Indie rupia indyjska

Inwestowanie w Indiach

Indyjska gospodarka jest jednym z najbardziej obiecujących rynków wschodzących. Ma duży potencjał demograficzny (1,2 miliarda mieszkańców), podobny do Chin, ale średni wiek (29 lat)...
Byk i Niedźwiedź

Czym jest horyzont inwestycyjny ?

Horyzont inwestycyjny jest to przewidziany i możliwy do zaakceptowania przez inwestora, okres, na jaki może on „zamrozić” pieniądze zainwestowane w aktywa obarczone ryzykiem, np....
Inwestycje Giełdowe

Fundusze aktywów niepublicznych

Rynek aktywów niepublicznych jest dla większości inwestorów nieznanym segmentem rynku kapitałowego. Aktualnie nie ma wyceny spółek jako notowanych na giełdzie. Potencjał tego trudnego do...
Bezpieczeństwo Funduszy

Ewidencja uczestników funduszu

Ewidencja uczestników funduszu ma zastosowanie dla uczestników zamkniętych funduszy inwestycyjnych , może być prowadzona przez jeden z następujących podmiotów wskazanych w statucie...
Emerytura

Emerytura bez podatku

Specjaliści i analitycy od rynku kapitałowego nie pozostawiają co do tego złudzeń, że emerytura nie osiągnie nawet połowy naszych obecnych zarobków, a dla wielu...
Giełda Inwestycje

Rynki wschodzące (EMERGING MARKETS)

Rynki wschodzące (EMERGING MARKETS) to termin używany w odniesieniu do niektórych regionów świata ze względu na ich charakterystyczne cechy rozwoju gospodarczego i działalności rynków...
Dywidenda

Co to jest Dywidenda – Definicja

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału). Dochód akcjonariusza spółki giełdowej z posiadanych przez niego akcji, generowany z podziału zysku osiągniętego przez spółkę akcyjną...
Doradca Inwestycyjny

Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych) Dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych zapewniają bezpośrednią obsługę inwestorów...
Doradca Inwestycyjny

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny ?

Tytuł Doradcy Inwestycyjnego to polski standard potwierdzający wysoki poziom kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Nadzoru...
Audytor

Depozytariusz

Depozytariusz to podmiot zapewniający, że TFI zarządzający funduszem działa zgodnie z prawem i statutem regulującym działalność funduszu. Posiada zasoby funduszu, kontroluje decyzje inwestycyjne TFI...