Spółka

Fundusz Małych i Średnich spółek

Małe i średnie spółki to segment rynku papierów wartościowych, który jest bardzo zainteresowany inwestorami poszukującymi ponadprzeciętnych stóp zwrotu, a jednocześnie akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne....
Byk i Niedźwiedź

Lokata inwestycyjna

Lokata inwestycyjna to połączenie lokaty bankowej i inwestycji na rynku kapitałowym. Lokata inwestycyjna jest lokatą strukturyzowaną i składa się z dwóch części:...
Inwestycje

LIMITY INWESTYCYJNE FUNDUSZU

LIMITY INWESTYCYJNE FUNDUSZU Określone przez ustawę o funduszach inwestycyjnych lub statut ograniczenia inwestycyjne funduszu, wskazujące na dopuszczalny maksymalny poziom zaangażowania funduszu w poszczególne instrumenty finansowe;...
Bezpieczeństwo Funduszy

Co oznacza, że fundusz inwestycyjny jest likwidowany?

Podstawą likwidacji funduszu inwestycyjnego może być m.in. upływ okresu, na który fundusz został utworzony, obniżenie wartości aktywów poniżej wartości ustawowej, podjęcie odpowiedniej uchwały przez...
Giełda

Konwersja jednostek funduszu

Konwersja jednostek funduszu to transfer zainwestowanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego - zwykle o innej polityce inwestycyjnej - zarządzany przez ten sam TFI....
Inwestycje Giełdowe

Kluczowe informacje dla inwestorów

Kluczowe informacje dla inwestorów - Dokument prawny, który zastępuje poprzednio używane skróty do prospektów emisyjnych.Jest to dwustronicowy dokument zawierający informacje o podstawowych cechach (sub)...
Emerytura

Kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny jest narzędziem elektronicznym służącym do obliczania przyszłej emerytury, szacowania oszczędności wynikających ze zwolnień podatkowych i szacunkowych płatności emerytalnych. Umożliwia symulację...
Instrumenty Finansowe

INSTRUMENTY FINANSOWE

INSTRUMENTY FINANSOWE Forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego, która może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego. Papiery wartościowe to np. certyfikaty inwestycyjne, akcje,...
Bank

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego uczestnika funduszu, na którego rejestrze znajdują się jednostki. Znajduje się on na potwierdzeniach transakcji wysyłanych do uczestników. W...
Emerytura

IKE – Indywidualne konto emerytalne

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat indywidualnych kont emerytalnych (IKE), które są formą indywidualnych dobrowolnych oszczędności na przyszłe świadczenia emerytalne. Ponadto, jeśli chcesz poszerzyć...