Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na Forex

Podstawy Forex

2726

Wskaźniki ekonomiczne

PCE Price Index
Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych

Employment Report
Raport o zatrudnieniu Jeden z najważniejszych raportów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, że najczęściej publikowany jest w pierwszy piątek miesiąca stanowi on zwiastun dla wszystkich innych wskaźników dotyczących tego samego okresu. Wśród danych w nim zawartych najważniejsze to: liczba nowych zatrudnionych, stopa bezrobocia, która stanowi procent siły roboczej szukającej pracy, przeciętna kwota miesięcznych wynagrodzeń, która może czasami wywierać presję na stopę inflacji oraz przeciętna liczba godzin pracy w tygodniu. Raport o zatrudnieniu, z uwagi na szeroki podział zatrudnionych pomiędzy sektory gospodarcze, stanowi doskonałe źródło wiedzy o tym, które sektory aktualnie przeżywają osłabienie, a których perspektywy zaczynają być coraz lepsze. Istotność dla rynku walutowego: 9/10 (raport o zatrudnieniu jest jednym z pierwszych sygnałów o sytuacji gospodarczej kraju w minionym miesiącu – rynki walutowe reagują bardzo gwałtownie na dane odbiegające od oczekiwań).

Employment Change
Liczba nowych miejsc pracy. Mierzy liczbę nowych miejsc prac tworzonych w poprzednim miesiącu. Podnoszący się trend ma pozytywny skutek na walucie narodu. Liczba nowych miejsc prac będących w tworzeniu to jeden z najbardziej ważnych wskaźników zdrowia ekonomii ponieważ wydatki konsumpcyjne, które są wysoko współzależne z warunkami pracy , sporządzają duży index PKB.

Durable Goods Orders
Zamówienia na dobra trwałego użytku Mierzy wartość zamówień dla producentów dóbr trwałych, w ten sposób obrazując kondycje gospodarki amerykańskiej.

Consumer Sentiment
Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (UoM Consumer Sentiment Index) – wskaźnik ten jest w swojej konstrukcji bardzo podobny do indeksu konstruowanego
przez Conference Board. Wstępne dane z bieżącego miesiąca publikowane są w drugi piątek
miesiąca, natomiast ostateczny odczyt indeksu następuje w czwarty piątek miesiąca.

ISM Non-Manufacturing
Pokazuje aktywność w sektorze przedsiębiorstw usługowych. Purchasing Managers Non-Manufacturing Index / ISM Services Non-Manufacturing Index
Pochodna indeksu ISM. Pokazuje on aktywność w sektorze przedsiębiorstw usługowych. Opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród około 370 szefów firm z sektora usługowego. Wartość indeksu powyżej 50 oznacza rozwój gospodarczy, natomiast wartość poniżej 50 oznacza recesję.

ISM Manufacturing
Raport oceniający sytuację w sektorze wytwórczym. Indeksy ISM należą do jednych z najważniejszych wskaźników oceniających koniukturę w gospodarce amerykańskiej. Co miesiąc publikowane są raporty oceniające sytuację w sektorze wytwórczym oraz w sektorze usług. Na podstawie przeprowadzanych ankiet konstruowany jest indeks główny oraz następujące subindeksy: nowych zamówień (waga 30% w indeksie głównym), bieżącej produkcji (25%), zatrudnienia (20%), dostaw towarów (15%) oraz poziomu zapasów (10%). Odczyt przewyższający 50% wskazuje na rozwój produkcji i całej gospodarki.Wskazanie na poziomie 45%-50% wyraża stagnację w sferze produkcji przemysłowej przy utrzymującym się rozwoju ekonomicznym. Wartość wskaźnika poniżej 40% oznacza stagnację zarówno przemysłu jak i całej gospodarki. Rynki finansowe przywiązują do wskaźnika ISM dużą wagę ze względu na jego kompleksowy charakter oraz korelację z poziomem produkcji przemysłowej. Ponadto uważa się, że zachowanie indeksu ma istotny wpływ na politykę monetarną prowadzoną przez Fed.

Ivey PMI
Indeks Ivey PMI (Purchasing Managers Index) to publikowany przez Richard Ivey School of Business wskaźnik aktywności gospodarczej Kanady. Opiera się on na danych opracowywanych na podstawie comiesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w 175 firmach. Wybór firm dokonywany jest w sposób, który gwarantuje statystyczne odzwierciedlenie gospodarki jako całości. Menadżerowie zaopatrzenia z sektora zarówno prywatnego jak i publicznego odpowiadają na pytania dot. zakupów, zapasów, zatrudnienia, dostaw i cen. Raport ten (poprzednio zwany „Report on Business”) publikowany jest od około 70 lat.
Poziom indeksu Ivey PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 4 dni po zakończeniu miesiąca.

Cash Rate
Decyzja RBA ws. stóp procentowych Decyzja RBA ws. stóp procentowych

Sentix Investor Confidence
Indeksy Sentix to grupa wskaźników obrazujących oczekiwania inwestorów finansowych, publikowanych przez grupę badawczą Sentix. Badania prowadzone są raz na tydzień wśród inwestorów dwunastu różnych rynków (niemiecki rynek akcji, niemiecki rynek akcji firm technologicznych, rynek akcji Strefy Euro, rynek akcji USA, rynek akcji firm technologicznych USA, japoński rynek akcji, rynek obligacji długoterminowych Strefy Euro, rynek obligacji długoterminowych USA, EUR/USD, USD/YEN, rynek złota, rynek ropy naftowej). Dane zbierane są oddzielnie dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Sentix konstruuje liczne subindeksy i indeksy.

NAHB Housing Market Index
Indeks rynku nieruchomości Indeks rynku nieruchomości

Overnight Rate
Stopa procentowa przy, której jedna instytucja finansowa pożycza środki drugiej instytucji „na noc”. Środki te są oprocentowane i generują zyski.

Libor Rate
Decyzja SNB ws. stóp procentowych Decyzja SNB ws. stóp procentowych

Import Prices
Ceny importu Ceny importu

Claimant Count Change
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Minimum Bid Rate
Decyzja ECB ws. stóp procentowych Decyzja ECB ws. stóp procentowych

Official Cash Rate
Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych

Federal Funds Rate
Decyzja FED ws. stóp procentowych Decyzja FED ws. stóp procentowych

GfK German Consumer Climate
Indeks zaufania konsumentów Indeks zaufania konsumentów

Overnight Call Rate
Decyzja BOJ ws. stóp procentowych Decyzja BOJ ws. stóp procentowych

Wholesale Inventories
Zapasy hurtowników w USA Zapasy hurtowników w USA

Average Hourly Earnings
Dynamika płacy godzinowej Dynamika płacy godzinowej

Official Bank Rate
Decyzja BOE ws. stóp procentowych Decyzja BOE ws. stóp procentowych

Mortgage Approvals
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny

M3 Money Supply
Podaż pieniądza Podaż pieniądza

S&P/CS Composite-20 HPI
Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii

Empire State Manufacturing Index
Raport powstaje w oparciu o ankiety wypełnione przez 175 szefów firm ze stanu Nowy Jork, w których m.in. oceniają perspektywy biznesu w najbliższych 6-ciu miesiącach.

Consumer Spending
Wydatki konsumentów

Pending Home Sales
Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym.

Current Account
Rachunek obrotów bieżących Rachunek obrotów bieżących

HPI
Raport o cenach domów Raport o cenach domów publikowany przez Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO)

Industrial New Orders
Zamówienia przemysłowe

Capacity Utilization Rate
Wykorzystanie potencjału produkcyjnego Wykorzystanie potencjału produkcyjnego

ADP Non-Farm Employment Change
Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym

FOMC Meeting Minutes
Protokół z posiedzenia FOMC Protokół z posiedzenia FOMC

MPC Meeting Minutes
Protokół z ostatniego posiedzenia BoE Protokół z ostatniego posiedzenia BoE

Building Permits
Zezwolenia na budowy domów

Crude Oil Inventories
Tygodniowa zmiana zapasów paliw. Tygodniowa zmiana zapasów paliw.

Challenger Job Cuts
Raport Challengera o planowanych zwolnieniach Raport zawiera informacje o zapowiadanych przez pracodawców redukcjach zatrudnienia oraz o pojawiających się nowych ofertach pracy. Przygotowuje go firma zajmująca się poszukiwaniem zatrudnienia dla osób zwolnionych z pracy.

Unemployment Rate
Stopa bezrobocia. Mierzy procent całkowitej siły roboczej, która jest bezrobotne i aktywnie szuka zatrudnienia. Podnoszące się bezrobocie to znak zwalniającej ekonomii.

Trade Balance
Saldo handlowe. Stanowi zestawienie wartości dóbr i usług eksportowych –
wywiezionych za granicę danego kraju oraz importowych – dostarczonych z zagranicy. Różnica
pomiędzy wartością eksportu i importu danego kraju stanowi saldo handlowe. Jego dodatnia
wartość wyraża przewagę eksportu nad importem, stanowiąc wyraz siły ekonomicznej kraju,
co przemawia za umocnieniem danej waluty. Zgodnie z jedną z teorii kształtowania się kursów
walutowych wymiana towarowa ma decydujący wpływ na wartość danej waluty. Publikowane
co miesiąc dane o wymianie towarowej cechują się dużą zmiennością, ponadto występuje
znaczne przesunięcie w czasie pomiędzy badanym okresem a czasem ogłoszenia danych.
Wpływ publikacji na zachowanie rynku należy ocenić jako średni, poza przypadkami
ekstremalnie dużych odchyleń od rynkowego konsensusu.

Services PMI
Pokazuje koniunkturę w sektorze usługowym w strefie euro. Europejski odpowiednik ISM Service. Pokazuje koniunkturę w sektorze usługowym w strefie euro.

PMI Manufacturing
Indeks PMI Indeks (PMI) mierzy poziom aktywności nabywczej dyrektorów w sektorze produkcyjnym. Podnoszący się trend ma pozytywny skutek na walucie narodu. W celu publikacji indeksu, przeprowadzane są badania na pewnej liczbie tematów włączając zatrudnienie, produkcję, nowe zamówienia, dostawy, dostawcy i inwentarze. Przedsiębiorstwa obserwują te przeglądy dokładnie ponieważ mają wczesny dostęp do danych o wynikach ich spółki, które mogą być wiodącym wskaźnikiem ekonomicznych wyników.

Philadelphia Fed Manufacturing Index
Raport banku w Filadelfii Raport banku w Filadelfii dotyczący kondycji gospodarczej w stanach Pensylwania, New Jersey i Delaware. Mierzy aktywność sektora wytwórczego. Zawiera m.in. dane o liczby nowych zamówień, zatrudnieniu czy aktywności gospodarczej. Wartość powyżej zera oznacza rozwój, poniżej natomiast recesję.

Personal Spending
Mierzy zmiany w poziomie wydatkach na konsumpcję. Mierzy zmiany w poziomie wydatkach na konsumpcję. Raport ten podaje również oszczędności gospodarstw domowych oraz wynikająca z nich stopa oszczędności gospodarstw domowych w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych.

Personal Income
Mierzy zmiany w poziomie dochodów osobistych. Mierzy zmiany w poziomie dochodów osobistych.Raport ten podaje również oszczędności gospodarstw domowych oraz wynikająca z nich stopa oszczędności gospodarstw domowych w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych.

Nonfarm Employment Change
Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym – jeden z
najważniejszych wskaźników obrazujący sytuację na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
oraz ogólną koniunkturę w gospodarce. Raport ten sporządzany jest przez amerykański
Departament Pracy i publikowany w pierwszy piątek miesiąca na podstawie ankiet
sporządzanych w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach. Generalnie wskaźnik
ten cechuje się znaczną zmiennością. Średni miesięczny przyrost nowych miejsc pracy powyżej
160 tys. w okresie półrocznym uważa się za przejaw dobrej kondycji gospodarki. Dane te
uznawane są również jako istotny czynnik wpływający na kształt polityki monetarnej Fed.
Reakcja rynku na publikację raportu z reguły jest bardzo gwałtowna, w przypadku danych
znacznie różniących się od oczekiwań często dochodzi do pojawienia się luki cenowej.
Miesięczny raport z rynku pracy zawiera ponadto dane o średnim czasie pracy w tygodniu
(wskaźnik ten jest z kolei skorelowany z dynamiką produkcji przemysłowej oraz danymi o
dochodach osobistych) oraz średniej godzinowej płacy.

New Home Sales
Sprzedaż nowych domów. Mierzy stopę sprzedaży nowych domów jednorodzinnych. Uwzględnia zróżnicowanie geograficzne, ceny oraz zasób nowych domów.

Leading Economic Indicators
Index LEI LEI jest zbiorem 10 różnych wskaźników. Są to: średnia długość tygodnia pracy, nowrejestrowani bezrobotni, nowe zamówienia, osiągi sprzedawców (wyniki sprzedaży), nowe zamówienia na dobra kapitałowe nie uwzględniające zamówień przemysłu zbrojeniowego, pozwolenia na budowę, poziom indeksu S&P500, wskaźnik M2 skorygowany o inflacje, różnica stóp procentowych 10-letnich obligacji i fed funds rate, indeks oczekiwań konsumentów.

Unemployment Claims
Tygodniowy raport liczby osób starających się o zasiłki. Jeden z ciekawszych wskaźników gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, gdyż publikowany co tydzień. Jego zachowanie pozwala nam prognozować liczby zawarte w raporcie o zatrudnieniu. W tym raporcie zawarte są trzy wskaźniki: liczba osób starających się o zasiłki po raz pierwszy, liczba osób starających się o zasiłki po raz kolejny oraz średnia z tej pierwszej wartości (ostatnie 5 tygodni). Mimo tego, uczestnicy rynków nie przywiązują do niego dużej wagi. Istotność dla rynku walutowego 2/10 (Nawet poważniejsze odchylenia od wartości oczekiwanych nie wywołują silniejszych ruchów na rynku walutowym).

Ifo Business Climate Index
Raport IFO. Raport publikowany jest przez monachijski instytut IFO, na podstawie ankiety przeprowadzonej z przedstawicielami 7 tys. firm z sektorów wytwórczego, budowlanego, handlu detalicznego oraz hurtowego., gdzie oceniana jest bieżąca sytuacja oraz przyszłe oczekiwania przedsiębiorców.

Housing Starts
Liczba sprzedanych nowych domów. Liczba sprzedanych nowych domów podobnie jak liczba rozpoczętych budów spełnia bardzo ważną rolę w gospodarce – rynek nieruchomości jest zwiastunem silnej bądź słabej gospodarki oraz zaufania konsumentów do jej perspektyw. Dane pobierane są z około 15 tysięcy projektów budowlanych. Raport ten nie jest jednak tak ważny dla rynku finansowego jak Housing Starts, ze względu na późny czas publikacji. Liczba nowych domów najczęściej pokrywa się z wynikami z tego właśnie raportu. Istotność rynku walutowego: 2/10 (Tylko niespodziewane dane mogą wywołać pewne zamieszanie na rynku walutowym).

GDP
Produkt Krajowy Brutto. Gross Domestic Product
Produkt Krajowy Brutto mierzy wielkość produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. PKB jest więc miarą zmian całkowitej produkcji dóbr i usług w gospodarce. Dane publikowane są w trzech odsłonach.

Factory Orders
Zamówienie składane przez amerykański przemysł. Zamówienie składane przez przemysł, obejmujące środki trwałe, nietrwałe oraz wielkość zapasów produkcyjnych.

Existing Home Sales
Sprzedaż domów na rynku wtórnym. Sprzedaż domów na rynku wtórnym.
Miara poziomu sprzedaży domów z rynku wtórnego. Uwzględnia zarówno zróżnicowanie geograficzne jak i ceny oraz zasób domów z rynku wtórnego.

Tankan Survey
Raport Banku Japonii Tankan Raport Banku Japonii Tankan
Raport Centralnego Banku Japonii odnośnie nastrojów przedsiębiorców. Publikowane dane odnoszą się do wszystkich firm, ale również osobno dla większych i mniejszych. Pozwala to na poznanie w jakim świetle poszczególne grupy przedsiębiorców postrzegają przyszłość gospodarczą swojego kraju. W raporcie znajdziemy odpowiedzi odnoszące się do oceny bieżącego i przyszłego zachowania się takich wskaźników jak warunki gospodarcze, poziom zapasów, wykorzystanie mocy produkcyjnych i poziom zatrudnienia. Główny indeks Tankan powstaje poprzez odjęcie od liczby pozytywnych odpowiedzi liczby negatywnych odpowiedzi. Spadające wartości sugerują, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna postrzegać sytuację gospodarczą kraju jako złą, choć generalnie pozostaje ona korzystna w opinii większości. Ujemne wartości oznaczają natomiast że gospodarka znajduje się w stanie poważnego zagrożenia recesją.

TIC Net Long-Term Transactions
Przepływ kapitałów do USA. Przepływ kapitałów do USA.

Empire State Business Conditions Index
Nowojorski indeks koniunktury. Nowojorski indeks koniunktury
Raport powstaje w oparciu o ankiety wypełniane przez 175 szefów firm ze stanu Nowy Jork w których m.in. oceniają perspektywy biznesu w najbliższych 6-ciu miesiącach.
Źródło: Bank Rezerwy Federalnej z Nowego Jorku
Publikacja: Miesięczna

ZEW Economic Sentiment
Indeks ZEW niemieckiej gospodarki. Indeks powstaje w oparciu o ankiety wypełnione przez 350 ekspertów finansowych. Wyraża on różnicę pomiędzy ekspertami oczekującymi poprawy w niemieckiej gospodarce w ciągu najbliższych 6-ciu miesięcy, a tymi którzy prezentują przeciwny punkt widzenia.

CPI
Inflacja CPI. Consumer Price Index -CPI; Core-CPI
Raport, w którym ujęte zostały ceny płacone za dobra i usługi znajdujące się w koszyku nabywanym przez typowego konsumenta. Dla poszczególnych elementów takich jak koszty między innymi zakwaterowania, transportu, żywności, opieki medycznej, usług czy też ubrań. Do publicznej wiadomości podawany jest również wskaźnik nie ujmujący cen energii i żywności – Core CPI. Inflacja CPI ma nieco większe znaczenie niż PPI a w większości przypadków to ona jest stawiana jak kryterium do analizy procesów inflacyjnych w USA. Ponadto inflacja CPI jest w wielu przypadkach narzędziem do obliczania realnych zmian niektórych wskaźników, przykładowo realna sprzedaż detaliczna. Istotność dla rynku walutowego 7/10 (raport ten pozwala nam prognozować posunięć banków centralnych, jednakże należy pamiętać, iż w okresach osłabienia gospodarczego bank centralny mniej interesuje się inflacją, a bardziej przywróceniem warunków do osiągnięcia wzrostu gospodarczego).

Industrial Production
Indeks produkcji przemysłowej. Indeks produkcji przemysłowej mierzy zmiany w łącznej produkcji sektora przemysłowego, kopalnianego oraz sektora usług gazowych i elektrycznych. Podczas uwzględniania wskaźnika bierze się pod uwagę zarówno towary sprzedane na rynku krajowym jak również wyeksportowane. Wskaźnik produkcji przemysłowej jest wykorzystywany do prognozowania zmian PKB. Istnotność dla rynku walutowego 6/10 ( mimo, że produkcja przemysłowa nie stanowi już głównej siły napędowej gospodarek światowych to jednak jej zachowanie wciąż jest niezwykle ważne dla uczestników rynków finansowych).

Business Inventories
Wielkość zapasów Wielkość zapasów u producentów, hurtowników i detalistów.

Retail Sales
Sprzedaż detaliczna. Mierzy roczną zmianę w sprzedaży; wartości i wolumenie największych przedsiębiorstw detalicznych.

PPI
Inflacja PPI Producer Price Index; Core-PPI
Raport, w którym znajdują się wskaźniki inflacji podzielone ze względu na stopień zaawansowania produktów – surowce, półfabrykaty i dobra końcowe. Wskaźniki te odnoszą się do poziomu cen producentów. Główny indeks PPI różni się tym od indeksu CPI tym, że nie ujmuje cen usług ani cen produktów importowanych do kraju. PPI dotyczy tylko produktów rodzimych wytwórców. Oprócz tego ważną rolę w raporcie odgrywa Core PPI czyli wskaźnik nie uwzględniający zmiennych cen energii i żywności. Raport PPI publikowany jest kilka dni wcześniej przed raportem o cenach płaconych przez konsumentów i często służy analitykom do prognozowania danych zawartych w tym drugim raporcie. Istotność dla rynku walutowego: 6/10 (raport ten pozwala nam prognozować posunięcia banków centralnych, zachowanie PPI wyprzedza czasami ruchy wskaźnika CPI).

Consumer Confidence
Raport odnosi się do poglądów konsumentów. Raport odnosi się do poglądów konsumentów odnośnie bieżącej sytuacji i perspektyw gospodarki amerykańskiej. Aby poznać przekonania konsumentów amerykańskich Conference Board kieruje co miesiąc pytania do reprezentacyjnej próby 5000 gospodarstw domowych, które mają stanowić o sytuacji gospodarczej USA. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą oceny bieżącej sytuacji oraz potencjalnych warunków gospodarowania za 6 miesięcy. W ankiecie respondenci oceniają: warunki gospodarcze, ilość dostępnych miejsc pracy, dochód w gospodarstwie domowym. Ogólny indeks Consumer Confidence zbudowany jest w oparciu o 60% wartości indeksu oczekiwań i 40% indeksu bieżącej sytuacji. Indeks zaufania konsumentów skorelowany jest z negatywnie ze stopą bezrobocia, pozytywnie z dochodem realnym gospodarstw domowych i zachowaniem się cen akcji. Innym indeksem odzwierciedlającym poziom nastrojów konsumentów jest Michigan Sentiment, który publikowany jest nieco wcześniej ( na początku miesiąca). Raport o zaufaniu konsumentów do gospodarki publikowany jest również w krajach europejskich, jednak nie odgrywa ona dużego znaczenia. Istotność: 5/10 (w momentach gdy szef FED-u podkreśla, że podtrzymanie popytu ze strony konsumentów jest niezbędne dla właściwego wzrostu gospodarczego w USA, rynki są wyjątkowo narażone na dane z tego raportu).

Construction Spending
Wydatki na konstrukcje budowlane. Wydatki na konstrukcje budowlane
Wskaźnik ten mierzy wartość wydatków na konstrukcje budowlane poniesionych w danym miesiącu.

Chicago PMI
Indeks produkcji w okręgu Chicago. Indeks produkcji w okręgu Chicago, obrazujący aktywność sektora wytwórczego. Wartość powyżej 50 oznacza rozwój regionu, natomiast wartości niższe recesję. Indeks ten ma podobną budowę do globalnego ISM, co w połączeniu z faktem, że jest publikowany tuż przed ISM (1-3 dni różnicy), sprawia że jest doskonałym narzędziem prognostycznym tego ostatniego.

CBI Report
Raport o koniunkturze w branży przemysłowej oraz usługowej w Wielkiej Brytanii. Raport o koniunkturze w branży przemysłowej oraz usługowej w Wielkiej Brytanii. Powstaje w okresach kwartalnych w oparciu o ankiety członków stowarzyszenia, w których respondenci oceniają poziom produkcji, zapasów, sprzedaży czy cen. Publikacja raportu może mieć pewien wpływ na rynek funta. gospodarki amerykańskiej.

Beige Book
Raport ten jest przygotowywany przez system rezerwy federalnej i publikowany jest 8 razy w roku. Zawiera on informacje na temat bieżących warunków gospodarowania oraz oczekiwań w poszczególnych regionach USA. Ponadto znajdują się w nim również wywiady z czołowymi biznesmenami i ekonomistami, którzy prezentują swoje poglądy na trendy gospodarcze. Mimo, że informacje w tym raporcie przedstawiają spóźniony obraz sytuacji to jednak w dużym stopniu jest on pomocny podczas prognozowania decyzji odnośnie przyszłej polityki monetarnej. Istotność dla rynku walutowego: 3/10 (z uwagi na to, że raport zawiera dość długi tekst stanowi przedmiot analiz ekonomistów, które dopiero po pewnym czasie znajdują przełożenie w kursach walutowych).

Lista wskaźników makroekonomicznych

 • PCE Price Index
 • Employment Report
 • Employment Change
 • Durable Goods Orders
 • Consumer Sentiment
 • ISM Non-Manufacturing
 • ISM Manufacturing
 • Ivey PMI
 • Cash Rate
 • Sentix Investor Confidence
 • NAHB Housing Market Index
 • Overnight Rate
 • Libor Rate
 • Import Prices
 • Claimant Count Change
 • Minimum Bid Rate
 • Official Cash Rate
 • Federal Funds Rate
 • GfK German Consumer Climate
 • Overnight Call Rate
 • Wholesale Inventories
 • Average Hourly Earnings
 • Official Bank Rate
 • Mortgage Approvals
 • M3 Money Supply
 • S&P/CS Composite-20 HPI
 • Empire State Manufacturing Index
 • Consumer Spending
 • Pending Home Sales
 • Current Account
 • HPI
 • Industrial New Orders
 • Capacity Utilization Rate
 • ADP Non-Farm Employment Change
 • FOMC Meeting Minutes
 • MPC Meeting Minutes
 • Building Permits
 • Crude Oil Inventories
 • Challenger Job Cuts
 • Unemployment Rate
 • Trade Balance
 • Services PMI
 • PMI Manufacturing
 • Philadelphia Fed Manufacturing Index
 • Personal Spending
 • Personal Income
 • Nonfarm Employment Change
 • New Home Sales
 • Leading Economic Indicators
 • Unemployment Claims
 • Ifo Business Climate Index
 • Housing Starts
 • GDP
 • Factory Orders
 • Existing Home Sales
 • Tankan Survey
 • TIC Net Long-Term Transactions
 • Empire State Business Conditions Index
 • ZEW Economic Sentiment
 • CPI
 • Industrial Production
 • Business Inventories
 • Retail Sales
 • PPI
 • Consumer Confidence
 • Construction Spending
 • Chicago PMI
 • CBI Report
 • Beige Book