ExxonMobile

Exxon Mobile jest jedną z największych na świecie korporacji działającej w branży energetycznej oraz paliwowej. XOM wyceniany jest na około 350 mld$, co oznacza, że jest w pierwszej piętnastce spółek o największej kapitalizacji, które są notowane na amerykańskiej giełdzie. Podstawową działalnością spółki jest wydobycie, przetwórstwo oraz rafinacja ropy naftowej. Spółka działa także na rynku gazu ziemnego. Firma zatrudnia około 75 tysięcy pracowników. W 2016 roku Exxon osiągnął 244,3 mld dolarów przychodów oraz  19,71 mld $ zysku netto. Sama działalność spółki jest podzielona na trzy segmenty:

  • Upstream polega na poszukiwaniu oraz wydobyciu złóż węglowodorów (np. poprzez szczelinowanie). Spółka wydobywa węglowodory w 36 krajach na całym świecie.
  • Downstream polega na szerokorozumianym przetwórstwie węglowodorów m.in. produkcja paliw, smarów czy petrochemikaliów (aceton, etylen polimeryzacyjny). Exxon ma zakłady produkcyjne w 17 krajach na świecie.
  • Chemikalia spółka jest jednym z największych na świecie producentów chemicznych. Wysokiej jakości rozwiązania chemiczne są produkowane w 16 krajach na świecie.

Raport za IV kwartał 2017 roku.

Kluczowe informacje:

  • Wynik EBITDA wyniósł 9,045 mld$ co oznacza, że zwiększył się w ciągu roku o około 1,3%;
  • Skonsolidowany wynik operacyjny poprawił się r/r o 294,5% i wyniósł 3,203 mld$;
  • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,97$ co oznacza wzrost w ciągu roku o ponad 380%, jest to głównie efekt reformy podatkowej, która poprawiła wynik o 6,78 mld$ r/r;
  • Marża brutto ze sprzedaży wzrosła r/r o około 13,6 punktów procentowych do poziomu 44,31%;
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w IV Q 2017 7,411 mld$; Rok wcześniej Exxon osiągnął 7,396 mld $ przepływów operacyjnych. W całym 2017 roku OCF wyniósł nieco ponad 30 mld$, czyli o około 8 mld$ więcej niż w 2016 roku;
  • Exxon w minionym kwartale wypłacił dywidendę akcjonariuszom na łączną kwotę 3,289 mld$, jest to wzrost o 5% r/r;
  • CAPEX koncernu w IV Q 2017 roku osiągnął poziom 4,501 mld$, oznacza to wzrost r/r o około 15,8%. Narastająco w 2017 roku Exxon wydał około 15,402 mld$ co oznacza spadek r/r o około 4,7%.
mld $ IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
przychody 43,036 63,287 62,876 66,165 52,035
zysk operacyjny 0,812 6,064 4,156 5,694 3,203
zysk netto 1,68 4,01 3,35 3,97 8,38

Wydobycie i produkcja

Upstream

Warto zwrócić uwagę na to jak kształtowało się wydobycie węglowodorów w IV kwartale 2017 roku:

Wydobycie ropy naftowej oraz produkcja olei syntetycznych, bitumów (Exxon nie wydzielił pochodnych produktów ropy naftowej z zestawienia) itp.

Baryłka / dzień IVQ 2016 IV Q 2017
Stany Zjednoczone 496 000 525 000
Kanada / Ameryka Południowa 453 000 426 000
Europa 208 000 155 000
Afryka 449 000 403 000
Azja 726 000 690 000
Australia i Oceania 52 000 52 000
Razem 2 384 000 2 251 000

Pozyskiwanie ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz produkcja olei syntetycznych i bitumów spadło r/r o 5,6% do 2,251 mln baryłek na dzień. Wydobycie oraz produkcja pochodnych ropy naftowej nie spadła jednak we wszystkich regionach geograficznych. Najmocniej pod względem procentowym wzrosło wydobycie w Stanach Zjednoczonych (tj.+5,85% r/r). Najsłabszym regionem była Europa, gdzie dzienne wydobycie spadło o prawie 25,5% r/r tj. o 53 tys. baryłek dziennie.

Warto też wspomnieć o cenach transakcyjnych osiąganych na amerykańskim i zagranicznym rynku. W USA średnia cena realizacji sprzedaży ropy naftowej wyniosła 54,12$ co oznacza wzrost k/k o 9,37$, (benchmark jakim jest WTI wyniósł w IVQ 2017  55,35$). Rok wcześniej Exxon miał średnią cenę realizacji na poziomie 43,38$. W IV kwartale 2017 roku poza rynkiem amerykańskim Exxon osiągnął średnią cenę baryłki na poziomie 55,55$ ( cena ropy typu Brent na rynku wyniosła w tym czasie 61,39$/baryłkę). Rok wcześniej XOM osiągnął średnią cenę sprzedanej baryłki na poziomie 44,82$.

Wydobycie gazu ziemnego

MCF / dzień IV Q 2016 IV Q 2017
Stany Zjednoczone 2 997 000 2 753 000
Kanada / Ameryka Południowa 222 000 240 000
Europa 2 518 000 2 266 000
Afryka 7 000 6 000
Azja 3 698 000 3 855 000
Australia i Oceania 982 000 1 321 000
Razem 10 424 000 10 441 000

 Wydobycie gazu ziemnego wzrosło w IV kwartale 2017 roku o 0,16% r/r czyli o 17 000 MCF/dzień. Pod względem nominalnym wydobycie gazu ziemnego wzrosło najmocniej w Australii i Oceanii. Wzrost wydobycia wyniósł 339 000 MCF/dzień (+34,5% r/r). Bardzo mocno spadło wydobycie w USA (o 244 000 MCF/dzień), procentowo spadek wyniósł 8,1%. Warto również wspomnieć o rynku europejskim, gdzie wydobycie zmniejszyło się o 252 000 MCF tj. o 10% r/r. Średnia cena transakcyjna gazu ziemnego wyniosła w USA 2,70$/kcf  (tysiąc stóp sześciennych czyli 28,3 m3). Warto porównać ceny transakcyjne z benchmarkiem jakim są ceny gazu Henry-Hub. W IV kwartale 2017 roku wyniosła 2,93$. Rok wcześniej na rynku amerykańskim Exxon osiągnął średnią cenę na poziomie 2,69$/kcf a w poprzednim kwartale cena gazu sześciennego wyniosła 2,82$/kcf. Na rynku zagranicznym średnia cena gazu ziemnego wyniosła 6,04$/kcf, co oznacza wzrost w ciągu roku o 1,07$/kcf.

Downstream

Równie ciekawie prezentują się zmiany produkcji przetworzonej ropy naftowej.

Produkcja rafineryjna:

baryłka / dzień IV Q 2016 IV Q 2017
Stany Zjednoczone 1 604 000 1 379 000
Kanada 401 000 391 000
Europa 1 460 000 1 509 000
Azja i region Pacyfiku 706 000 728 000
Pozostałe 200 000 200 000
Razem 4 371 000 4 207 000

Produkcja przetworzonej ropy naftowej w IV kwartale 2017 roku wyniosła 4,207 mln baryłek na dzień. Oznacza to spadek produkcji o 164 000 baryłek/dzień (-3,75% r/r). Duży wpływ miał spadek produkcji w USA o 225 000 baryłek/dzień, co z nawiązką pokryło podniesienie się produkcji w Azji (+ 22 000 baryłek/dzień r/r) oraz Europie (+49 000 baryłek/dzień r/r).

Chemikalia (sprzedaż)

W tysiącach ton IV Q 2016 IV Q 2017
Stany Zjednoczone 2 409 2 399
Zagranica 3 900 4 383
Razem 6 309 6 782

W IV Q 2017 roku sprzedaż segmentu chemikaliów wyniosły 6 782 kt (tysiące ton).  Co oznacza, że sprzedaż produktów chemicznych wzrosła pod względem wolumenu o 7,5% r/r. Ilościowo sprzedaż zwiększyła się o 473 kt.

Zysk netto

Zysk netto wzrósł r/r o ponad 380% osiągając poziom 8,38 mld$. Powodem tak dużego wzrostu zysku był wpływ reformy podatkowej oraz zwyżka cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego co odbiło się pozytywnie na dochodowości segmentu Upstream.

Zysk netto w segmencie Upstream

Exxon (mln$) IV Q 2016 IV Q 2017
Stany Zjednoczone -2 328 7 061
Zagranica 1 686 1 291
Razem -642 8 352

Wzrostu cen węglowodorów poprawił wynik netto o 1,2 mld$, jednak głównym powodem wzrostu zysku netto była wpływ reformy podatkowej, która spowodowała dodatni efekt na poziomie 7,9 mld$.

Zysk netto w segmencie Downstream

Exxon (mln$) IV Q 2016 IV Q 2017
Stany Zjednoczone 270 918
Zagranica 971 646
Razem 1 241 1 564

 Mimo wzrostu cen ropy naftowej segment Downstream zanotował wzrost wyniku netto. Zysk netto zwiększył się w IV kwartale 2017 roku o około 323 mln$ co oznacza wzrost w skali roku o 26%. Powodem mocnego wzrostu wyników była mocna poprawa marży rafineryjnej (+250 mln$ r/r), co nawiązką pokryło wpływ spadku wolumenu sprzedaży (-190 mln$ r/r). Bardzo duży wpływ na poprawę wyników miała reforma podatkowa, która zwiększyła wyniki o 612 mln$. Z kolei „pozostałe” zdarzenia osłabiły wynik o 350 mln$.

Zysk netto w segmencie Chemikalia

Exxon (mln$) IV Q 2016 IV Q 2017
Stany Zjednoczone 352 777
Zagranica 520 493
Razem 872 1 270

Mimo wzrostu cen na rynku węglowodorów, która  odbiła się na marży na produktach (-30 mln$ r/r), mocno wzrósł wolumen sprzedaży, co poprawiło wynik netto o 100 mln$. Kluczowy wpływ na wynik segmentu miała reforma podatkowa, która powiększyła wyniki o 335 mln$.

Marże

Exxon IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
marża operacyjna 1,01% 9,35% 6,61% 8,44% 5,80%
marża netto 2,75% 6,34% 5,33% 6,00% 16,10%

Z powodu wzrostu cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego widać poprawę marżowości biznesu.  Marża operacyjna zwiększyła się o prawie 5 punktów procentowych, z kolei ogromny wzrost marży netto wynika z reformy podatkowej oraz wpływu zdarzeń jednorazowych. Bez niech zysk netto wyniósłby około 1,6 mld$.

Exxon IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
ROA 2,31% 2,96% 3,45% 3,81% 5,69%
ROE 4,61% 5,94% 6,67% 7,30% 10,76%

Wpływ zdarzeń jednorazowych oraz podatkowych doprowadził do znacznej poprawy wskaźników rentowności aktywów (ROA) oraz kapitałów własnych (ROE). Rentowność kapitałów własnych oraz aktywów poprawia się już czwarty kwartał z rzędu.

FCF, dywidenda i skup akcji

Exxon IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
FCF 7 396 8 173 6 947 7 535 7 411
Skup akcji 250 501 13 1 232
Dywidenda 3 133 3 134 3 289 3 289 3 289

Wolne przepływy pieniężne wzrosły w ciągu roku o 0,2% r/r. Warto wspomnieć, że osiągnięty poziom FCF pozwolił z nawiązką pokryć wydatki związane z wypłaceniem dywidendy oraz skupem akcji zarówno w ostatnim kwartale jak i w całym 2017 roku. Dodatkowo zmniejszane są wydatki związane ze skupem akcji – spadły one z 977 mln$ w 2016 roku do 747 mln$ w 2017 roku. Warto wspomnieć, że jeszcze w 2014 roku Exxon przeznaczał na skup akcji ponad 13 mld$.

Exxon jest na razie maszynką do generowania gotówki. W ciągu ostatniego roku spółka wygenerowała 14,66 mld$ FCF oraz 30 mld$ przepływów operacyjnych. Jest to pozytywną informacją, ponieważ spółka potrafi generować gotówkę z podstawowej działalności, co świadczy o „zdrowym” biznesie. Należy jednak pamiętać, że spółka cały czas ogranicza wydatki na CAPEX, które spadły z około 33 mld$ w 2014 roku do około 15 mld$ w 2017 roku. Przy utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na poziomie z 2014 roku, obecny FCF byłby ujemny.

Wskaźniki płynności oraz zadłużenia

Exxon IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Płynność bieżąca        0,87           0,81  0,83  0,85  0,82   
Płynność szybka        0,55           0,53  0,53  0,54  0,52   

Płynność spółki znajduje się poniżej „książkowych”, bezpiecznych poziomów. Jednak porównując ostatnie 15 kwartałów obecne poziomy wskaźników tylko nieznacznie odbiegają od „normy” jaka była w 2014 roku.

Exxon IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Zadłużenie ogółem 49,34% 48,53% 45,82% 47,84% 46,17%

Zadłużenie spółki systematycznie zmniejsza się, obecnie wskaźnik ogólnego zadłużenia znajduje się poniżej bezpiecznego poziomu jakim jest stosunek kapitałów własnych do zobowiązań wynoszący 1:1.

Podsumowanie:

Analizując raport za IV kwartał 2017 roku widać, że wzrost cen ropy naftowej oraz stabilizacja notować gazu ziemnego wpłynęła znacząco na dochodowość biznesu „upstream”, natomiast pogorszył (patrząc k/k) wyniki segment „downstream: i „chemia”. Wpływ reformy podatkowej oraz zdarzeń jednorazowych poprawił kwartalny oraz roczny wynik netto o ponad 6,7 mld$. Bez tych zdarzeń wynik netto za IV kwartał 2017 roku byłby niższy niż w 2016 roku. Co prawda segment upstream poprawił się w IV kwartale 2017 roku o 1,025 mld$ r/r, jednak wzrastające cny węglowodorów odbiły się niekorzystnie na segmencie downstream (-289 mln$). Segment C&F wygenerował wynik gorszy o 882 mln$, natomiast chemiczny poprawił się o 63 mln$. Natomiast w całym 2017 roku poza reformą podatkową, główny pozytywny wpływ na wyniki miał segment upstream, który poprawił się r/r o prawie 5,4 mld$. Nieźle poradził sobie także downstream, którego wynik netto wzrósł o ponad 730 mln$, co z nawiązką pokryło spadek zysków w segmencie chemicznym (-430 mln$ r/r).

Martwi natomiast spadek wydobycia ropy naftowej oraz niewielki wzrost wydobycia gazu ziemnego. Spółka musi zacząć ponosić większe nakłady inwestycyjne aby poprawić wolumen wydobycia. Nie dziwi zatem informacja o planowanym podniesieniu nakładów na CAPEX do 24 mld$ w 2018 roku.

Warto wspomnieć, że mimo solidnych przepływów operacyjnych, które wyniosły ponad 30 mld$, spółka musiała się posiłkować sprzedażą aktywów na poziomie 3,1 mld$ aby móc sfinansować nakłady inwestycyjne oraz wypłatę dywidendy oraz niewielki skup akcji.

Pozytywnie należy ocenić zwiększenie nacisku na dywersyfikacje biznesu spółki. Świetnie wpasowuje się w to niedawny zakup Jurong Aromatics Corporation, który pomoże spółce mocniej zaistnieć na rynku p-ksylenu czy o-ksylenu. Obecnie Exxon oprócz przychodów generowanych z wydobycia i sprzedaży węglowodorów coraz istotniejsze są segmenty „downstream” oraz „chemia”. Tym samym pozwoli to spółce znaleźć swoje miejsce na rynku w świecie „elektrycznych samochodów”.

Przecena rynkowa w połączeniu z reformą podatkową spowodowała, że forward PE przy obecnej kapitalizacji wynosi około 15,8, natomiast FCF yield jest na poziomie 4,6%. Długoterminowych inwestorów może skusić wciąż przyzwoita dywidenda, która wynosi obecne około 4,1% rocznie.

Rekomendacje:

Rekomendujący Rekomendacja Cena docelowa Data rekomendacji
HSBC Secutities Kupuj 85$ 15.03.2018
Citigroup Neutralnie 81$ 08.03.2018
Barclays Niedoważaj 84$ 06.02.2018
Credit Suisse Neutralnie 80$ 05.02.2018
Witryna | Artykuły

MonitorFX.pl tworzymy z pasji do giełdy i rynku forex. Piszemy również o ekonomii, walutach i rynku kapitałowym z pasji, którą jest trading.