Akcje na okaziciela

787

Akcje na okaziciela są akcjami, do których uprawniona jest osoba posiadająca dokument akcji. Nie jest powiązany z żadną konkretną osobą, a dane osobowe akcjonariusza nie są ujawniane w dokumencie akcji. Ponadto, w przeciwieństwie do akcji imiennych, akcje na okaziciela mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie.

Sprzedaż akcji na okaziciela

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych sprzedaż akcji na okaziciela nie może być ograniczona statutem spółki, co stanowi kolejną emisję odróżniającą akcje na okaziciela od akcji imiennych, których sprzedaż może zostać zawieszona na podstawie przepisów ustawy lub przepisów ustawowych.

Jak wspomniano powyżej, w przypadku akcji na okaziciela posiadacz akcji ma prawo wykonywać wynikające z nich prawa. Dlatego sprzedaż akcji na okaziciela nie wymaga żadnej szczególnej formy. Dlatego ich sprzedaż odbywa się poprzez przeniesienie własności akcji. Może to nastąpić poprzez fizyczne wydanie dokumentu lub, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, za pomocą innych środków przeniesienia własności zawartych w art. 349–351 kodeksu cywilnego.

Należy pamiętać, że Kodeks spółek handlowych nie reguluje bezpośrednio przenoszenia akcji na okaziciela – czyni to jedynie w odniesieniu do akcji imiennych, dlatego zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zastosowanie mają również przepisy Kodeksu cywilnego . Następnie przeniesienie może nastąpić na przykład poprzez zawarcie umowy i powiadomienie kupującego, ale bez fizycznego wydawania dokumentów.

Ważne jest również, aby dokument akcji na okaziciela nie mógł zostać wydany przed dokonaniem pełnej zapłaty. Jeśli kwota częściowa została zapłacona, firma musi wydać osobiste tymczasowe zaświadczenie, które będzie wystarczającym dowodem zapłaty niepełnej kwoty należnej.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne

Kodeks spółek handlowych przewiduje zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne na wniosek akcjonariusza, o ile statut spółki nie stanowi inaczej. Jest to indywidualne prawo akcjonariusza, które nie musi być potwierdzone w statucie spółki i należy je odróżnić od sytuacji, w której sama spółka decyduje się na konwersję akcji.

Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne powoduje konieczność przestrzegania nowego systemu prawnego właściwego dla danego rodzaju akcji. Warto zauważyć, że dotychczasowy posiadacz może skorzystać z takiej konwersji. Zmiana ta może obejmować przywilej akcji imiennych przewidziany w statucie.

Prawo akcjonariusza do zamiany akcji nie jest prawem absolutnym. Może być ograniczone:

  • bezpośrednio – przez samych akcjonariuszy, wskazując w statucie, że zamiana jest niedopuszczalna,
  • pośrednio – przez samych akcjonariuszy, przyjmując w statucie możliwość emisji przez spółkę tylko jednego rodzaju akcji,
  • według rangi ustawowej – Kodeks spółek handlowych z góry określa charakter niektórych akcji.

Umowa sprzedaży akcji na okaziciela  

Jak wspomniano powyżej, akcje na okaziciela charakteryzują się łatwą zbywalnością. Sprzedaż nie wymaga żadnej specjalnej formy. Zwykle dzieje się to jednak na podstawie pisemnej umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży akcji na okaziciela powinna zawierać dane osobowe i adresowe kupującego i zbywającego, liczbę i wartość nominalną akcji, obowiązki nałożone na każdą ze stron, a także oświadczenie sprzedającego o przeniesieniu własności akcji. Dokumenty powinny również zawierać kopie sprzedającego, kupującego i spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcje na okaziciela a księga akcyjna

W przypadku częściowej płatności wydawane jest osobiste tymczasowe zaświadczenie, które obejmuje te same prawa co udział. Jest to dokument wydawany tylko na czas określony i jest ważny do momentu pełnej zapłaty za akcje. W końcu zostaje zastąpione akcją. Po zapłaceniu pełnej kwoty akcjonariusz ma roszczenie wobec spółki o zamianę certyfikatu na akcje.

Ponadto zarejestrowany certyfikat tymczasowy wymaga wpisu do rejestru akcji, tj. Rejestru akcji imiennych i certyfikatów tymczasowych prowadzonych przez Zarząd spółki. Dokument osobistego tymczasowego certyfikatu jest traktowany jako tymczasowy substytut akcji, dlatego musi mieć określoną formę i treść. Powinien być sporządzony na piśmie i musi zawierać między innymi dane dotyczące siedziby i adresu spółki, wartości nominalnej akcji, daty emisji lub daty rejestracji spółki.