Kontrakty na różnice kursowe CFD

kontrakty CFD=kontrakty na różnice kursowe

1565

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są coraz częściej spotykanym instrumentem finansowym, którym możemy handlować u brokerów. Uczestnicy transakcji zakładają się o cenę danego towaru w przyszłości i w zależności od jego ceny, sprzedający oddaje kupującemu różnicę w cenie lub kupujący oddaje sprzedającemu. Dzięki kontraktom różnic kursowych możemy handlować towarami, których faktycznie nie posiadamy i nigdy nie będziemy posiadali. Przykładowo, możemy kupić kontrakty na złoto, srebro, akcje firm lub nawet kakao. Jeżeli cena danego instrumentu finansowego wzrośnie, kupujący otrzyma pieniądze od sprzedającego i vice versa.

Wynalezione w Anglii kontrakty CFD były początkowo używane do papierów wartościowych, a obecnie są szeroko stosowane, dzięki możliwości uniknięcia niektórych podatków w kilku jurysdykcjach. Co więcej, kontrakty CFD stały się szeroko stosowane wśród klientów prywatnych jako znacznie uproszczony proces handlowy, który pozwala na zastosowanie znacznego wskaźnika dźwigni, co czyni handel spekulacyjny bardzo opłacalnym.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen instrumentów bazowych. Dzięki temu inwestor  nie musi czekać na hossę na rynku, ponieważ  może zarabiać w każdych warunkach.  Z drugiej strony warto także zwrócić uwagę na zagrożenia związane z wykorzystaniem tego typu instrumentów. Warto korzystać z usług dobrze znanych na świecie brokerów forex takich których znajdziesz na stronie MonitorFX.pl, którzy podlegają regulacjom urzędów nadzorujących rynki finansowe oraz prowadzą odpowiedzialną akcję edukowania inwestorów  w zakresie inwestycji.

Jak przebiega transakcja CFD

Kontrakty CFD

Załóżmy, że chcesz kupić 1000 akcji spółki BP. Możesz kupić je przez maklera, płacąc pełną wartość akcji (1000 x aktualna rynkowa cena sprzedaży BP) powiększoną o prowizję dla maklera.Możesz też kupić 1000 kontraktów CFD na akcje BP po aktualnej cenie rynkowej, korzystając z usług brokerow forex. Ryzyko, jakie ponosisz, jest identyczne, ale do otwarcia kontraktu potrzebny jest tylko depozyt zabezpieczający na pokrycie ewentualnego spadku kursu i niewielka opłata z tytułu prowizji. Sprzedaż akcji CFD jest prosta. Wystarczy otworzyć pozycję krótką po naszej cenie kupna. Dlatego z kontraktów CFD często korzystają klienci chcący zabezpieczyć dotychczasowy portfel inwestycyjny. Mimo że początkowo kontrakty CFD służyły do obrotu akcjami, można za ich pomocą inwestować także w indeksy, waluty, surowce energetyczne, metale, towary i inne aktywa.

Transakcje na kontraktach CFD

Kontrakty na różnice kursowe („CFD”) są produktami lewarowanymi i posiadają wysoki poziom ryzyka transakcyjnego ich ceny mogą szybko ulec zmianie w momencie np. odwrócenia trendu rynkowego. Należy pamiętać, że klient może samodzielnie ustawić poziom dźwigni finansowej na rachunku inwestycyjnym. Dźwignia finansowa jest mieczem obosiecznym- w praktyce oznacza to, że trader może zarobić duże pieniądze w krótkim czasie ale tym samym zwiększa ryzyko inwestycyjne.

Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich osób, dlatego potencalny inwestor musi mieć pewność, że rozumie ryzyko. Handel instrumentami finansowymi zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo nie powinieneś uczestniczyć w obrocie instrumentami finansowymi, chyba że rozumiesz produkty i związane z nimi ryzyko.

Kontrakty CFD – To instrument finansowy, który umożliwia inwestorowi obrót kapitałem w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości określonego instrumentu bazowego, dla par walutowych, indeksów, surowców i kontraktów terminowych. Jeśli transakcje Klienta okażą się prawdziwe, będzie on osiągać zyski z różnicy wartości (pomniejszonej o koszty), ale będzie musiał zapłacić różnicę w wartości (plus koszty), jeżeli jego przypuszczenia okażą się błędne.

Kontrakty CFD dostępne są z mechanizmem dźwigni finansowej, dzięki czemu Klient może zająć pozycję większą niż na podstawie własnych funduszy. Dlatego stosunkowo niewielki ruch Instrument Bazowego na Rynku może mieć bardzo duży wpływ na kapitał Klienta. Jeżeli ruch na rynku jest na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć dobry wynik, ale równie małe niekorzystne zmiany na rynku mogą nie tylko szybko spowodować utratę całości depozytów klienta, ale także mogą narazić na duże dodatkowe straty. Transakcje CFD wiążą się więc z wysokim poziomem ryzyka.

Kontrakty CFD są dostępne z mechanizmem dźwigni, dzięki której inwestor może zająć pozycję większą niż na podstawie funduszy własnych. Dlatego stosunkowo niewielki ruch instrumentu finansowego na rynku kapitałowym może mieć bardzo duży wpływ na saldo rachunku klienta. Jeśli ruch na rynku jest na korzyść klienta, klient może osiągnąć dobry wynik, ale równie małe niekorzystne zmiany na rynku mogą nie tylko szybko spowodować utratę środków przeznaczonych na inwestowanie. Transakcje CFD wiążą się zatem z wysokim poziomem ryzyka gdy go nie kontrolujemy.

Przyszły inwestor musi dokładnie rozważyć istniejące wysokie ryzyko strat i zysków. Cena CFD jest pochodną ceny instrumentu bazowego, do którego się odnosi. Notowania mogą być bardzo zmienne. Ceny kontraktów CFD i aktywów bazowych mogą ulegać szybkim i szerokim wahaniom i mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany warunków rynkowych. W pewnych h, wykonanie deklarowanych transakcji po cenach niestrategicznych może nie być możliwe. Na ceny kontraktów i instrumentów bazowych mają wpływ, między innymi, zmiany podaży i popytu, wydarzenia polityczne, rolnicze, handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz przeważające cechy psychologiczne charakterystyczne dla rynku.

Zalety z handlu na kontraktach CFD

 • Możliwość zaangażowania się na rynku akcji bez konieczności nabywania instrumentu bazowego, np. bez konieczności kupowania akcji. Zamiast tego inwestor płaci prowizję za zawarcie kontraktu, a następnie płaci odsetki od pozostałej wartości instrumentu bazowego, jeżeli decyduje się utrzymać kontrakt przez dłuższy okres. Odsetki naliczane są do momentu. gdy inwestor zdecyduje się zamknąć kontrakt.
 • Wyższy zysk przy mniejszej inwestycji: w porównaniu do tradycyjnego obrotu akcjami kontrakty CFD oferują możliwość osiągnięcia wyższego zysku pomimo zainwestowania niższej kwoty. Z drugiej strony, zdecydowanie wyższe mogą być też straty. Kontrakty CFD umożliwiają jednak zarówno szybkie zamykanie pozycji stratnych (poprzez wypowiedzenie kontraktu), jak i łatwe utrzymywanie pozycji zyskownych (w tym przypadku wystarczy nic nie robić).
 • Spekulacje związane ze zmianami cen: kontrakty CFD umożliwiają spekulacje związane ze zmianami cen bez konieczności nabywania instrumentów bazowych. Dzieje się tak, ponieważ kontrakty te finansowane są dźwignią bazującą na depozycie zabezpieczającym, zaś zyski i straty określane są jako różnice między ceną zakupu i sprzedaży. Ponieważ kontrakty CFD są lewarowane, inwestorzy muszą zainwestować jedynie niewielki ułamek ich wartości, aby móc nimi obracać.
 • Pozycje długie i krótkie: kontrakty CFD można nabywać, gdy przewiduje się zarówno wzrosty, jak i spadki wartości instrumentów bazowych. Zakup kontraktu CFD przez inwestorów spodziewających się wzrostu wartości instrumentu bazowego określany jest mianem „zajęcia długiej pozycji”. Zakup kontraktu CFD przez inwestora prognozującego spadek wartości instrumentu bazowego określa się natomiast jako „zajęcie pozycji krótkiej”. Zajęcie pozycji krótkiej daje okazję do spekulacyjnego zarabiania na spadkach cen.
 • Dywidendy: zajmowanie „pozycji długiej” oznacza możliwość otrzymywania dywidendy w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymują je osoby faktycznie posiadające akcje. Jeżeli jednak zajmuje się „pozycję krótką”, sytuacja wygląda odwrotnie – trzeba wypłacić dywidendę.
 • Brak daty wygaśnięcia kontraktu: pozycję można utrzymywać tak długo, jak się chce.
 • Lewarowanie inwestycji do 20x: w internetowym obrocie kontraktami CFD można korzystać z dźwigni do 20x. Tego rodzaju finansowanie nazywane jest często margin trading.

Tysiące rynków na jednej platformie

Brokerzy oferują kontrakty CFD na tysiące instrumentów finansowych, w tym kontrakty CFD na akcje, indeksy, waluty, towary, stopy procentowe i sektory. Kontrakty CFD pozwalają na zawieranie transakcji na wszystkich głównych giełdach i rynkach pozagiełdowych na świecie, w tym w Polsce i na innych rynkach europejskich, amerykańskich, azjatyckich i australijskich w bardzo krótkim czasie. Nasze prowizje i spready należą do najniższych na rynku. W przypadku głównych indeksów oferujemy 1 punktowy spread, na rynku Forex oferujemy zmienne i stałe spready (np. 1 stały spread na EUR / USD) i np. nie nakładamy minimalnej prowizji na polskie akcje, co oznacza, że transakcje mogą być przeprowadzane w opłacalny sposób CFD nawet dla jednej akcji.

Podsumowanie

 • dostępność CFD opierających się na bardzo wielu różnych klasach aktywów,
 • możliwość generowania zysków zarówno na spadkach jak i na wzrostach rynku,
 • w odróżnieniu od kontraktów notowanych na giełdzie papierów wartościowych, niektóre kontrakty CFD nie mają określonej daty wygasania – otwarta pozycja jest automatycznie odnawiana na zakończenie dnia, z uwzględnieniem opłat z tytułu finansowania pozycji (opłaty dostępne do wglądu w Specyfikacji Instrumentów Finansowych – podawanej w formie Komunikatu Biura Maklerskiego),
 • zastosowanie dźwigni finansowej pozwala na zawieranie transakcji przy niewielkim wkładzie finansowym,
 • dźwignia finansowa pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w krótkim czasie ( należy zwrócić uwagę, że efekt dźwigni obejmuje również potencjalnie wygenerowane straty),
 • kupno lub sprzedaż kontraktu CFD nie oznacza bezpośredniego nabycia instrumentu bazowego – prawa i obowiązki płynące z posiadania instrumentu bazowego nie są uwzględniane w przypadku nabycia kontraktu,
 • prowizje są płacone zarówno za zakup jak i późniejszą sprzedaż kontraktu CFD (prowizja za otwarcie i zamkniecie pozycji),
 • kontrakty CFD nie są standaryzowane. Każdy broker podaje do wiadomości Klientów warunki dotyczące danego kontraktu.