Prawo do akcji (PDA)

1524

W myśl ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawa do akcji („PDA”) to papiery wartościowe, które uprawniają do otrzymania akcji nowej emisji. Instrument stosowany w przypadku spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym. Powstają z chwilą dokonania przydziału akcji nowej emisji i wygasają z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych. W tym też czasie mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału PDA są automatycznie zamieniane na akcje. PDA nie dają ich posiadaczowi uprawnień, które wynikają z posiadania akcji.

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Prawo do akcji (PDA) to papier wartościowy reprezentujący prawo do otrzymania akcji sprzedawanych w publicznej subskrypcji po ich ostatecznym zarejestrowaniu w Sądzie Rejestrowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. PDA mają za zadanie umożliwić obrót prawem własności do nowych akcji w możliwie krótkim czasie. Po zakończeniu ich publicznej subskrypcji, bez konieczności oczekiwania na zakończenie formalnej procedury rejestracji. Bardziej szczegółowy opis PDA można między innymi znaleźć na stronie internetowej GPW: www.gpw.pl

 • Złożoność Niska
 • Warianty instrumentu Brak
 • Dokumenty informacyjne Jak dla akcji sprzedawanych w publicznej subskrypcji
 • Profil zysków i strat Instrument liniowy
 • Rynek obrotu Wtórny obrót PDA odbywa się na rynku regulowanym i podlega takim samym regułom, jak obrót akcjami.
 • Depozyt zabezpieczający Brak wymogów
 • Opis składników Instrument prosty
 • Gwarancje Brak
 • Dźwignia finansowa Brak
 • Zmienność ceny Wysoka
 • Ryzyko płynności Niskie / średnie – zależnie od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne PDA
 • Ryzyko stopy procentowej Niskie
 • Ryzyko kredytowe Niskie

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA:

Ryzyka rozkładają się analogicznie ja w przypadku akcji. Ponad to istnieje:

Ryzyko odmowy lub opóźnienia rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd, które powiązane jest z ryzykiem niedojścia emisji do skutku – w przypadku odmowy rejestracji akcji nowej emisji istnieje ryzyko niedojścia emisji do skutku. W tym przypadku emitent zobowiązany jest do zwrotu środków posiadaczowi PDA. Natomiast w przypadku opóźnienia rejestracji akcji nowej emisji może nastąpić opóźnienie w zamianie PDA na akcje oraz czasowy brak możliwości rynkowej wyceny PDA do chwili rejestracji.

PRZYKŁAD

Cena rynkowa akcji wynosi 16 PLN. Spółka postanowiła wyemitować 500.000 akcji. Wartość prawa do akcji wynosi 15 PLN i po takiej cenie Inwestor nabywa 1.000 praw do akcji. Po wycenie wszystkich akcji spółki, w tym również akcji nowej emisji, dokonanej przez rynek, określa się wartość jednej akcji spółki na kwotę 13 PLN. Tym samym strata Inwestora wynosi 2.000 PLN [(15 PLN – 13 PLN) x 1.000 = 2000 PLN].