Bezpieczeństwo Funduszy

Co oznacza, że fundusz inwestycyjny jest likwidowany?

Podstawą likwidacji funduszu inwestycyjnego może być m.in. upływ okresu, na który fundusz został utworzony, obniżenie wartości aktywów poniżej wartości ustawowej, podjęcie odpowiedniej uchwały przez...
Giełda

Konwersja jednostek funduszu

Konwersja jednostek funduszu to transfer zainwestowanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego - zwykle o innej polityce inwestycyjnej - zarządzany przez ten sam TFI....
Inwestycje Giełdowe

Kluczowe informacje dla inwestorów

Kluczowe informacje dla inwestorów - Dokument prawny, który zastępuje poprzednio używane skróty do prospektów emisyjnych.Jest to dwustronicowy dokument zawierający informacje o podstawowych cechach (sub)...
Emerytura

Kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny jest narzędziem elektronicznym służącym do obliczania przyszłej emerytury, szacowania oszczędności wynikających ze zwolnień podatkowych i szacunkowych płatności emerytalnych. Umożliwia symulację...
Instrumenty Finansowe

INSTRUMENTY FINANSOWE

INSTRUMENTY FINANSOWE Forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego, która może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego. Papiery wartościowe to np. certyfikaty inwestycyjne, akcje,...
Bank

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego uczestnika funduszu, na którego rejestrze znajdują się jednostki. Znajduje się on na potwierdzeniach transakcji wysyłanych do uczestników. W...
Emerytura

IKE – Indywidualne konto emerytalne

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat indywidualnych kont emerytalnych (IKE), które są formą indywidualnych dobrowolnych oszczędności na przyszłe świadczenia emerytalne. Ponadto, jeśli chcesz poszerzyć...
Indie rupia indyjska

Inwestowanie w Indiach

Indyjska gospodarka jest jednym z najbardziej obiecujących rynków wschodzących. Ma duży potencjał demograficzny (1,2 miliarda mieszkańców), podobny do Chin, ale średni wiek (29 lat)...
Byk i Niedźwiedź

Czym jest horyzont inwestycyjny ?

Horyzont inwestycyjny jest to przewidziany i możliwy do zaakceptowania przez inwestora, okres, na jaki może on „zamrozić” pieniądze zainwestowane w aktywa obarczone ryzykiem, np....
Inwestycje Giełdowe

Fundusze aktywów niepublicznych

Rynek aktywów niepublicznych jest dla większości inwestorów nieznanym segmentem rynku kapitałowego. Aktualnie nie ma wyceny spółek jako notowanych na giełdzie. Potencjał tego trudnego do...