Zysk EBIT Nike

2115

Akcje Nike jest jednym z największych na świecie producentów ubrań, obuwia oraz akcesoriów sportowych.

Raport Nike za II kwartał roku fiskalnego 2018.

Kluczowe informacje:

 • Przychody spółki w II kwartale roku obrotowego 2018 wzrosły r/r o około 4,5% do poziomu 8,554 mld$. Po odliczeniu wpływu różnic kursowych sprzedaż wzrosła o około 3% r/r
 • Rozwodniony kwartalny zysk na akcję wyniósł 0,46$ co jest wynikiem o 8% gorszym niż przed rokiem.
 • Efektywna stopa opodatkowania (ETR) wyniosła w II Q 2018 roku 12,7% rok wcześniej ETR wyniósł 24,4%.
 • Marża brutto osiągnęła poziom najniższy w ciągu ostatnich 15 kwartałów. W obecnym kwartale osiągnęła poziom 43%.
 • Kwartalny zysk netto spadł r/r o 8,91% do poziomu 767 mln$
 • Kwartalny zysk brutto ze sprzedaży wzrósł r/r o 1,63% do poziomu 3,678 mld$
 • W minionym kwartale koncern Nike skupił około 16,7 mln akcji za łączną kwotę 902 mln$.
 • Krocząca rentowność aktywów spadła w ciągu roku o ponad 160 punktów bazowych do poziomu 16,43%. Jest to poziom najniższy w ciągu ostatnich 10 kwartałów.
 • Krocząca rentowność kapitałów własnych spadła r/r o 7 punktów bazowych do poziomu 31,64%.

Przychody Nike

Przychody spółki wzrosły r/r o 4,57%. Warto zwrócić uwagę że tylko jeden z segmentów zanotował spadek sprzedaży porównując przychody r/r (akcesoria). Znaczny wpływ na przychody miało osłabienie się dolara amerykańskiego, co zmniejszyło przychody osiągnięte na rynkach zagranicznych. Odliczając wpływ różnic kursowych obroty wzrosły o około 3% r/r.

Przychody marek Nike według podziału na segmenty (pominięto przychody osiągnięte w segmencie marek Converse):

Mln $ II Q 2015 FY II Q 2016 FY II Q 2017 FY II Q 2018 FY
buty 4 267 4 592 4 822 5 026
ubrania 2 285 2 362 2 535 2 761
akcesoria 380 345 346 326
pozostałe 27 18 21 23
 • Najmocniej pod względem wartościowym wzrosła sprzedaż ubrań (+226 mln$). Pod względem procentowym przychody zwiększyły się o 8,9%. Po odliczeniu wpływu różnic  kursowych sprzedaż wzrosła r/r o około 8%.
 • Porównując II Q 2017 FY do II Q 2018 FY można zauważyć, że sprzedaż obuwia wzrosła o 4,23%. Podobnie jak w innych segmentach przychody poprawiło osłabienie USD. Odliczając wpływ różnic kursowych przychody wzrosły r/r o 3%. Pod względem wartościowym sprzedaż wzrosła r/r o 204 mln$.
 • Najsłabiej wypadła sprzedaż akcesoriów sportowych. Przychody z tego segmentu spadły w ciągu roku o 20 mln$ tj. o 5,8%. Po odliczeniu wpływu osłabienia dolara względem innych walut sprzedaż spadła o około 7%.

Przychody podział geograficzny:

Ciekawie prezentuje się geograficzny podział przychodów jakie osiągnęła spółka Nike. Warto wspomnieć, że w porównaniu z danych z II Q 2017 FY zmieniono podział geograficzny. Zlikwidowano takie regiony jak Europa Zachodnia, CEE, Japonia oraz kraje rozwijające się. Pojawiły się natomiast „Europa, Bliski Wchód i Afryka” oraz „Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska”. Regiony takie jak „Chiny” oraz „Ameryka Północna” pozostały bez zmian.

 • Najwięcej przychodów spółka osiąga na rynkach Ameryki Północnej. Udział w sprzedaży ogółem spadł r/r o ponad 442 punkty bazowe. W wartościach nominalnych sprzedaż spadła o 165 mln$. W wartościach procentowych sprzedaż zmniejszyła się o ponad 4,5%. Najmocniej na rynku amerykańskim w ciągu roku wzrosła sprzedaż ubrań (+0,5%), znacznie słabiej wypadł segment obuwia (-6,7%). Bardzo słabo wypadła sprzedaż akcesoriów sportowych (-13,9%).
 • Jeden z najdynamiczniejszych wzrostów sprzedaży Nike osiągnęło tradycyjnie na rynku Wielkich Chin (Chińska Republika Ludowa, Hong – Kong, Tajwan, Makau). Sprzedaż r/r wzrosła o ponad 15,8%. Wartościowo wzrost wyniósł 167 mln$. Po odliczeniu wpływu różnic kursowych, przychody wzrosły o ponad 14%. Tak dynamiczny wzrost sprzedaży odbija się na wzroście udziału rynku chińskiego w sprzedaży ogółem (wzrost o 136 punkty bazowe). W minionym kwartale wzrosty odnotowały wszystkie segmenty spółki. Najmocniej wzrosły przychody w segmencie obuwia (+18,5%), a nieco słabiej wypadła sprzedaż ubrań (+11,8%), przychody osiągnięte w segmencie akcesoria sportowe poprawiły się o około 3,3%.
 • Jeden z najsłabszych wzrostów Nike odnotowało w regionie Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska. Obroty wzrosły o 5,5% r/r (po odliczeniu wpływu umocnienia się dolara do walut regionu, przychody zwiększyły się o ponad 7%). Najsilniejszym segmentem, którego sprzedaż wzrosła o 7,2% (w dolarach) były ubrania, odliczając wpływ umocnienia dolara wzrost wyniósł około 10% r/r. Bardzo słabo wypadła sprzedaż akcesoriów sportowych(spadek o 15,9% licząc w USD, oraz o około 15% licząc w walutach lokalnych). Nieźle wypadł segment obuwia, którego sprzedaż wyrażona w dolarach zwiększyła się o około 6,7%.
 • Region Europa, Bliski Wschód i Afryka zanotował bardzo mocną poprawę przychodów. Sprzedaż wzrosła o około 19%, wartościowo wzrost wyniósł 341 mln$. Wpływ różnic kursowych na wynik sprzedaży był znaczny, po jego odliczeniu przychody zwiększyły się o około 14%. W lokalnych walutach sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach: ubrania +21% r/r, obuwie +11%, akcesoria sportowe +10%.

Zysk EBIT Nike

Zysk EBIT spadł r/r o ponad 18,5% osiągając poziom 981 mln$. Warto zwrócić uwagę na geograficzny podział osiąganych zysków, ponieważ zmiany wyniku były bardzo różne w poszczególnych grupach (pominięto korekty i wynik w segmencie Converse).

 • Najmocniej pod względem wartościowym wzrósł zysk operacyjny na rynku Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska (+25 mln$). W ciągu roku wynik EBIT wzrósł o prawie 9,4% do poziomu 291 mln$.
 • W grupie krajów zaklasyfikowanych jako Europa, Bliski Wschód i Afryka EBIT wzrósł o nieco ponad 7,6%. Pod względem wartościowym wzrost wyniósł (24 mln$).
 • W krajach Ameryki Północnej EBIT zmniejszył się o około 14,4% do poziomu 783 mln$. Oznaczało to spadek zysku o 129 mln$.
 • Na rynku chińskim wynik operacyjny wyniósł 378 mln$, co oznaczało wzrost r/r o około 0,8%.

Marże Nike

Nike II Q 2017 FY III Q 2017 FY IV Q 2017 FY I Q 2018 FY II Q 2018 FY
marża operacyjna 13,66% 14,87% 13,35% 12,19% 10,64%
marża netto 10,29% 13,53% 11,62% 10,47% 8,97%

Spółka potrafi osiągać stabilną marżę na swojej działalności operacyjnej. Świadczą o tym historyczne wyniki spółki. Na przestrzeni ostatnich 15 kwartałów tylko trzy razy marża netto spadła poniżej 10% (było to w II Q roku fiskalnego 2015, IV Q 2014 oraz II Q 2018). Porównując r/r pogorszeniu uległa marża netto (o 1,32 punktu procentowego) oraz marża operacyjna (o 302 punkty bazowe). Obecna rentowność operacyjna znajduje się o 264 punkty bazowe poniżej średniej rentowności z ostatnich 15 kwartałów. Z kolei marża netto znajduje się o 217 punktów bazowych poniżej średniej z 15 kwartałów.

Nike II Q 2017 FY III Q 2017 FY IV Q 2017 FY I Q 2018 FY II Q 2018 FY
ROA 18,04% 18,46% 18,80% 17,00% 16,43%
ROE 31,71% 32,98% 34,19% 31,88% 31,64%

Spółce nie udało się poprawić w ciągu minionego roku rentowności aktywów oraz kapitałów własnych. Rentowność aktywów jest na najniższym poziomie od IV kwartału roku obrotowego 2015. Z kolei skup akcji pozwala spółce na utrzymanie rentowności kapitałów własnych powyżej 30%.

Wskaźniki zadłużenia oraz płynności:

Nike II Q 2017 FY III Q 2017 FY IV Q 2017 FY I Q 2018 FY II Q 2018 FY
Ogólne zadłużenie 45,60% 45,05% 46,66% 49,28% 51,12%
Płynność bieżąca 3,06 3,07 2,93 2,67 2,46
Płynność szybka 2,10 2,14 2,01 1,81 1,67

Nike znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Zadłużenie całkowite znajduje się na bezpiecznym poziomie 51,12%. Dodatkowo spółka „choruje” na lekką nadpłynność, co widać po wskaźnikach płynności, które są znacznie powyżej poziomów przyjmowanych za „optymalne”. Wobec tego nie dziwi decyzja o skupie akcji, która po pierwsze podnosi ROE, a po drugi zwiększa wskaźniki EPS (zysk na akcje) oraz DPS (dywidenda na akcje). Jednak warto wspomnieć, że od trzech kwartałów odnotowywane jest powolne pogarszanie wskaźników płynnościowych. Dobra kondycja finansowa znalazła odzwierciedlenie w wysokim ratingu kredytowym spółki. Od S&P firma Nike otrzymała rating na poziomie AA-, natomiast Moody’s A1. Obie perspektywy są stabilne.

FCF, skup i dywidenda Nike:

Nike II Q 2017 FY III Q 2017 FY IV Q 2017 FY I Q 2018 FY II Q 2018 FY
FCF 0,747 0,717 0,560 0,305 1,095
Skup akcji 0,900 0,475 0,794 0,804 0,972
Dywidenda 0,267 0,298 0,299 0,300 0,295

Kosztowny program skupu akcji powoduje, że spółka musi posiłkować się finansowaniem zewnętrznym. W ciągu ostatnich 4 kwartałów Nike wygenerowało ponad 2,6 mld$ FCF. W tym samym czasie skup akcji pochłonął ponad 3 mld$. Dodając 1,2 mld$ wydanych na dywidendę widać, że spółka nie jest w stanie w długim terminie utrzymać programu skupu akcji. Stąd nie dziwi wzrost zadłużenia ogółem spółki. Należy jednak wspomnieć, że nadal spółka nie ma problemów z finansowaniem swojego zadłużenia.

Podsumowanie:

Nike zakończyło kolejny kwartał z wzrastającymi przychodami (rok do roku). Bardzo dobrze radził sobie segment ubrań, którego sprzedaż wzrosła o prawie 9%. Znacznie słabiej poradził sobie segment obuwia (+4,2%).  Wraz z rosnącą sprzedażą nie poprawia się rentowność. Marża brutto na sprzedaży zmniejszyła się już trzeci kwartał z rzędu. Wynosi obecnie 43%, co jest najmniejszym rezultatem na przestrzeni ostatnich 15 kwartałów. Powodem erozji marży brutto na sprzedaży są rosnące koszty produkcji sprzedanych produktów. W ciągu roku zwiększyły się o 6,9% podczas gdy przychody poprawiły się o ponad 4,5%. Warto wspomnieć, że w ślad za spadającą marżą brutto zmniejszyła się rentowność operacyjna oraz netto. Jednak spoglądając w długim terminie Nike rozwija się bardzo dynamicznie. Porównując II Q 2018 FY z II Q 2008 FY widać, że sprzedaż zwiększyła się o 100%.

Imponujący jak na tej wielkości spółkę wzrost sprzedaży w ciągu ostatniej dekady jest wynikiem dużej „elastyczności” spółki. Nike stara się być pionierem na rynku sportowego obuwia i ubioru. Nowatorskie rozwiązania przyczyniły się do zyskania grona stałych nabywców również u młodych konsumentów. Spółka przyszłość widzi w sprzedaży DTC (Direct to Consumer), obecnie segment DTC zwiększył swoje kwartalne przychody o około 15% r/r. Sprzedaż online wzrosła w ciągu roku o około 29%. Warto również wspomnieć o współpracy między Nike a czołowymi spółkami z sektora e-commerce jak Amazon, Zalando czy Tmall. Z jednej strony zwiększa to sprzedaż oraz pozwala na „złapanie kontaktu” z młodymi konsumentami, z drugiej strony powoduje konieczność podzielenia się zyskami z konkurentami Nike.com. NKE cały czas rozwija swoje aplikacje, które mają pomóc zaistnieć w świadomości młodych klientów. Aplikacjami tymi są Nike+ oraz SNKRS. Warto również wspomnieć o segmencie koszykówki, który rośnie w dwucyfrowym tempie. Głownie dzięki dobrej sprzedaży Lebron15 oraz KYRIE3. Nieźle radziła dobie także marka Jordan. Warto tu wspomnieć o dobrych wynikach sprzedaży AJ32 oraz AJ11.

Nie można także zapomnieć, że NKE jest bardzo „mocne” na rynku chińskim, który jest coraz bardziej istotny. Bogacące się społeczeństwo „Państwa Środka”  będzie powodować, że rynek sportowego obuwia i ubrań będzie dynamicznie się rozwijał. Już teraz udział rynku chińskiego w przychodach spółki  jest większy niż z pozostałych krajów rozwijających się. Przychody w II Q 2018 FY wzrosły w dwucyfrowym tempie a segment DTC powiększył się r/r o 30%. Dodatkowo Nike zamierza szczególnie mocno rozwijać się w 12 kluczowych miastach, które znajdują się w 10 krajach (miasta znajdują się m.in. w USA, Chiny). Nike szacuje, że do 2020 roku około 80% wzrostu przychodów zostanie osiągnięte na tych rynkach.

Podsumowując, perspektywy spółki jak i całego rynku są dobre, bilans wygląda na zdrowy, a marże rosną. Nico niepokoi duży projekt skupu akcji, który zmusza spółkę do zwiększania zadłużenia, ponieważ FCF nie jest w stanie pokryć wydatków na wypłatę dywidendy przy jednoczesnym skupie akcji. Jednak nadal spółka nie jest mocno zadłużona, jednak cały czas poziom długu zwiększa się. Zadłużenie ogółem przekroczyło ostatnio poziom 50%. Jeszcze trzy lata temu wskaźnik był poniżej 40%.

Nie można jednak zapomnieć o wzrastającej konkurencji spółki Adidas, która cały czas stara się dotrzymać tempa Nike zarówno pod względem jakości jak i nowoczesności produkcji. Kolejnym ryzykiem jest groźba pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej na świecie. W przypadku spowolnienia światowej gospodarki, również przychody Nike nie będą rosły zgodnie z prognozami. Jednak na razie spółka cały czas nie ma problemów z rośnięciem. Jednak obecne wyceny nie są niskie. Przyszły wskaźnik ceny do zysku wynosi około 25,5. Natomiast FCF yield wynosi około 2,5%. Warto również wspomnieć o tym, że rynkowi analitycy nadal wierzą w spółkę, co widać po ostatnich rekomendacjach.

Rekomendujący PROGNOZA Cena docelowa Data rekomendacji
Buckingham Research Kupuj 75$ 15.02.2018
Citigroup Kupuj 78$ 31.01.2018
Wedbush Powyżej rynku 74$ 19.01.2018
DA Davidson Kupuj 78$ 26.12.2017
Canaccord Trzymaj 62$ 22.12.2017