Inwestycja

REINWESTYCJA

Reinwestycja to powrót do inwestycji bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej przy ponownym zakupie jednostek uczestnictwa funduszu, jeśli wcześniej posiadałeś jednostkę danego (sub) funduszu i odkupiałeś...
Spółka

Rada inwestorów

Rada inwestorów to organ kontrolny, który może zostać utworzony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym (SFIO) lub funduszu inwestycyjnym zamkniętym (FIZ). Członkiem rady inwestorów może...
Fundusz Hedgingowy

Prywatne fundusze inwestycyjne

Prywatne fundusze inwestycyjne - Fundusze niepubliczne tworzone dla wąskiej, jednorodnej grupy klientów lub instytucji. Najczęściej zamiast płatności gotówkowych wnoszone są do nich akcje prywatnych...
Doradca Inwestycyjny

Prospekt informacyjny w funduszu inwestycyjnym

Prospekt informacyjny w funduszu inwestycyjnym to dokument prawny opisujący zasady działania otwartego funduszu inwestycyjnego lub specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego. Zawiera wszystkie szczegółowe informacje o...
Inwestycje

Private equity

Private equity są inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z aprecjacji kapitału. Środki private equity mogą być wykorzystywane...
Inwestycje Giełdowe

Polityka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego

Polityka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego określa sposoby osiągania celu inwestycyjnego przez fundusz, a w szczególności: 1) typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych...
Doradca Inwestycyjny

Pełnomocnictwo w funduszach inwestycyjnych

Nabywca jednostek uczestnictwa i uczestnik funduszu mogą ustanowić pełnomocników. Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do zbywania jednostek uczestnictwa i składania innych oświadczeń woli związanych z udziałem...
Opłaty

Opłaty w funduszach inwestycyjnych

OPŁATA BIEŻĄCA Jest to odsetek opłat faktycznie pobieranych od aktywów funduszu w ostatnim roku kalendarzowym. Opłata ta obejmuje stałą opłatę za zarządzanie, a także koszty...
Obligacje

Fundusze obligacji

Obligacja jest dłużnym instrumentem finansowym. Na tej podstawie emitent (dłużnik) zaciąga zobowiązanie (dług) wobec obligatariusza (właściciela obligacji) na określony czas, wypłacając mu w zamian...
Biznes Plan

Minimalna wpłata do funduszu inwestycyjnego

Pierwsza minimalna wpłata do funduszu na zakup jednostek uczestnictwa funduszy TFI wynosi zwykle 100 PLN. Kolejna minimalna wpłata na zakup jednostek uczestnictwa wynosi 50...