Jak zacząć inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)?

2025

Jak rozpocząć inwestowanie na GPW

Akcje spółek na giełdzie z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością, kusząc wysokimi zyskami i pobudzającymi wyobraźnię rekordami cen. Z kryjących się za nimi możliwościami inwestycyjnych korzysta miliony obywateli, czerpią z nich inwestorzy giełdowi oraz, o czym nie zawsze się pamięta, członkowie funduszy inwestycyjnych: OFE i TFI. Polskie akcje spółek cieszą się również niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, którzy wracają na giełdę, doceniając ją za niezwykle atrakcyjne stopy zwrotu. Przy odrobinie chęci i zaangażowanie GPW może stanowić doskonałe miejsce dodatkowego zarobku nawet dla wszystkich nieprzekonanych i tych, którzy mają dylematy z kategorii „chcę, ale się boję”.

Akcje – to musisz wiedzieć na początek

Wystarczy prosty przykład. Inwestycje przedsiębiorstw finansowanych ze środków własnych w Polsce muszą być pokryte w 60%. Za granicą, w Europie Zachodniej ta wartość jest nieporównywalnie niższa, bo wynosi 3%. Stąd nie bez przyczyny utrzymuje się, że w Polsce ciężko być początkującym przedsiębiorcą. Banki niechętnie udzielają pożyczek małym i średnim firmom, a nawet gdy to robią, mają dość wygórowane oczekiwania, wymagając sporych zabezpieczeń finansowych.

Sposób pozyskiwania kapitału: kredyt

Udzielanie kredytu przedsiębiorcom obarczone jest sporym ryzykiem. Banki zamiast tego wolą kupować obligacje Skarbu Państwa, które są bardziej atrakcyjną formą lokowania pieniędzy z racji tego, że jej gwarantem jest państwo. Dlatego, kiedy spółka dochodzi do etapu, w którym wyczerpuje dotychczasowe źródła pozyskiwania kapitału, pojawia się znane i dość niepokojące pytanie „Co będzie dalej?”. Oczywiście kapitał można pozyskać nie tylko poprzez zaciągnięcie kredytu. Istnieje też inny sposób.

Sposób na kapitał: akcje

Jest nim wejście na rynek publiczny poprzez oferowanie papierów wartościowych nieograniczonej i niesprecyzowanej grupie odbiorców. Papiery wartościowe same w sobie mają wartość i stają się przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są wyceniane, a ich cena określana na tle konkurencji oraz w konfrontacji z potrzebami podmiotów emitujących papiery wartościowe. Dzięki temu Spółki zyskają dalszy kapitał do rozwoju. Jednak nie tylko. Notowanie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych dodatkowo pomaga zwiększyć wiarygodność firmy, która jest postrzegana jako bardziej prestiżowa, czy „pewna”. Zaletą jest też promocja. Nazwa spółki w połączeniu z aktualnym kursem jest każdego dnia umieszczana w prasie, internecie, telewizji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Tworzone na bieżąco raporty dodatkowo pozwalają przyspieszyć pozyskanie kredytu oraz ograniczyć czas oczekiwania na decyzję z banku.

Za pierwszym razem, gdy Spółka wkracza na giełdę zazwyczaj decyduje się na emisję akcji. Ma jednak również inne możliwości: emisję obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub też obligacji z prawem pierwszeństwa do zakupu akcji. Niekiedy pada również decyzja o wdrożeniu programu lojalnościowego, szczególnie atrakcyjnego dla większych inwestorów, którzy w ten sposób uzyskują zniżki na zakup akcji w zamian za gwarancję powstrzymania się od ich sprzedaży przez określony czas.

Kiedy kupić akcje?

Kupno akcji, by kryjącą się za tym decyzję uznać za skuteczną, wymaga przede wszystkim wiedzy. Należy mieć podstawową świadomość tego, w jaki sposób funkcjonuje rynek kapitałowy oraz wiedzieć, że giełda nie działa zgodnie z równaniem: stałe inwestycje=stały zysk ani odpowiedni czas inwestycji=gwarancja zysku. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że kursy akcji podlegają ciągłym zmianom: zarówno w górę, jak i w dół. Zysk zależy również od koniunktury gospodarczej oraz od zaangażowania czasowego poświęconego w bieżące śledzenia sytuacji na rynku. Bardzo pomaga również intuicja w połączeniu z umiejętnościami odczytywania wydarzeń gospodarczych oraz ich wpływu na kursy akcji. Pod uwagę należy brać także analizę fundamentalną oraz techniczną, która daje wskazówki dotyczące sposobu finansowania.

Prawa do akcji

Aby przyspieszyć wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, spółki często decydują się na notowania PDA. Obrót PDA pod względem prawnym właściwie w niczym się nie różni od notowań akcji. Jest on pomocny, bo pozwala zagospodarować czas do chwili przeprowadzenia emisji oraz ułatwia zadanie inwestorom, którzy zdecydowali się na zakup akcji w ofercie publicznej. PDA skraca czas trwający od zapisów akcji do ich wprowadzenia na rynek.

Czym jest analiza fundamentalna i techniczna?

Analiza fundamentalna pozwala na prognozowanie kursów akcji, walut na podstawie posiadanych wskaźników makroekonomicznych. Umożliwia rządom krajów ocenę stanu gospodarki oraz poczynienie kroków zmierzających (wtedy, kiedy jest to potrzebne) do poprawy sytuacji kraju. Jest ona wiarygodnym źródłem informacji dla inwestorów, banków centralnych dbających o swoją politykę monetarną. Najczęściej jednak z zalet analizy fundamentalnej korzystają analitycy giełdowi, inwestorzy oraz walutowi.

Analiza techniczna z kolei pozwala przewidzieć ruchy cen istotnych z punktu inwestora na podstawie prześledzenia najważniejszych wykresów z przeszłości. Studiując wykresy, wskaźniki i linie, można ocenić przyszłe zachowanie akcji oraz walut. Analiza techniczna bada najbliższe dni, godziny i minuty, ma zasięg zdecydowanie węższy niż analiza fundamentalna, która kontroluje rynek w zakresie makro. Jest najczęściej wykorzystywana na rynku kontraktów terminowych oraz rynku walutowym, dla których charakterystyczne są częste, choć niewielkie zmiany kursów walut.

Istotne z punktu inwestowania są też podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Do nich zaliczamy: PKB, stopę bezrobocia, stopę procentową, inflację, poziom rezerw walutowych oraz bilans płatniczy.

Mamy akcje i co dalej?

Doświadczenie inwestorzy wiedzą, że progiem opłacalności jest suma 2000 złotych. Poniżej tej sumy nie warto sprzedawać akcji i najlepiej trzymać przynajmniej akcje o tej wartości. Jest to ważne z punktu widzenia prowizji sprzedaży.

Prowizja od zleceń internetowych powyżej 2000 złotych wynosi około 0,4% kwoty transakcji, a to daje 8 złotych. W przypadku niższych kwot ta suma jest wyższa, ponieważ nalicza się ją jako kwotę stałą w połączeniu z prowizją procentową od wartości zlecenia. Decyzję o nie sprzedaży akcji należy podtrzymywać, jeśli założyliśmy sobie wzrost akcji przykładowo o 5% do czasu, aż akcje osiągną satysfakcjonujące wartości. Wielu inwestorów trzyma akcje do czasu opublikowania przez firmę wyników finansowych, zwłaszcza wtedy, kiedy można prognozować, że firma odnotuje wzrost sprzedaży, na przykład związany z sezonowością działalności lub z inną specyfiką branży. Czasami opłaca się czekać na dywidendę, czyli wypłatę dla akcjonariuszy mnożoną przez ilość akcji.

Jak otrzymać dywidendę?

Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom akcji, którzy posiadają akcje co najmniej na trzy dni przed jej ogłoszeniem. Trzeba jednak pamiętać, że dzień ogłoszenia przyznania dywidendy nie jest równy z dniem jej wypłaty. Między tymi dwoma datami istnieje zazwyczaj kilkutygodniowa różnica. Dywidenda (tak samo jak zyski ze sprzedaży akcji) jest opodatkowana. Kwota ta potrącana jest przez biuro maklerskie.

Użytkownicy trafili tu dzięki frazom:

 • giełda papierów wartościowych jak zacząć
 • jak inwestowac w akcje
 • w jakie akcje inwestować
 • jak inwestować na giełdzie papierów wartościowych
 • papiery wartościowe jak kupić
 • jak kupowac papiery wartosciowe
 • jak kupic papiery wartosciowe
 • gielda papierow wartosciowych inwestowanie
 • jak inwestowac w papiery wartosciowe
 • jak mądrze inwestować w akcje i obligacje

Analiza techniczna – jak to się robi?

Analiza techniczna to podstawowe narzędzie w rękach inwestora. Po poznaniu jej założeń można na wysokim poziomie prawdopodobieństwa ustalić, w którym kierunku zmienią się ceny w przyszłości. Podstawą analizy technicznej jest badanie popytu i podaży na rynku, czyli ocena emocji i potrzeb klientów wpływających na tendencje rynku.

Analiza techniczna obejmuje rynek. Nie otoczenie. Jest ona uzasadniona dlatego, że podczas wieloletnich obserwacji cen akcji na giełdach papierów wartościowych udało się zauważyć pewną powtarzalność, schematyczność kursów i papierów. Odkryto istnienie tak zwanych formacji technicznych, czyli standardowych, powtarzających się i tych samych przebiegów kursów oraz zauważono regularność rozwoju po zaobserwowaniu pewnych klasycznych sytuacji na giełdzie. Obserwacje te stały się podstawą do prognozowania przyszłych wartości na wysokim poziomie prawdopodobieństwa.

Twórca analizy technicznej

Twórcą analizy technicznej jest Amerykanin Charles Dow, który w powszechnym odczuciu miał ogromny wpływ na historię amerykańskiej giełdy. Już w XIX wieku stworzył dwa wskaźniki: średnią dla spółek przemysłowych oraz średnią dla spółek kolejowych. Nazywanych kolejno Dow Jones Industral Average oraz Dow Jones Rail Average. Pierwszy z nich miał dawać obraz rozwoju przemysłu, a drugi transportu. Obserwacja tych dwóch, dzisiaj nazwalibyśmy je indeksami, pozwoliły zdefiniować podstawowe zasady sterujące decyzjami inwestorów na rynku. O nich wspomnimy później. Wróćmy do założeń analizy technicznej.

Analiza techniczna może być stosowana do każdego rynku, którego zmiany cen można zilustrować na wykresie (np. rynek akcji). Tę samą analizę można stosować do kontraktów terminowych oraz do opcji, obligacji, itd.

Główne założenia analizy technicznej

Głównym założeniem analizy technicznej jest przewidywanie zmian trendów cenowych zanim one ulegną odwróceniu. W takim ujęciu to właśnie trend jest fundamentem każdej analizy technicznej. Nie tylko wtórne (drugorzędne) trwające kilka miesięcy, czy trendy trzeciorzędne – trwające od kilku dni do kilku tygodni, ale również trend bazowy, który zazwyczaj trwa kilka lat i wpływa na zyski na przestrzeni dłuższego czasu.

Analiza techniczna bada także obrót, czyli zależność między ceną akcji a liczbą sprzedanych akcji. Mierzący intensywność wymiany danych akcji między osobami kupującymi a sprzedającymi. Analizie podlegają zwłaszcza ruchy cenowe obserwowane przy dużych obrotach niż te notowane przy niższych obrotach (które dodatkowo uznawane są za fałszywe). Mając to na uwadze, analiza trendu jest tym bardziej pożyteczna, im bardziej płynny jest rynek dotyczący danej akcji oraz im więcej osób bierze udział w danej wymianie. Nie jest zalecana ocena analiz trendu w przypadku analizy kursów spółek generujących niewielki obrót.

Bezpieczeństwo inwestowania

Na bezpieczeństwo inwestowania składa się wiele czynników. Nie należy podejmować decyzji na podstawie pojedynczych sygnałów, czy krótkotrwałych zmianach, ale badać i analizować inne sygnały oraz ogólne wskaźniki kierujące całą giełdą, w tym indeks giełdowy WIG. Zasady te trzeba mieć na uwadze zwłaszcza przy inwestowaniu długoterminowym.

Trzy podstawowe reguły analizy technicznej

Analiza techniczna uwzględnia trzy podstawowe reguły:

 • Rynek dyskontuje wszystko – zasada ta informuje, że wszystkie czynniki mające wpływ na kurs, są w analizie technicznej uwzględnione. Mówi ona, że kursy akcji wyprzedzają rzeczywiste zdarzenia, zarówno w kontekście całych rynków, jak i określonych akcji o dostatecznie wysokich obrotach. To nie wszystko. Zasada ta odnosi się także do ceny. Cena odzwierciedla w niej wszystkie czynniki, które miały na nią wpływ. Bez ignorowania żadnego z nich. Co prawda analiza techniczna nie uwzględnia przyczyn, co według wielu jest jej wadą, ale bierze pod uwagę skutek, a to on właśnie determinuje aktualny wygląd rynku i giełdy.
 • Ceny podlegają trendom – zasada ta uwzględnia trendy. Ich rozpoznanie sugeruje nam, że prędzej będziemy mogli spodziewać się ich kontynuacji niż zmiany. Tym bardziej, że w kursach nie ma chaosu. Wystarczy przeanalizować zmiany WIG 20, by zauważyć tygodniowe systematyczne zmiany w jednym kierunku. Sztuką jest jednak zdefiniowanie trendu w jego wczesnej fazie.
 • Historia lubi się powtarzać – dlatego tak duże znaczenie ma obserwacja. Inwestorzy w wielu sytuacjach zachowują się podobnie. Psychologia inwestowania dowodzi bowiem, że inwestorzy mają w zwyczaju reagować w podobny sposób na podobne bodźce. W ten sposób można zaobserwować na wykresie wzory zwane formacjami technicznymi, czyli pewne powtarzające się zachowania, rekcje giełdy.

Rodzaje trendów

Trend to kierunek, w jakim poruszają się ceny. W tym kontekście można mówić o różnych tendencjach, wyróżniając różne typy trendów.

 • Trend wzrostowy – wykres kursu ma trend wzrostowy, jeśli kolejno następujące szczyty i dołki znajdują się coraz wyżej. Jeśli odnoszą się do cen, obserwuje się ceny na coraz wyższym poziomie. Nawet spadki umiejscawiają się wyżej niż poprzednie ruchy cen w dół.
 • Trend spadkowy – obserwujemy wtedy, kiedy kolejne dołki i szczyty znajdują się na coraz niższym poziomie. Trend spadkowy wskazuje coraz niższe notowania, nawet wzrost, który następuje po spadku, kończy się niżej niż poprzedzający go ruch cen w górę.
 • Trend boczny – zwany inaczej horyzontalnym istnieje wtedy, kiedy kolejne szczyty i kolejne dołki pojawiają się miej więcej na tym samym poziomie. Niektórzy oceniają taki trend jako brak trendu.

Czym są formacje cenowe?

Formacje cenowe to pewne typowe kształty wykresów, które stanowią zapowiedź ruchu cen w określonym kierunku. Dzięki nim często można oszacować zmianę notowań. Formacja cenowa powstaje dwuetapowo. Na pierwszym etapie dochodzi do formowania wzoru pokazującego przebieg sytuacji, następnie dochodzi do wybicia formacji, co stanowi sygnał dla inwestora o sprzedaży lub zakupie danych akcji.

Teoria formacji cenowej bazuje na przekonaniu, że historia na giełdzie się powtarza. Do takich wniosków można było dojść dzięki obserwacji historycznych zmian w notowaniach.

Często po tym, jak dochodzi do wybicia z formacji kolejny etap to chwilowy ruch cen w przeciwnym kierunku. Może dojść do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy i ruch po przełamaniu oporu polega na krótkotrwałym spadku notowań. Ważne jest, by jednak ruch powrotny nie przekroczył linii, której przekroczenie powoduje załamanie formacji. Po tym można spodziewać się kolejnego spadku do najniższego możliwego punktu formacji.

W analizie technicznej wyróżnia się dwa rodzaje formacji: odwrotu i kontynuacji. W pierwszym wypadku dochodzi do zmiany trendu po zakończeniu formowania się wzoru. W drugim kontynuację trendu.

Przykłady formacji

Dla zobrazowania, czym są formacje, warto przywołać kilka przykładów. Na pierwszy ogień „głowa i ramiona”, które zalicza się do formacji odwrócenia. Charakteryzują się tym, że po uformowaniu zapewniają zmianę trendu. Ilustruje słabnięcie trendu wzrostowego.

Dodatkowo w formacji wyróżnia się określone części: dwa ramiona, linię szyi oraz głowę. Po powstaniu drugiego ramienia, gdy wykres przechodzi w linie szyi, należy sprzedać akcję, by zdążyć przed zmianą trendu na spadkowy.

W temacie formacji warto wspomnieć także o teorii fal Elliotta. Według niej, uważa się, że rynek porusza się zgodnie z pewnym przewidywalnym schematem. W teorię Elliotta wierzy część analityków i inwestorów, stojąc za przekonaniem, że zachowanie ludzi jest kształtowane i podlega zmianom na skutek rozpoznawalnych wzorów. Zmiany na giełdzie są spowodowane zmianami w zachowaniu ludzi.

Podstawą do badań Elliota były notowania historyczne, które pozwoliły zdefiniować aż 13 powtarzających się wzorów fal. Powstałe wzory połączono we wzory wyższego stopnia, te z kolei w jeszcze wyższe, itd. Elliot przeniósł to na rynek akcji, który pokazuje, że notowania poruszają się w rytmie: pięć fal w górę i trzy w dół. Fale płynące w górę to fale impulsu, a fale spadkowe to fale korygujące.

Teoria Elliota ze względu na swoje szerokie ujęcie wykracza jednak poza tradycyjną analizę techniczną i rysuje całościową perspektywę rynku. Wyjaśnia powód i miejsce powstawania określonych formacji oraz bieg wydarzeń. Teoria ta pozwala również umiejscowić analitykom, w którym miejscu cyklu znajduje się aktualnie rynek.

Analiza techniczna to ciekawa, wartościowa i bogata metoda na badanie reakcji rynku. Z tego powodu warto jej poświęcić większą uwagę. Podstawa to nauka, cierpliwość i ćwiczenia, by poznać giełdę i móc stosować wyżej opisane zasady w praktyce.

Użytkownicy trafili tu dzięki frazom:

 • analiza techniczna
 • wskazniki analizy technicznej
 • analiza techniczna wskaźniki
 • analiza techniczna akcji jak robic
 • analiza techniczna podstawy
 • identyfikacja trendu akcji we wczesnej fazie
 • kurs analizy technicznej poznan
 • po co robimy analizy

Analiza Fundamentalna

Analiza fundamentalna – rozumienie

Analiza fundamentalna to nic innego jak badanie spółki z nastawieniem na jej wycenę. To wyłonienie jej słabych i mocnych stron na podstawie zebranych wcześniej historycznych danych spółki oraz informacji zwrotnych z rynku – w tym pochodzących od konkurentów.

Analiza fundamentalna obejmuje szersze konteksty. Opiera się na analizie sytuacji gospodarczej kraju oraz świata, dotyka analizy sytuacji gospodarczej obserwowanej w danej branży, obejmuje analizę porównawczą, wycenę akcji oraz dotyczy prognozy jej przyszłej wartości. Analiza nie byłaby pełna, gdyby nie uwzględnienie aktualnych wydarzeń politycznych w kraju i na świecie, polityki fiskalnej, monetarnej, pozycji finansowej danej spółki, itd.

Podstawowym celem analizy fundamentalnej i najważniejszym założeniem jest ułatwienie zarządom spółki podejmowania decyzji odnośnie bieżącego zarządzania oraz ułatwienie aktualnych decyzji inwestycyjnych. Na samym końcu chodzi oczywiście o wzrost zysków spółki oraz jednocześnie wzrost akcji całego przedsiębiorstwa. Analiza fundamentalna bada przyczyny, a nie skutki, które są badane podczas analizy technicznej.

Analiza fundamentalna krok po kroku

Gdy podejmujemy się analizy fundamentalnej należy rozpocząć od starannego badania fundamentów danej działalności i danego biznesu. Podstawa to analiza makrootoczenia, czyli nie podstawowego otoczenia przedsiębiorstwa, ale otoczenia w ujęciu szerszym: makro. Uwzględniającego takie zmienne jak zmienne ekonomiczne, demograficznej, prawne, społeczne, międzynarodowe, czy technologiczne.

Po ocenie działalności spółki kolejnym krokiem jest ocena działających na rynku konkurencyjnych firm oferujących podobne produkty lub usługi. Po przejrzeniu sektorów funkcjonujących w danej branży oraz ocenie ich konkurencyjności kolejnym punktem jest ocena analizy sytuacji konkretnej spółki. Pod tym względem ocenia się jej innowacyjność, jakość zarządzania, skład akcjonariatu oraz stan majątku. Analiza fundamentalna nie byłaby pełna, gdyby nie uwzględniała oceny finansowej przedsiębiorstwa. Ocena ta odbywa się różnymi metodami oraz przy wykorzystaniu różnych wskaźników. Jej efektem powinna być wycena spółki w oparciu o dane historyczne najlepiej z okresu 3-5 lat, polegająca na oszacowaniu wartości jej akcji oraz na ocenie perspektyw rozwoju.

Ocena kondycji finansowej spółki

Podstawowym punktem analizy fundamentalnej jest analiza finansowa, której celem jest zbadanie kondycji danego przedsiębiorstwa oraz ocena zmian zachodzących wewnątrz spółki – także zmian dotyczących płynności, rentowności, zadłużenia, aktywności oraz inne ważne wskaźniki wartości rynkowej wpływające na ostateczną ocenę finansową.

Wskaźniki nie mają same w sobie żadnej wartości. Dopiero porównane z innymi wskaźnikami innych firm dają pewny obraz sytuacji i niosą określony przekaz informacyjny.

Wskaźniki płynności to podstawowe zmienne decydujące o codziennym powodzeniu przedsiębiorstwa oraz o jego szansach na dalsze funkcjonowanie czy rozwój. Dzięki nim można dowiedzieć się, czy w firmie istnieją podstawowe środki na codzienną działalność przedsiębiorstwa oraz na bieżące wydatki, czy firma jest w fundamentalnym stopniu wypłacalna i przygotowana do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Spółka o niewielkiej płynności objęta jest ryzykiem upadłości oraz najczęściej wskazuje na złą politykę finansową. Należałoby przyjrzeć się bliżej podstawowym kosztom, zyskom oraz możliwościom.

Należy się przy tym uwaga. Zadłużenie spółki wcale nie musi oznaczać, że spółka jest w złej sytuacji i jej kondycja nie nastraja optymistycznie. Często bywa tak, że zadłużenie inwestowane jest w należyty sposób, a uzyskanie pieniędzy z kredytu jest bardziej opłacalne niż sięgnięcie do zgromadzonych wcześniej własnych środków, które odpowiednio zarządzane zapracowują na koszty kredytu i dodatkowo przynoszą zysk. Zadłużenie nie może być jednak za duże, bo zbyt wysokie może prowadzić do utraty płynności i może zagrażać upadkiem.

Kolejne wskaźniki, wskaźniki aktywności to wartości wskazujące na rentowność firmy. Pozwalające oszacować, jak szybko dane przedsiębiorstwo może wypracować zyski, zamieniając zainwestowane środki w efektywny zwrot poniesionych kosztów oraz w dodatkowy kapitał. W tym zakresie bierze się pod uwagę: cenę rynkową akcji do wartości księgowej na akcję (C/WK,P/BV), zysk na jedną akcję (EPS), cenę akcji w odniesieniu do bieżących zysków (C/Z,P/E).

W trakcie oceny kondycji finansowej spółki należy ponadto zbadać wielkość produkcji, stan zatrudnienia, wysokość majątku oraz ocenić kapitał danej spółki. Podstawą do oceny finansów jest wgląd w zestawienie zysków i strat, raporty finansowe, dane z bilansów oraz raporty przepływów finansowych. Lepsze, bo szersze ujęcie daje również uwzględnienie prospektu emisyjnego, informacji płynących z mediów, analizy rynkowej oraz wypowiedzi przedstawicieli najważniejszych spółki. Te wszystkie informacje dają wszechstronny obraz sytuacji oraz szczegółowo zanalizowane mogą stanowić podstawę do niezbędnych zmian w działaniu przedsiębiorstwa.

Rodzaje analiz a analiza fundamentalna

Analiza makroekonomiczna bada ogólną ocenę atrakcyjności inwestowania na danym rynku. Pod uwagę bierze ogólną sytuację ekonomiczną, sytuację społeczno-polityczną w danym kraju, takie zmienne składające się na koniunkturę gospodarczą jak aktualna inflacja, kursy walut, wskaźniki gospodarcze, polityka ekonomiczna w kontekście decyzji władza danego państwa, dochód narodowy, bilans handlowy oraz płatniczy kraju, budżet danego kraju, wysokość bezrobocia, itd.

Po wyjątkowo szeroko ujętej analizie makroekonomicznej węższy zakres ma analiza sektorowa, która uwzględnia atrakcyjność inwestowania w spółki, które są zakwalifikowane w danym sektorze gospodarki. Tutaj podstawowej ocenie podlega prognozowana opłacalność inwestowania w daną branżę na tle jej otoczenia, konkurencji.  Na tym poziomie nie omija się wskaźników, które pozwalają ocenić dany produkt na tle globalnym oraz ocenić dochód narodowy wytworzony w danej branży w konfrontacji z pozostałymi branżami.

Jeszcze bardziej szczegółowa jest analiza sytuacyjna odwołująca się do kondycji danej spółki. Jej głównym założeniem jest ocena spółki w perspektywie całej branży. Ocenie podlega pozycja danej firmy na tle konkurencyjnych przedsiębiorstw, szacowane są jej możliwości oraz oceniane są perspektywy rozwoju nie tylko z punktu widzenia finansów, ale przede wszystkim aspektów pozafinansowych.  Analiza sytuacyjna ma zdefiniować, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo, jaka jest jego polityka, sposób funkcjonowania, w jaki sposób zarabia pieniądze, jakie ma cele, jakie uwzględnia podstawowe wartości na drodze realizacji wybranej polityki firmy.

Analiza sytuacyjna to również tak zwana analiza SWOT (Strengths – siła, Weaknesses – słabość, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia), która przynosi informację zwrotną w postaci określenia silnych i słabych stron danej firmy, stojących przed nią szans, ale i zagrożeń.

Analiza fundamentalna a wycena akcji

Kondycja przedsiębiorstwa jest również oceniana w kontekście ceny wypuszczonych na rynek akcji. Wycena akcji ma również znaczenie w przypadku planów zakupu lub sprzedaży spółki. Jeśli wycena akcji jest niższa niż jej bieżąca wartość wewnętrzna, oznacza to, że akcje opłaca się kupić. Jeśli natomiast wycena jest wyższa niż prawdziwa kryjąca się wartość, to zaleca się spółkę sprzedać.

Wycena akcji ma dawać informację o jej wartości. Wartość tę można ocenić uwzględniając zysk netto, wysokość przyszłych zysków, wielkość aktywów netto, pod uwagę bierze się wysokość wypłacanej dywidendy.

Wycenę akcji można przygotować poprzez zastosowanie metody zdyskontowanych strumieni przepływów środków pieniężnych. Podstawą tej metody jest rozumienie, że wartość danego papieru wartościowego jest oceniana poprzez uwzględnienie sumy wartości obecnych oraz przyszłych dochodów. Te mogą pochodzić z różnych źródeł: zmian akcji w okresie inwestowania, dywidend oraz innych dochodów wygenerowanych przez wskazany walor.  Na wartość obecną ma również wpływ suma dochodów, które mają zostać osiągnięte w przyszłości.

Analiza fundamentalna pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące wartości akcji, czyli wartości wewnętrznej. Pod tym terminem kryje się po prostu cena, jaką przynajmniej w teorii będzie można osiągnąć, gdy akcje spółki będą notowane na giełdzie. Na koniec tak określoną wartość wewnętrzną akcji konfrontuje się z aktualną ceną rynkową i określa, czy akcje są niedoszacowane, czy ich wartość wewnętrzna jest wyższa niż cena rynkowa, czy też są one przeszacowane – ich wartość wewnętrzna jest niższa niż cena rynkowa.

Analiza fundamentalna w ocenie końcowej oraz każdy z jej etapów ma dać jasną odpowiedź na pytanie, czy opłaca się inwestowanie w dane akcje. Jeśli uzyskamy pozytywną odpowiedź, możemy podjąć decyzję o dalszej analizie. Jeśli na tym etapie uzyskamy negatywną odpowiedź zwrotną, czyli nieopłacalność danej inwestycji, należy na tym etapie zakończyć analizę, bez przechodzenia do jej kolejnych etapów.

Analiza fundamentalna szybkim sposobem na wycenę akcji

Narzędzia analizy fundamentalnej mają pomóc Tobie, inwestorowi, znaleźć odpowiedź na chyba najważniejsze pytanie „Czy lokowanie kapitału w akcje tej spółki przyniesie oczekiwane zyski”? Końcowym „produktem” analizy fundamentalnej jest ustalenie realnej wartości danego instrumentu finansowego – jego „wartości wewnętrznej”.

Analiza fundamentalna opiera się na analizie sytuacji gospodarczej, geopolitycznej oraz danych zarówno ilościowych, jak i jakościowy w przedsiębiorstwie – ideałem byłoby zgromadzenie danych o wszystkich czynnikach mających wpływ na wycenę określonych papierów wartościowych.

Z reguły narzędzia te są wykorzystywane do określania wartości akcji, jednak można je stosować także w przypadku innych papierów wartościowych – obligacji, walut, jak i całych gospodarek oraz poszczególnych ich sektorów.

Analizę fundamentalną stosują głównie ci, którzy zainteresowani są inwestycjami długoterminowymi. W krótkim okresie wycena aktywów może bowiem znacząco różnić się od ich rzeczywistej wartości. Niestety nie sposób określić, ile czasu musi minąć, by wycena akcji za pomocą narzędzi analizy fundamentalnej pokrywała się z rzeczywistym kursem akcji. Czasem ten proces trwa raptem kilka dni, bywa również i tak, że trwa kilka lat.

Jak zapewne już wiesz, analiza techniczna opiera się o analizowanie wykresów. Analiza fundamentalna to przede wszystkim badanie sprawozdań finansowego (w tym rachunku zysku i strat, bilansu itd.) określonego emitenta.

W oparciu o dane – raporty okresowe (dane dotyczące przeszłości) stosując narzędzia analizy fundamentalnej, inwestorzy dążą do ustalenia aktualnej wartości określonych papierów wartościowych oraz dokonują prognozy na interesujących ich okres. Nie jest to jednakże wyłącznie prosta analiza danych ilościowych. Dużą uwagę inwestorów przykuwają również dane typu jakościowego – niematerialne i trudne do jednoznacznie oceny aspekty np. fachowość zarządzających danych spółką. Nie należy pomijać tej części analizy, bowiem może to wypaczyć wyniki całej pracy – w szczególności w tych przedsiębiorstwach, w który jakość kadry zarządzającej (lub ogólnie marki) jest wysoko skorelowana z osiąganymi wynikami. W długim okresie wycena pokryje się z rzeczywistymi cenami akcji określonej spółki. W związku z czym jeśli inwestor uzna, że akcje są niedowartościowane, winien dokonać transakcji ich zakupu. Jeśli z kolei uzna, że są przewartościowane, winien je jak najszybciej sprzedać.

Przykład wyceny metodą analizy fundamentalnej

Cena akcji spółki X na giełdzie kształtuje się na poziomie 50 zł. Inwestor stosując narzędzia analizy fundamentalnej, ustalił wartość tej akcji na 60 zł. Słowem, wartość wewnętrzna tychże akcji to 60 zł. Wysnuł on zatem prosty wniosek – akcje spółki X są niedowartościowane, wobec tego warto zwrócić na nie większe uwagę i szukać możliwości ich zakupu. Ich aktualna wartość rynkowa kształtuje się na niższym poziomie niż wartość wewnętrzna, co dobrze rokuje na przyszłość.
W przypadku analizy fundamentalnej należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Jakie zyski notuje badane przedsiębiorstwo?
 • Jaką zdolnością do obsługi własnego zadłużenia charakteryzuje się badane przedsiębiorstwo?
 • Jak kształtuje się pozycja na rynku badanego przedsiębiorstwa w odniesieniu do przedsiębiorstw konkurencyjnych?
 • Czy przychody się zwiększają? Jeśli tak, to w jakim tempie?
 • Czy przypadkiem raporty nie są sfałszowane? Kiedy były one ostatni raz badane przez biegłego rewidenta?

To tylko kilka przykładowych pytań, ich liczba w rzeczywistości jest nieograniczona. Kluczową kwestią jest ocena opłacalności lokowania kapitału w akcje badanego przedsiębiorstwa. Analizę fundamentalną inwestor winien traktować jako narzędzie pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie.

By analiza fundamentalna była przeprowadzona poprawnie i jej wyniki były rzetelne oraz przydatne, musi opierać się ona na:

 • Analizie sytuacji makroekonomicznej
 • Analizie sektorowej
 • Analizie sytuacji badanego przedsiębiorstwa
 • Analizie finansowej badanego przedsiębiorstwa
 • Końcowej wycenie akcji badanego przedsiębiorstwa

Analiza sytuacji makroekonomicznej

To pierwszy i podstawowy etap analizy fundamentalnej, który jest konieczny do uzyskania rzetelnych wyników. Każda spółka czy przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonym otoczeniu gospodarczym i zawsze w pewnym stopniu, większym bądź mniejszym, jest od niego zależne.

Analiza sytuacji makroekonomicznej oparta jest o analizę danych takich jakich tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, poziomu stopy inflacji, stóp procentowych oraz danych dotyczących sytuacji demograficznej, funkcjonowania związków zawodowych, charakterystyki społeczno- kulturowej. Ten rodzaj analizy fundamentalnej jest szczególnie przydatny przy określaniu atrakcyjności inwestowania na danym rynku krajowym – takim jak rynek akcji polskich.

Analiza sektorowa

Ten typ analizy fundamentalnej pomaga określić atrakcyjność inwestowania w dany sektor gospodarczy. Analiza ta opiera się o dane dotyczące tego, jakie wyniki będą osiągały przedsiębiorstwa danego sektora gospodarczego jako całość.

Analiza sektora oparta jest o proste założenie – wszystkie przedsiębiorstwa z określonego sektora charakteryzują się podobnymi trendami, wynikają one bowiem z bardzo podobnych czynników gospodarczych mających wpływ na funkcjonowanie i wyniki finansowe przedsiębiorstw.

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

Następnym krokiem jest już analiza poszczególnych przedsiębiorstw, w której badamy pozycje danego przedsiębiorstwa w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorstw funkcjonujących w danym sektorze gospodarki.

Dokonuje się tego, stosując takie narzędzia jak analiza SWOT, która pozwoli nam określić zarówno mocne, jak i słabe strony badanego przedsiębiorstwa. Jednocześnie jesteśmy w stanie zbadać szanse oraz zagrożenia, które wynikają z charakterystyki otoczenia, w jakim dane przedsiębiorstwo działa.

W analizie sytuacyjnej przedsiębiorstwa należy również zwrócić uwagę na dane jakościowe, niedotyczące bezpośrednio finansów – profesjonalizm kadry zarządzającej, jakość produktów i usług etc.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Opiera się tylko i wyłącznie na danych dotyczących finansów danego przedsiębiorstwa. Dane znajdują się między innymi w raportach okresowy, do których tworzenia zobligowane są spółki notowane na giełdzie, a które są w regularnych odstępach czasu publikowana np. na stronie WWW przedsiębiorstwa. Analizując te dane, określamy płynność oraz stabilność finansowa, wypłacalność badanego przedsiębiorstwa – w tym przypadku stosujemy analizę wskaźnikową.

Końcowa wycena akcji

Jest to ostatni etap analizy fundamentalnej.

Cały proces badania danego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu narzędzi analizy fundamentalnej, zajmuje dużo czasu oraz wymaga posiadania nie tylko sporej ilości danych dotyczących danego przedsiębiorstwa jak i jego otoczenia (w tym danych makroekonomicznych). Dlatego dobrym pomysłem jest korzystanie z wyników, do których doszli profesjonalni analitycy finansowi.

Warto pamiętać o tym, że wycena akcji wymaga przyjęcia pewnych założeń – np. określenie wzrostu przychodów w przyszłości, dlatego też nigdy nie będzie w 100% odzwierciedlać rzeczywistości.

Mimo że analiza fundamentalna jest często krytykowana przez osoby preferujące narzędzia analizy technicznej, warto rozważyć jej zastosowanie przy tworzeniu własnej strategii inwestycyjnej.
Na koniec tych rozważań zdradzę Ci małą tajemnice – Warren Buffet oraz Peter Lynch zbili swoje majątki, stosując narzędzia analizy fundamentalnej. Dodatkowo Buffet zakładał, że inwestować należy tylko w takich sektorach, których działalność w pełni się rozumie. Dlatego też w jego portfelu bardzo rzadko znajdowały się akcje spółek z sektora nowoczesnych technologii, gdzie model biznesowy nie był przez niego do końca zrozumiany.

Użytkownicy trafili tu dzięki frazom:

 • Analiza makrootoczenia Analiza makrootoczenia
 • analiza fundamentalna
 • analiza fundamentalna spółek
 • analiza fundamentalna spolki obejmuje
 • co to jestanaliza fundamentalna spólki
 • fundamentalna analiza
 • metody wyceny spolki analiza fundamentalna