zostać rozwiązana przez ubezpieczającego w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem terminu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

O ile nie postanowiono inaczej, umowę uważa się za rozwiązaną przez ubezpieczającego, jeżeli składka nie została zapłacona w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w warunkach ogólnych i warunki ubezpieczenia; wezwanie powinno poinformować ubezpieczającego o konsekwencjach niepłacenia składki.

Wypowiedzenie przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia na życie jest możliwe tylko w przypadkach określonych w ustawie, tj. Gdy składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w uzgodnionym terminie, a zgodnie z umową ubezpieczyciel był odpowiedzialny przed zapłaceniem składki .