Jak inwestować w Obligacje?

1272

Inwestorzy niezależnie od sytuacji na giełdzie poszukują bezpiecznych lokat kapitału, aby dywersyfikować swoje oszczędności i posiadać w swoim portfelu różne rodzaje instrumentów finansowych. Do najbezpieczniejszych papierów wartościowych, dających praktycznie całkowitą pewność osiągnięcia satysfakcjonującego zysku, należą obligacje skarbowe, czyli papiery dłużne Skarbu Państwa. Sprzedając obligacje, państwo zaciąga dług u nabywcy obligacji. Jednocześnie państwo gwarantuje, że spłaci zaciągnięty dług w określonym i nieprzekraczalnym terminie. Emitentem obligacji skarbowych jest Skarb Państwa, w którego imieniu działa Ministerstwo Finansów. Państwo polskie gwarantuje nabywcy obligacji, że po określonym czasie wykupi je i wpłaci zysk w postaci odsetek – mówi Anna Suszyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Zabezpieczeniem obligacji skarbowych jest majątek państwa, dlatego inwestor kupujący te papiery wartościowe może spać spokojnie. Poza tym nabywca obligacji skarbowych jest jednocześnie zabezpieczony przed skutkami rosnącej inflacji, bowiem wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie także rentowność obligacji o zmiennej stopie procentowej. Na jego zysk nie mają wpływu ani wahania kursów walut, ani spadki lub wzrosty na giełdach czy rynkach surowcowych.

Obligacje to wysoki zysk bez ryzyka

Poza największym dostępnym na rynku bezpieczeństwem, gwarantowanym całym majątkiem państwa, obligacje skarbowe zapewniają atrakcyjną rentowność i wysoki zysk. W przeciwieństwie do innych form inwestowania nabywca obligacji może dopasować sposób otrzymywania odsetek do swoich potrzeb – bieżących lub długoterminowych. W przypadku obligacji dwuletnich i dziesięcioletnich zysk jest dopisywany do kapitału co rok, co przyspiesza tempo, w jakim rosną oszczędności inwestora. Zysk wypłacany jest przy wykupie. Właściciel obligacji trzyletnich otrzymuje zysk co pół roku, natomiast czteroletnich – co rok – mówi Anna Suszyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. W dłuższym horyzoncie czasu rentowność obligacji skarbowych jest konkurencyjna wobec spadków i wzrostów odnotowywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Dlatego wielu inwestorów kupuje bezpieczne i zyskowne obligacje skarbowe.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe można kupić na kilka sposobów. Są one dostępne w sieci PKO Banku Polskiego. Sprzedażą obligacji zajmuje się ponad tysiąc oddziałów PKO Banku Polskiego, a także Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Pełna lista placówek sprzedaży obligacji jest dostępna pod adresem www.obligacjeskarbowe.pl. Punkty sprzedaży zajmują się jednocześnie pełną obsługą obligacji. To oznacza, że inwestor dokonujący na przykład zamiany obligacji na papiery z nowej emisji lub wypłacający odsetki może tego dokonać w dowolnym oddziale, niezależnie od tego, gdzie miała miejsce transakcja zakupu. Żeby zainwestować w obligacje, nie trzeba wychodzić z domu. Operacje zakupu można przeprowadzić na stronie internetowej www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”. Taką możliwość mają także posiadacze konta Inteligo PKO Banku Polskiego. Obligacje dwuletnie DOS, trzyletnie TOZ, czteroletnie COI i dziesięcioletnie EDO wycenione są tak samo – jeden papier wartościowy kosztuje 100 zł. Zawarcie transakcji w Punkcie Sprzedaży Obligacji poprzedza krótka procedura rejestracyjna. Do jej przeprowadzenia potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość. Kwotę należną na zakup obligacji można uiścić gotówką bądź przelewem.

Obligacje dwuletnie o symbolu DOS

Do najbezpieczniejszych, bo gwarantowanych przez Skarb Państwa i atrakcyjnie oprocentowanych, lokat kapitału należą obligacje skarbowe. Spośród dostępnych rodzajów obligacji inwestorzy najchętniej wybierają papiery dwuletnie. Obligacje dwuletnie sprzedawane są w cenie 100 zł przez blisko tysiąc oddziałów PKO Banku Polskiego oraz POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także przez Internet i telefon. Ich oprocentowanie jest stałe w całym okresie oszczędzania. Po pierwszym roku następuje kapitalizacja – odsetki zostają dodane do kapitału i w drugim roku oprocentowanie jest naliczane od tej sumy.

Na przykład: dla obligacji dwuletnich, których oprocentowanie wynosi 5,00 proc. – wartość ulokowanego kapitału po 24 miesiącach wzrośnie o 10,25 zł od jednej obligacji, co oznacza oprocentowanie 10,25 proc. w skali dwóch lat.

Dodatkową korzyścią jest możliwość przedłużenia inwestycji na preferencyjnych warunkach. Po dwóch latach inwestor może dokonać zamiany obligacji na dowolny rodzaj oferowanych obligacji nowej emisji, składając odpowiednią dyspozycję u agenta emisji, nabywając w ten sposób nowe papiery z niewielkim dyskontem. Ponadto w razie potrzeby inwestor, w terminach wskazanych w Liście emisyjnym, może wycofać pieniądze ulokowane w obligacjach skarbowych. W dowolnej placówce PKO Banku Polskiego stanowiącej Punkt Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem systemów teleinformatycznych można je przedstawić emitentowi, czyli Ministerstwu Finansów, do wcześniejszego wykupu i odebrać kapitał wraz z odpowiednią częścią odsetek.

Obligacje trzyletnie o symbolu TOZ

Obligacje trzyletnie, podobnie jak inne obligacje skarbowe, są sprzedawane w ponad tysiącu oddziałów PKO Banku Polskiego, POK Domu Maklerskiego, przez Internet i telefon. Sprzedaż jednej emisji trwa 1 miesiąc, tak jak w przypadku pozostałych typów obligacji. Trzylatki mają charakter oszczędnościowy. W przypadku konieczności wcześniejszego wyjścia z inwestycji można skorzystać z wezwania emitenta do przedterminowego wykupu na warunkach określonych w Liście emisyjnym. Właściciel obligacji trzyletnich należne odsetki odbiera co sześć miesięcy. Oprocentowanie trzyletnich papierów skarbowych jest zmienne, określane co pół roku na podstawie stopy WIBOR6M. Podobnie jak w przypadku innych obligacji skarbowych właściciel trzylatek może przed terminem wykupu złożyć zlecenie ich zamiany na dowolny rodzaj obligacji nowej emisji. Wówczas nabędzie je z dyskontem, które przynosi dodatkowy zysk z obligacji. Wartość nominalna obligacji trzyletnich równa jest cenie sprzedaży i wynosi 100 zł. Obligacje trzyletnie, podobnie jak inne papiery skarbowe, są w pełni bezpiecznym sposobem lokowania oszczędności. Wypłata kapitału i odsetek w należnym terminie są gwarantowane przez Skarb Państwa.

Obligacje trzyletnie o symbolu TZ

Obligacje trzyletnie TZ (rynkowe) są nieco innym papierem dłużnym Skarbu Państwa na tle pozostałych obligacji – różnią się sposobem wcześniejszego wyjścia z inwestycji. Trzylatki mają charakter rynkowy, co oznacza, iż są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i na BondSpot SA. Można je tam sprzedać, jeśli inwestor chce wycofać kapitał przed terminem wykupu. Papiery te nie są już oferowane w sprzedaży na rynku pierwotnym – prowadzona jest jedynie obsługa obligacji wyemitowanych przed majem 2012 roku. Obligacje trzyletnie TZ można także zdeponować na rachunku maklerskim.

Obligacje czteroletnie o symbolu COI

Obligacje czteroletnie to rodzaj zabezpieczenia przed ryzykiem wzrostu inflacji. Ich oprocentowanie zależy bowiem od poziomu wskaźnika wzrostu cen, do którego dodatkowo doliczana jest marża stanowiąca realny zysk inwestora. Taki mechanizm gwarantuje, że nawet w przypadku niespodziewanego wzrostu inflacji, np. z powodu znaczących podwyżek cen surowców – kapitał zainwestowany w obligacje czteroletnie zyska na wartości. Czterolatki, podobnie jak inne obligacje skarbowe, są w pełni bezpieczną formą lokowania kapitału. Terminowe wypłacenie środków pieniężnych z obligacji wraz z należnymi odsetkami gwarantuje swoim majątkiem Skarb Państwa. Właściciel obligacji czteroletnich otrzymuje należne odsetki czterokrotnie – na zakończenie każdego rocznego okresu odsetkowego. Po czterech latach od dnia zakupu Skarb Państwa wykupuje obligacje od inwestora i wypłaca należne odsetki za ostatni okres odsetkowy. Podobnie jak w przypadku innych obligacji skarbowych można przedłużyć okres inwestycji, dokonując operacji zamiany na papiery z nowej emisji. Nabywcy przysługuje prawo do nabycia nowych obligacji z dyskontem względem wartości nominalnej, która wynosi 100 zł. W razie potrzeby inwestor może, w terminach wskazanych w Liście emisyjnym, wycofać kapitał zainwestowany w obligacje, składając w dowolnym punkcie sprzedaży wniosek o przedterminowy wykup. Nie traci wówczas należnych odsetek – są one jednak pomniejszane o opłatę od każdej przedwcześnie wykupionej obligacji.

Obligacje dziesięcioletnie o symbolu EDO

Najdłuższą perspektywę inwestycyjną spośród wszystkich papierów dłużnych Skarbu Państwa oferowanych klientom detalicznym mają obligacje dziesięcioletnie (EDO). Ich właściciel otrzymuje pełną ochronę kapitału i odsetek, a dodatkowo może skorzystać z ulgi podatkowej, jeżeli zakupi obligacje EDO w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Rynek finansowy, jak wszystkie sfery gospodarki, podlega cyklom koniunkturalnym. Przy długoterminowej perspektywie inwestor na rynku akcji wcześniej czy później zetknie się z bessą i wahaniami wartości instrumentów finansowych. Inwestycja w obligacje skarbowe jest od takiego ryzyka wolna. Obligacje dziesięcioletnie mimo aż tak długiego terminu oszczędzania gwarantują inwestorowi pełne bezpieczeństwo kapitału i gwarancję terminowej wypłaty zysku.

Oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich ustalane jest raz w roku, a jego wysokość jest uzależniona od poziomu inflacji. To zabezpiecza przed utratą wartości gromadzonych w obligacjach oszczędności nawet przy podwyższonej inflacji. Od drugiego roku podstawą do naliczania odsetek jest kapitał powiększony o odsetki. Wypłata zysku następuje po zakończeniu całego dziesięcioletniego okresu inwestycji.Podobnie jak w przypadku innych rodzajów obligacji skarbowych ich właściciel ma możliwość wcześniejszego wycofania zaangażowanych środków. Inwestor nie traci wówczas naliczonych odsetek. Opłata za skorzystanie z opcji przedterminowego wykupu określona jest w Liście emisyjnym.
Obligacje dziesięcioletnie można nabywać w ramach normalnej sprzedaży albo w ramach programu Indywidualnych Kont Emerytalnych. W tym drugim przypadku inwestor jest zwolniony z odprowadzania 19-proc. podatku od odsetek i dyskonta, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych Ustawą IKE.

Obligacje skarbowe -Transakcje elektroniczne

Obligacje skarbowe są wprawdzie papierami wartościowymi, ale nie mają formy dokumentu. Zakupu obligacji można dokonać w jednym z ponad tysiąca Punktów Sprzedaży Obligacji prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Finansów przez PKO Bank Polski i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Nabywca nie otrzymuje obligacji w formie fizycznej, a jedynie zaświadczenie o dokonaniu zakupu lub na życzenie specjalne świadectwo potwierdzające fakt posiadania obligacji. Najważniejsze jest jednak zapisanie operacji w Rejestrze Nabywców Obligacji. Na podstawie tego zapisu w elektronicznej bazie danych inwestor może później dowolnie dysponować obligacjami – sprzedawać je, zamieniać na papiery z nowej emisji lub wypłacać odsetki.

Poszukiwane obligacje

Emitowane przez rządy obligacje są najbardziej popularnymi papierami wartościowymi. Fundusze inwestycyjne, banki i inne instytucje finansowe potrzebują dla zgromadzonych aktywów możliwie najbezpieczniejszej lokaty. Stąd znaczne zainteresowanie papierami dłużnymi emitowanymi przez rząd. W Polsce najwyższy poziom bezpieczeństwa inwestycyjnego zapewniają obligacje skarbowe emitowane przez Ministra Finansów. Zwrot ulokowanego w obligacjach skarbowych kapitału wraz z należnymi odsetkami jest gwarantowany przez Skarb Państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartościowych. Dodatkowo art. 140 pkt 1 tej ustawy mówi, iż wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa. W praktyce oznacza to, iż w przypadku jakichkolwiek trudności w realizacji wydatków budżetowych Skarb Państwa ma obowiązek w pierwszej kolejności uregulować zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych. Obligacje skarbowe są więc najbezpieczniejsze ze wszystkich zobowiązań, jakie może mieć Skarb Państwa wobec obywateli.

W papiery rządowe inwestują głównie instytucje finansowe, ale bezpieczne formy lokowania kapitału dostępne są także dla inwestorów indywidualnych. Na polskim rynku oferowane są obligacje skarbowe emitowane przez Ministra Finansów.
Dodatkowym atutem zwiększającym bezpieczeństwo i zysk z obligacji jest brak pośredników pobierających prowizje. Obligacje skarbowe można kupić bezpośrednio w banku PKO Banku Polskim oraz Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Rynek wtórny obligacji skarbowych

Detaliczne obligacje Skarbu Państwa są emitowane z przeznaczeniem dla osób planujących średnioterminową inwestycję. Najkrótszy okres do wykupu obligacji przez emitenta wynosi 2 lata, a najdłuższy 10 lat. Jednak inwestycja w obligacje skarbowe nie oznacza zamrożenia kapitału. Posiadacz oszczędnościowych obligacji skarbowych (2-, 3-, 4- i 10-letnich) może w terminach wskazanych w Listach emisyjnych bezpiecznie wycofać ulokowane w nich pieniądze wraz z narosłymi odsetkami, korzystając z możliwości wcześniejszego wykupu. Wystarczy złożyć dyspozycje w Punkcie Sprzedaży Obligacji. Za taką operację pobierana jest opłata w wysokości określonej w Liście emisyjnym. Obligacje 3-letnie TZ można natomiast sprzedawać na rynku wtórnym. Trzylatki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz BondSpot SA – więc za pośrednictwem biura maklerskiego lub w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji można złożyć dyspozycje ich sprzedaży. Wszystkie obligacje skarbowe można natomiast sprzedać, sporządzając z nabywcą umowę cywilnoprawną. Z umową należy udać się do dowolnego Punktu Sprzedaży Obligacji. Na jej podstawie dokonywane są zmiany w rejestrze i przeniesienie praw do obligacji na nowego właściciela. Umowę sprzedaży, dla większego bezpieczeństwa, można sporządzić w formie aktu notarialnego.

Obligacji nie można zgubić

Obligacje skarbowe są jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania pieniędzy. Nie tylko dlatego, że wypłata kapitału i odsetek jest gwarantowana majątkiem Skarbu Państwa, ale także ze względu na sposób sprzedaży. Obligacji nie można zgubić. Niezależnie od tego, czy transakcja zakupu obligacji zostaje zawarta w jednym z Punktów Sprzedaży Obligacji, przez Internet czy za pośrednictwem telefonicznej infolinii, inwestor nie otrzymuje papierów wartościowych w formie fizycznej. Operacja zostaje zaksięgowana w Rejestrze Nabywców Obligacji, a właściciel otrzymuje jedynie jej potwierdzenie. Jego zagubienie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Obligacje cały czas są przyporządkowane do nabywcy, który może nimi dysponować, legitymując się dowodem osobistym. Także w przypadku zagubienia dowodu osobistego obligacje są bezpieczne. W takiej sytuacji inwestor powinien jednak możliwie szybko poinformować o tym fakcie dowolny Punkt Sprzedaży Obligacji i dokonać blokady rachunku rejestrowego. Po jego zablokowaniu dokonywanie jakichkolwiek operacji sprzedaży lub wypłaty środków pieniężnych będzie niemożliwe aż do czasu odblokowania rachunku przez jego właściciela. Inwestor, który zagubi dowód osobisty, może także w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego zgłosić utracony dokument do bazy dokumentów zastrzeżonych. Po dokonaniu zgłoszenia wykonanie transakcji na podstawie zastrzeżonego dowodu osobistego będzie niemożliwe.

Polisa na wypadek wzrostu inflacji

Wzrost inflacji to najczęstszy dla inwestorów powód do obaw o ich kapitał. Na rynku są jednak instrumenty finansowe, które pozwalają w pełni zabezpieczyć się przed takimi niespodziankami. Taką gwarancję bezpieczeństwa kapitału dają czteroletnie i dziesięcioletnie obligacje skarbowe. Tak jak pozostałe skarbowe papiery dłużne są zabezpieczone majątkiem państwa, a ich oprocentowanie jest uzależnione od poziomu inflacji. W przypadku kiedy średnioroczny wskaźnik cen wzrośnie, wzrasta również oprocentowanie obligacji. Gwarancją osiągnięcia przez inwestora zysku jest dodatkowa marża, która – dodana do wskaźnika inflacji – wyznacza roczne oprocentowanie. Charakterystyczną cechą obligacji czteroletnich jest sposób wypłaty odsetek. Ich posiadacz odbiera zysk co roku, licząc od daty zakupu. Obligacje czteroletnie są więc najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów oczekujących najwyższego bezpieczeństwa, którzy chcą chronić swój kapitał i jednocześnie czerpać z niego korzyści w postaci corocznej wypłaty odsetek. W przypadku obligacji dziesięcioletnich naliczane co roku odsetki są dodawane do wartości ulokowanego w obligacjach kapitału.
W kolejnym roku odsetki naliczane są od tej sumy, a ich wypłata następuje w dniu wykupu obligacji. Właściciel każdego rodzaju obligacji skarbowych może dokonać ich zamiany na dowolne papiery z nowej emisji na preferencyjnych warunkach, a także – w razie konieczności – korzystając z prawa do wcześniejszego wykupu wycofać ulokowany w obligacjach kapitał wraz z naliczonymi odsetkami.

Jak odebrać swoje pieniądze

Wraz ze zbliżającym się terminem wykupu właściciel obligacji skarbowych musi podjąć decyzję, czy odebrać zainwestowany kapitał i naliczone odsetki, czy ponownie ulokować pieniądze w obligacjach. Inwestor, który zdecyduje się na wypłatę środków, może dokonać takiej operacji w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji prowadzonym przez agenta emisji obligacji PKO Bank Polski, niezależnie od tego, gdzie obligacje zostały kupione. Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem wycofania kapitału ulokowanego w obligacjach jest wskazanie rachunku bankowego, na który zostaną przelane pieniądze. W ten sposób można uniknąć ryzyka związanego z podejmowaniem gotówki. Od dnia wykupu niepodjęte środki są nieoprocentowane. Takie rozwiązanie jest wygodne zwłaszcza dla posiadaczy obligacji czteroletnich, którzy zyski w postaci odsetek odbierają co roku, oraz obligacji trzyletnich, w przypadku których odsetki są wypłacane co 6 miesięcy.
Alternatywą dla wypłaty środków pieniężnych ulokowanych w obligacjach jest zamiana obligacji na dowolny rodzaj obligacji nowej emisji. W tym celu należy złożyć przed terminem wykupu dyspozycje zakupu obligacji z nowej emisji, z zaznaczeniem, że transakcja zostanie sfinansowana ze środków już ulokowanych w obligacjach skarbowych. W większości przypadków inwestorowi nabywającemu obligacje w drodze zamiany przysługuje dyskonto w wysokości 10 gr za każdą obligację.

Bezpieczny dostęp do obligacji z każdego miejsca

Wyjazd poza miejsce zamieszkania, także za granicę, w żadnym stopniu nie zmniejsza możliwości dysponowania obligacjami skarbowymi. Transakcji zakupu, sprzedaży czy zamiany obligacji można dokonywać z dowolnego miejsca, zachowując przy tym wszystkie warunki bezpieczeństwa. Obsługa obligacji skarbowych jest odmiejscowiona. Wszelkich operacji związanych z zakupem czy sprzedażą detalicznych papierów dłużnych Skarbu Państwa można dokonywać w jednym z Punktów Sprzedaży Obligacji (PSO) ulokowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego i jego Domu Maklerskiego. Podczas pobytu za granicą transakcji można dokonywać za pośrednictwem Internetu lub linii telefonicznej. W tym celu niezbędne jest aktywowanie dostępu do rachunku za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Można także dokonywać operacji w zakresie obligacji poprzez zaufaną osobę. W takim przypadku w Punkcie Sprzedaży Obligacji należy udzielić pełnomocnictwa. Powinno mieć ono formę dokumentu i zawierać, obok danych osobowych pełnomocnika, takich jak imię, nazwisko, adres, numer dokumentu tożsamości i numer PESEL, także zakres uprawnień, które się mu powierza.

Użytkownicy trafili tu dzięki frazom:

  • Obligacje Skarbu Pastwa
  • obligacje skarbowe
  • inwestycja w obligacje
  • akcie i obligacie papiery wartosciowe gdzie kupić